Parenteel van Hendrick Servaessen de ROBEMONT.
Parenteel van Hendrick Servaessen de ROBEMONT.

I.  Hendrick Servaessen de ROBEMONT, militair Spaanse leger, relatie met Neeltken WIJNANTS, ovl. te Loon op Zand op 12 mei 1625. 
 Tijdens de 80-jarige oorlog werd Loon op Zand niet ontzien. Het Staatse leger vocht tegen de Spanjaarden, in 1587 werd het kasteel van Loon op Zand voor de 2e keer door de Spaanse troepen heroverd. Waarschijnlijk was Hendrick Servaessen in dienst van de Spanjaarden en in Loon op Zand terecht gekomen. Op 5 februari 1591 krijgt hij een pardon omdat hij in vijandelijke dienst is geweest (Bron: Brabantse Leeuw 2006 door A.J. Stasse).
De katholieke Hendrick trouwt met Cornelia (Neeltken) Wijnants en samen krijgen ze 5 kinderen.
Op 5 april 1606 laat hij bij pastoor Balthasar van Gestel een testament opmaken. Hij is overleden voor 1608, dan hertrouwt zijn weduwe met Peter Machielsen.
Zijn zoon Willem wordt vaak vermeld als Mr. Willem, waar hij gestudeerd heeft, is niet bekend. Van Willem's zoon Hendrick zijn alleen 2 dochters bekend, dus alle mensen in deze genealogie met de naam Robbemond/t stammen af van zijn vroeg overleden broer Wijnant. 
 De volgende bronnen komen uit het Rechterlijk archief van Loon op Zand:
Folio 26 22-6-1611:
Peter Michielssen, geh.m. Neeltken Wijnen, wed.v. Hendrick Servaessen, bekent schuldig te zijn aan de heiligegeest-meesters voor de ene helft en Cornelis Cornelissen Oerlmans voor de andere helft een bedrag van 100 gld. terzake van door Hendrick Servaessen van wijlen Willem Martens geleend geld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-6-1632 vernietigd is vanwege een op 19-7-1622 aangegane cijns van 6 gld. per jaar door Neeltken Wijnants, wed.v. Henrick Servaessen en haar kinderen ten behoeve van de kerk van Loon op Zand.
Folio 68v 26-4-1612.
Peter Michielssen en zijn vrouw Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaessen, transporteren goederen aan Willem Hendricxen Schoenmaecker.
Er wordt verwezen naar een testament van Hendrick Servaessen, opgemaakt bij pastoor Balthasar van Gestel op 5-4-1606.
Folio 162 5-1-1615:
Neeltken Wijnants, in bijzijn van haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan Heijlken, wed.v. Carel Huijbertssen, Aerdt Caerlen, Ariaen Janssen Lauwen, Ariaen Janssen Leeuwen en de weeskinderen van wijlen Floris Caerlen een bedrag van 53 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt deze schuld op 25-5-1617 ingelost is.
Folio 186v 7-11-1615:
Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaesse, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan de kinderen wijlen Ariaen Geritssen van Broechoven een bedrag van 37 gld. 9 st.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 2-6-1618 ingelost is bij Cornelis Arien Huijben, geh.m. Geritken Arien Geritssen.
Uit de inkomsten van de Loonse Kerk (www.snoerman.org) :
De volgende mensen betaalden de grootste bedragen aan de kerk:
- Neeltken Cornelissen de Pruijser, weduwe van Ghijsbert Claessen Buennen: 12 gulden per jaar voor haar goederen aan de wetering aan het oosteinde van de Kerkstraat;.
- Willem Adriaenssen Cuijlman: 12 gulden per jaar voor geleend geld;.
- de kinderen en erfgenamen van Jan Mathijs Lamberts: 7 gulden en 10 stuivers per jaar;.
- Peter Willemssen de Kemmer: 6 gulden voor zijn stede op de Roestelbergh;.
- de kinderen en erfgenamen van Neeltken Wijnen of Wijnants: 6 gulden per jaar voor een huis en goederen, gelegen aan de kerk;.
- Wouter Hendrick Lauvrancken: 6 gulden, 1 stuiver en 4 penningen;.
- Jan Hendricxssen van Iersel: 6 gulden per jaar. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Wijnant Hendrickxssen Servaesse , volgt IIa
  2.  Maria (Maijken) Hendrick Servaes , volgt IIb
  3.  Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen , volgt IIc
  4.  Josijna Hendrick Servaes , tr. te Loon op Zand op 19 jan 1621 met Cornelis Peters Ghijsbrechts CLEIJN
   Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:
Folio 23.
Cornelis Peter Ghijsbrechts, geh.m. Josijna Hendricx Servaessen, transporteert goederen aan Willem, Marie en Catharina, kinderen wijlen Henrick.
19-10-1627. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cathelijn (Lijntken) Hendrick Servaes , volgt IId
  Neeltken WIJNANTS, otr. (1) te Loon op Zand op 6 jul 1608, tr. (getuigen: Balthazar Ferdinandus en Sebastiana Joannes Adrianus), kerk.huw. (RK) met Peter MICHIELSSEN
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIa.  Wijnant Hendrickxssen Servaesse de ROBEMONT, zn. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (I) (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS, tr. te Loon op Zand op 28 feb 1618 met Maijken Wouters DRIESSEN
 Hier komt voor de 1e maal de naam Wijnant naar voren, vernoemd naar de vader van zijn moeder. Waarschijnlijk zijn alleen zijn twee zonen Hendrick en Andries volwassen geworden.In 1625 heerste in Loon op Zand (ook wel Venloon genoemd) een pestepidemie die veel slachtoffers heeft gemaakt, waarschijnlijk ook Wijnant Hendricks en zijn vrouw Maijken Wouters Driessen. In 1622 begeleidde hij zijn moeder en haar 2e man voor een sculdbekentenis:
Folio 157.
Neeltken Wijnants, wed.v. Handrick Servaessen, geassisteerd met haar huidige man Peter Michielssen, haar.
zoon Wijnant Handricx, Jan Ariens, geh.m. Maeiken Handricx, Willem Handricx, Cornelis Peters, geh.m.
Josijnken Handricx en Lijntken Handricx, kinderen van Handrick en Neeltken, bekennen schuldig te zijn aan.
de kerkmeesters van Loon op Zand een jaarlijkse cijns van 6 gld. te lossen met een bedrag van 100 gld.
Deze cijns komt voort uit een schuld die ontstaan is toen Handrick Servaessen geld opnam van de.
kerkmeesters dat hen bij testament van Willem Martens vermaakt was. Uit de aantekening in de marge.
blijkt dat deze cijns op 23-2-1658 ingelost is door mr. Willem Hendricxsse de Robemont bij Cornelis.
Janssen van Delft als kerkmeester.
19-7-1622.
Zij zijn beiden in of voor 1627 overleden :
Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:
Folio 23v 19-10-1627:
Geeridt Peter Oirlemans en Goijaert van Duppen, stadhouder en oppervoogd, voor de kinderen van wijlen Wijnant Hendricxssen, transporteert goederen aan Willem zoon wijlen Henrick Servaessen.
Folio 246 24-3-1632:
1) Geeridt Peter Oirlemans, geh.m. Thonisken dochter wijlen Laureijs Janssen, ook voor zijn zwager Mathijs, geh.m. Barbara dochter wijlen Wouter Andriessen, en 2) Willem zoon wijlen Henrick Servaessen en genoemde Geeridt Peter Oirlemans als voogden van de kinderen wijlen Wijnant Henricxssen en Maijken dochter Wouter Driessen, geven toestemming aan Marie dochter wijlen Adriaen Wouterssen, eerst wed. Laureijs Janssen en daarna wed. Wouter Driessen, om goederen te verkopen.
Folio 155.
Geeridt Peter Oirlemans, gehuwd met Anthonisken Laureijssen, en tevens voor de twee kinderen van Wijnant.
Henricx en voor Margriet, dochter van Mathijs de Cuijper en Barbara Laureijssen, transporteert goederen aan.
Adriaen Joost Jan Peters.
23-2-1641. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrick Wijnantsz van ROBBEAUMONT, ged. te Loon op Zand op 7 apr 1619, volgt IIIa
  2.  Anthonia Winandusdr , ged. te Loon op Zand op 6 jan 1621. 
  3.  Adrianus Weinanduszn (Andries) , ged. te Loon op Zand op 1 mrt 1622, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Woudrichem op 29 apr 1646 met Aeltge JANS, geb. te Haarlem. 
   Is ten tijde van zijn huwelijk in 1646 soldaat onder kapitein van Mierop. De familienaam wordt genoteerd als van Robeaumon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anthonia Weinandusdr , ged. te Loon op Zand op 23 jun 1624. 

IIIa.  Hendrick Wijnantsz van ROBBEAUMONT, zn. van Wijnant Hendrickxssen Servaesse de ROBEMONT (IIa) en Maijken Wouters DRIESSEN, ged. te Loon op Zand op 7 apr 1619, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Woudrichem op 3 apr 1644 met Willemke BASTIAANSDOCHTER, geb. te Besoijen. 
 Deze gezinsgegevens staan vermeld in de collectie Couvee (Werkendam deel 4a). Ten tijde van zijn huwelijk in 1644 was hij soldaat onder capitein van Myrop en liet zijn naam noteren als Robeaumon, hij heeft hem dus op z'n Frans uitgesproken !.
Hendrick woonde in 1650 bij de Schans in de Werken (Werkendam). In 1675 op den Nieuwendijk. Hendrick en zijn dochter Mayke waren in 1675 doopgetuigen van zijn kleindochter Willemijntje, dochter van Wijnant. Hendrick, katholiek gedoopt in Loon op Zand, neemt afstand van deze godsdienst, zoals zovelen in die tijd. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Wijnant Hendricksen , volgt IVa
  2.  Mayke Hendricksen ROBBEMONT, ged. te Werkendam op 21 jan 1650, volgt IVb
  3.  Cornelis Hendricksen ROBBEMONT, ged. te Werkendam op 21 jul 1652. 
  4.  Mary Hendricksen ROBBEMONT, ged. te Werkendam op 14 mrt 1656. 

IVa.  Wijnant Hendricksen van ROBBEAUMONT, zn. van Hendrick Wijnantsz van ROBBEAUMONT (IIIa) en Willemke BASTIAANSDOCHTER
 Wijnant Hendricksen van Robbeaumont (zo vermeld op de geboorte-aangifte van zijn dochter Willemijntje) woonde in 1675 op den Nieuwendijk. Omdat zijn dochter Willemijntje meerdere malen doopgetuige was van de kinderen van Jan Wijnantsz. en Aagje Segersdr.Canis heb ik aangenomen dat Wijnant minimaal 2 kinderen had: Willemijntje en Jan. 
 2 kinderen: 
  1.  Willemijntje Wijnandse , ged. te Werkendam op 10 feb 1675, tr. (ongeveer 45 jaar oud) te Almkerk op 17 nov 1720 met Thomas HENDRIKSE. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Wijnantsz. ROBBEMONT, volgt VV.  Jan Wijnantsz. ROBBEMONT, zn. van Wijnant Hendricksen van ROBBEAUMONT (IVa), relatie met Aagtje Segers CANIS, dr. van Seger Bastiaanse CANIS en Lijsbet WIELEMS
 In Almkerk lieten Jan Wijnantsz.Robbemont en Aagje Segers Canis 10 kinderen dopen. Onlangs gevonden op www.salha.nl het huwelijk van Marijken Janssen Rebbemont, die gezien de naam wel een kind van Jan Wijnants moet zijn. Helaas zijn de gegevens uit Almkerk van voor 1700 verloren gegaan, ik heb aangenomen dat Marijken zijn 1e kind was. 
 Uit deze relatie 11 kinderen: 
  1.  Marijken , otr. te Almkerk op 1 feb 1721, tr. te Dussen op 23 feb 1721 met Pieter Janssen van SCHOONDERWOERD
   Marijken Janssen Rebbemont.
ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 februari 1721 Almkerk.
woonplaats: Emmikhoven.
Pieter Janssen van Schoonderwoerd met Marijken Janssen Rebbemont.
ondertrouw (kerk) op 1 feb 1721 Almkerk.
huwelijk (kerk) op 23 feb 1721 Dussen.
religie: ref. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dingria , ged. te Almkerk op 24 jan 1700. 
   Het is niet bewezen dat onderstaande Dina en Dingria één en dezelfde persoon is, maar gezien de naam en het feit dat ze uit Nieuwendijk komt, is dit zo goed als zeker: 
   Bruidegom Jakobus Bleikmans, jongeman, Puifloek, wonend: Oppert 
   Bruid Dina Robemont, jongedochter, Nieuwendijk, wonend: Leuvehave 
   Plaats Rotterdam 
   Datum trouwen 18-05-1739 
   Datum ondertrouw 03-05-1739. 
  3.  Wijnant , ged. te Almkerk op 2 okt 1701, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Emmickhoven op 12 jul 1781, volgt VIa
  4.  Seger , ged. te Almkerk op 18 nov 1703. 
  5.  Lijsbet , ged. te Almkerk op 3 mei 1705. 
  6.  Maijke , ged. te Almkerk op 27 mei 1707. 
  7.  Seger Jansz. , geb. te Emmickhoven, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Emmickhoven op 31 mrt 1754, volgt VIb
  8.  Jenneke , ged. te Almkerk op 8 nov 1711. 
  9.  Arie , ged. te Almkerk op 7 dec 1714. 
  10.  Willem , ged. te Almkerk op 5 jun 1718. 
  11.  Mayke , ged. te Almkerk op 10 nov 1720. 

VIa.  Wijnant ROBBEMONT, zn. van Jan Wijnantsz. ROBBEMONT (V) en Aagtje Segers CANIS, ged. te Almkerk op 2 okt 1701, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Emmickhoven op 12 jul 1781, tr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Almkerk in 1723 met Neeltje Arieke van de CAMP, ovl. te Emmickhoven op 24 nov 1745. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan , ged. te Almkerk op 21 nov 1723. 
   Staat in het doopboek van Almkerk ingeschreven als Jan van Baumont. 
  2.  Arie , ged. te Almkerk op 11 feb 1725, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Werkendam op 26 dec 1770, volgt VIIa
  3.  Maijke , ged. te Almkerk op 17 nov 1726. 
  4.  Jan , ged. te Almkerk op 29 aug 1728, volgt VIIb
  5.  Dirk , ged. te Almkerk op 15 jan 1730. 
  6.  Willem , ged. te Almkerk op 9 nov 1732. 
   Staat in het doopboek van Almkerk genoteerd als Willem Roobemont. 
  Wijnant ROBBEMONT, tr. (ongeveer 45 jaar oud) (2) te Emmickhoven op 11 jun 1747 met Maijke VOGEL, geb. te Sliedrecht, ovl. te Emmickhoven op 4 sep 1783. 
 Bij haar huwelijk wordt vermeld: weduwe van Jan de Groot van Sliedregt. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Maijke , ged. te Almkerk op 12 nov 1747. 
  2.  Maijke , ged. te Almkerk op 26 feb 1749. 
  3.  Maijke , ged. te Almkerk op 27 sep 1750, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hoge en Lage Zwaluwe op 14 okt 1834, volgt VIIc

VIIa.  Arie ROBBEMONT, zn. van Wijnant ROBBEMONT (VIa) en Neeltje Arieke van de CAMP, ged. te Almkerk op 11 feb 1725, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Werkendam op 26 dec 1770, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Almkerk op 2 mei 1745 met Rooske van WENSEN, ovl. te Werkendam op 29 aug 1795. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanne , ged. te Almkerk op 30 aug 1750. 
  2.  Eeltje , ged. te Werkendam op 13 dec 1752. 
  3.  Johannes , ged. te Werkendam op 13 dec 1752, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Werkendam op 2 feb 1776. 
  4.  Gerrit ROBBEMOND, ged. te Werkendam op 24 nov 1756, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Rozenburg op 27 sep 1811, volgt VIIIa

VIIIa.  Gerrit ROBBEMOND, zn. van Arie ROBBEMONT (VIIa) en Rooske van WENSEN, ged. te Werkendam op 24 nov 1756, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Rozenburg op 27 sep 1811, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Werkendam op 4 mei 1786 met Elisabeth OUWEKERK, dr. van Jan OUWEKERK en Dirkje BIESHEUVEL, geb. te Almkerk in 1762, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Rozenburg op 5 dec 1835. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Adriana ROBBEMONT, geb. te Werkendam op 1 apr 1787, ovl. (47 jaar oud) te oostvoorne op 26 sep 1834, volgt IXa
  2.  Jannigje ROBBEMONDT, geb. te Werkendam op 3 feb 1790, ovl. (80 jaar oud) te Brielle op 10 dec 1870, volgt IXb
  3.  Dirkje ROBBEMONT, geb. te Werkendam op 8 mrt 1793, ovl. (76 jaar oud) te Brielle op 12 jan 1870, volgt IXc
  4.  Arij , geb. te De Werken op 22 dec 1796, ovl. (59 jaar oud) te Rozenburg op 24 dec 1855, volgt IXd
  5.  Johanna ROBBEMONT, geb. te Werkendam op 18 dec 1799, ovl. (67 jaar oud) te Brielle op 2 apr 1867, volgt IXe
  6.  Rookse van Wensen , geb. te Rozenburg op 6 feb 1804, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam op 19 apr 1847, volgt IXf

IXa.  Adriana ROBBEMONT, dr. van Gerrit ROBBEMOND (VIIIa) en Elisabeth OUWEKERK, geb. te Werkendam op 1 apr 1787, ovl. (47 jaar oud) te oostvoorne op 26 sep 1834, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Zwartewaal op 26 mrt 1812 met Jacob ASSENBERG, zn. van Anthonij ASSENBERG en Elizabet van MARION, geb. in 1792, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te oostvoorne op 7 sep 1880. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Gerrit , geb. te oostvoorne op 31 aug 1812. 
  2.  Anthonius , geb. te oostvoorne op 27 jul 1815. 
  3.  Leendert , geb. te oostvoorne op 4 nov 1817. 
  4.  Arij , geb. te oostvoorne op 8 apr 1820. 
  5.  Dirk , geb. te oostvoorne op 15 aug 1822. 
  6.  Johanna , geb. te oostvoorne op 23 dec 1824. 
  7.  Jacob , geb. te oostvoorne op 18 mrt 1827. 

IXb.  Jannigje ROBBEMONDT, dr. van Gerrit ROBBEMOND (VIIIa) en Elisabeth OUWEKERK, geb. te Werkendam op 3 feb 1790, ovl. (80 jaar oud) te Brielle op 10 dec 1870, tr. (resp. 33 en ongeveer 41 jaar oud) te Brielle op 19 nov 1823 met Hendrik van der SCHUIJT, geb. te Werkendam, ged. op 6 jan 1782, Schipper, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Brielle op 19 dec 1831. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik , geb. te Brielle op 25 nov 1824, kleermaker. 
  2.  Gerrit , geb. te Brielle op 28 jun 1826, Schoenmaker, ovl. (30 jaar oud) te Rotterdam op 7 okt 1856. 
  3.  Elisabeth Jacoba , geb. te Brielle op 29 mei 1829, ovl. (1 jaar oud) te Brielle op 26 apr 1831. 

IXc.  Dirkje ROBBEMONT, dr. van Gerrit ROBBEMOND (VIIIa) en Elisabeth OUWEKERK, geb. te Werkendam op 8 mrt 1793, ovl. (76 jaar oud) te Brielle op 12 jan 1870, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Rozenburg op 6 jul 1819 met Willem VERMAAS, zn. van Jacob Willems VERMAAS en Antje Douwerse NEIJ, geb. te Hellevoetsluis op 17 mei 1795, schippersknecht, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam op 1 sep 1838. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna VERMAAS, geb. te Rozenburg op 26 sep 1819. 
  2.  Gerrit Pieter VERMAAS, geb. te Rozenburg in 1822, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Rozenburg op 23 jan 1914. 
  3.  Elisabeth Jacoba VERMAAS, geb. te Rozenburg op 23 feb 1834. 

IXd.  Arij ROBBEMOND, zn. van Gerrit ROBBEMOND (VIIIa) en Elisabeth OUWEKERK, geb. te De Werken op 22 dec 1796, arbeider, ovl. (59 jaar oud) te Rozenburg op 24 dec 1855, tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op 29 dec 1824 met Isabella MONSTER, dr. van Izak MONSTER en Adriana HOLAART, geb. in 1803, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Rozenburg op 30 sep 1827. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Elizabeth , geb. te Rozenburg op 17 feb 1825, ovl. (20 dagen oud) te Rozenburg op 9 mrt 1825. 
  2.  Adriana , geb. te Rozenburg op 18 jan 1826, ovl. (1 jaar oud) te Rozenburg op 22 apr 1827. 
  Arij ROBBEMOND, tr. (resp. 35 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Rozenburg op 5 mei 1832 met Neeltje KOORNNEEFF, dr. van Gerrit KOORNNEEFF en Jannetje van GEEST, geb. te Maasland in 1805, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Rozenburg op 5 sep 1867. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Gerrit , geb. te Rozenburg op 22 aug 1832, ovl. (33 jaar oud) te Rozenburg op 24 mei 1866, volgt Xa
  2.  Cornelis , geb. te Rozenburg op 12 feb 1834, ged. te Rozenburg, ovl. (29 jaar oud) op 23 mei 1863. 
  3.  Adriana , geb. te Rozenburg op 24 jul 1835, ovl. (51 jaar oud) te Oud Beyerland op 30 jul 1886, volgt Xb
  4.  Jan , geb. te Rozenburg op 5 nov 1836, ovl. (26 jaar oud) te Rozenburg op 5 jun 1863. 
  5.  Elizabeth , geb. te Rozenburg op 18 apr 1838, ovl. (63 jaar oud) te Brielle op 19 aug 1901, volgt Xc
  6.  Maria , geb. te Rozenburg op 8 sep 1841, ovl. (81 jaar oud) te Rozenburg op 18 nov 1922, volgt Xd
  7.  Arie , geb. te Rozenburg op 2 nov 1843, ovl. (71 jaar oud) te Maassluis op 20 apr 1915, volgt Xe
  8.  Dirk , geb. te Rozenburg op 31 dec 1846, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam op 8 okt 1897, volgt Xf
  9.  Jannetje , geb. te Rozenburg op 25 dec 1848, ovl. (2 jaar oud) te Rozenburg op 7 mrt 1851. 

Xa.  Gerrit ROBBEMOND, zn. van Arij ROBBEMOND (IXd) (arbeider) en Neeltje KOORNNEEFF, geb. te Rozenburg op 22 aug 1832, ovl. (33 jaar oud) te Rozenburg op 24 mei 1866, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Rozenburg op 26 mei 1860 met Maartje van de VARK, dr. van Jan van de VARK en Neeltje van der MEER, geb. te Rozenburg op 28 mrt 1837, ovl. (60 jaar oud) te Rozenburg op 6 dec 1897. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Geertruida Johanna , geb. te Rozenburg op 28 jul 1861, ovl. (84 jaar oud) te Rozenburg op 28 dec 1945, volgt XIa
  2.  Arie , geb. te Rozenburg op 18 okt 1862, ovl. (2 jaar oud) te Rozenburg op 17 jul 1865. 
  3.  Neeltje , geb. te Rozenburg op 6 mei 1864, ovl. (10 maanden oud) te Rozenburg op 4 apr 1865. 
  4.  Jan , geb. te Rozenburg op 2 jul 1865, ovl. (86 jaar oud) te Rozenburg op 15 feb 1952, volgt XIb

XIa.  Geertruida Johanna ROBBEMOND, dr. van Gerrit ROBBEMOND (Xa) en Maartje van de VARK, geb. te Rozenburg op 28 jul 1861, ovl. (84 jaar oud) te Rozenburg op 28 dec 1945, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Rozenburg op 25 okt 1883 met Jasper Cornelis QUAK, zn. van Jan QUAK en Jacoba van DIJK, geb. in 1859, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Rozenburg op 21 feb 1909. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Leentje Jacoba , geb. te Rozenburg op 3 dec 1883. 
  2.  Neeltje Martien , geb. te Rozenburg op 6 mrt 1885, ovl. (30 jaar oud) te Rozenburg op 12 mei 1915. 
  3.  Jan Jacobus , geb. te Rozenburg op 9 mei 1888, ovl. (2 jaar oud) te Rozenburg op 17 feb 1891. 
  4.  Jannetje Geertruida , geb. te Rozenburg op 12 aug 1889, ovl. (10 maanden oud) te Rozenburg op 12 jun 1890. 
  5.  Gerrit Johannes , geb. te Rozenburg op 1 dec 1890, ovl. (30 dagen oud) te Rozenburg op 31 dec 1890. 
  6.  Jan Jacobus , geb. te Rozenburg op 23 mei 1892, ovl. (19 dagen oud) te Rozenburg op 11 jun 1892. 
  7.  Jan Jacobus , geb. te Rozenburg op 3 jul 1893, ovl. (4 maanden oud) te Rozenburg op 9 nov 1893. 
  8.  Jacoba , geb. te Rozenburg op 17 jun 1894. 
  9.  Gerritje , geb. te Rozenburg op 4 jun 1896, ovl. (1 jaar oud) te Rozenburg op 15 jul 1897. 
  10.  Maartje , geb. te Rozenburg op 4 jun 1896. 
  11.  Jannetje Jacoba , geb. te Rozenburg op 24 jun 1897, ovl. (29 dagen oud) te Rozenburg op 23 jul 1897. 
  12.  Jan , geb. te Rozenburg op 14 feb 1899. 
  13.  Abraham , geb. in 1904, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Rozenburg op 21 dec 1936. 
  14.  Steintje , geb. in 1904, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Rozenburg op 13 aug 1906. 

XIb.  Jan ROBBEMOND, zn. van Gerrit ROBBEMOND (Xa) en Maartje van de VARK, geb. te Rozenburg op 2 jul 1865, schoenmaker, ovl. (86 jaar oud) te Rozenburg op 15 feb 1952, tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Rozenburg op 12 jun 1890 met Grietje KRUINIGER, dr. van Leendert KRUINIGER en Adriana KLOK, geb. in 1867, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Rozenburg op 29 dec 1932. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Gerrit Leendert , geb. te Rozenburg op 20 mei 1891, Postbeambte, ovl. (74 jaar oud) te Rozenburg op 9 jan 1966. 
  2.  Adriana Maartje , geb. te Rozenburg op 11 jun 1892, ovl. (82 jaar oud) te Rozenburg op 19 mei 1975. 
  3.  Maartje Neeltje , geb. te Rozenburg op 1 dec 1893, ovl. (93 jaar oud) te Rozenburg op 23 jun 1987. 
  4.  Geertruida Johanna , geb. te Rozenburg op 4 okt 1895, ovl. (10 maanden oud) te Rozenburg op 30 aug 1896. 
  5.  Leendert Arie , geb. te Rozenburg op 16 jan 1897, ovl. (82 jaar oud) te Rozenburg op 25 apr 1979, volgt XIIa
  6.  Arie Jan , geb. te Rozenburg op 8 mei 1898, ovl. (29 jaar oud) te Nunspeet op 13 dec 1927. 
  7.  Jan Margarethus , geb. te Rozenburg op 27 apr 1905, ovl. (70 jaar oud) te Rozenburg op 28 sep 1975, volgt XIIb
  8.  Izak , geb. te Rozenburg op 15 aug 1909, ovl. (11 jaar oud) te Rozenburg op 3 feb 1921. 

XIIa.  Leendert Arie ROBBEMOND, zn. van Jan ROBBEMOND (XIb) (schoenmaker) en Grietje KRUINIGER, geb. te Rozenburg op 16 jan 1897, huisschilder, ovl. (82 jaar oud) te Rozenburg op 25 apr 1979, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Rozenburg op 4 nov 1926 met Cornelia Anna van der MEER, geb. te Rozenburg op 8 dec 1902, ovl. (78 jaar oud) te Vlaardingen op 10 jan 1981. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan , geb. te Rozenburg op 12 okt 1927, ovl. (72 jaar oud) op 10 sep 2000, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Rozenburg op 6 aug 1952 met Teuntje van OUDHEUSDEN, geb. te Rozenburg op 4 apr 1932. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Daniël Izaäk , geb. te Rozenburg op 30 sep 1933, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rozenburg op 26 mei 1959 met Niesje Maria Johanna BODEN, geb. te Rozenburg op 10 okt 1936. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIb.  Jan Margarethus ROBBEMOND, zn. van Jan ROBBEMOND (XIb) (schoenmaker) en Grietje KRUINIGER, geb. te Rozenburg op 27 apr 1905, Schoenmaker/Verzekeringsagent, ovl. (70 jaar oud) te Rozenburg op 28 sep 1975, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Naaldwijk op 9 jun 1932 met Bastiaantje SONNEVELD, dr. van Jan SONNEVELD en Leuntje SCHOUWENAAR, geb. te Maasdijk op 15 feb 1909, ovl. (97 jaar oud) te Brielle op 27 sep 2006. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan , geb. te Rozenburg op 12 apr 1933, tuinder, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (1) te Naaldwijk op 14 jul 1954, (gesch. in 1978) met Johanna Pietje HOFFMAN, geb. te Maasdijk op 12 feb 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 46 en 37 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 3 apr 1980 met Geertje Kornelia de GROOT, geb. te Noordbroek op 5 dec 1942. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Andries , geb. te Rozenburg op 20 apr 1935, Chefkok, ovl. (43 jaar oud) te East Londen [R.S.A.] op 2 aug 1978, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) te Rozenburg op 29 dec 1965 met Cornelia van der VOORDE, geb. op 2 nov 1945, ovl. (44 jaar oud) te Vlaardingen op 26 jan 1990. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Margaretha Leuntje , geb. te Rozenburg op 15 sep 1936, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (1) te Rockanje op 24 dec 1959 met Arie REHORST, geb. te Rockanje op 18 sep 1932, ovl. (68 jaar oud) op 22 mei 2001. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Siem BROEKMAN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Leuntje Margaretha , geb. te Rozenburg op 8 sep 1938, tr. (resp. 24 en 39 jaar oud) te Rozenburg op 7 aug 1963 met Willem Jacobus WITTEVEEN, geb. te Apeldoorn op 23 mei 1924, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam op 22 aug 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Gerrit Leendert , geb. te Rozenburg op 5 mrt 1941, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te tiel op 23 apr 1965 met Adriana Johanna KAUWENBERGH, dr. van Cornelis KAUWENBERGH en Suzanne Maria SMOUT, geb. te ede op 11 mrt 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Teunis (Theo) , geb. te Rozenburg op 18 aug 1946, volgt XIIIa
  7.  Leendert Arie , geb. te Rozenburg op 31 aug 1955, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Rozenburg op 12 aug 1977 met Geertje Margaretha van der LINDEN, geb. te Ooltgensplaat op 26 aug 1956. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIa.  Teunis (Theo) ROBBEMOND, zn. van Jan Margarethus ROBBEMOND (XIIb) (Schoenmaker/Verzekeringsagent) en Bastiaantje SONNEVELD, geb. te Rozenburg op 18 aug 1946, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Haarlem op 14 mei 1976 met Hetty ter MEULEN, geb. te Haarlem op 1 dec 1953. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Michiel Jan Jacob , geb. te Haarlem op 6 jan 1980. 
  2.  Dennis Herman Gabriel , geb. te Haarlem op 6 jan 1994. 

Xb.  Adriana ROBBEMOND, dr. van Arij ROBBEMOND (IXd) (arbeider) en Neeltje KOORNNEEFF, geb. te Rozenburg op 24 jul 1835, ovl. (51 jaar oud) te Oud Beyerland op 30 jul 1886, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Brielle op 16 mei 1863 met Leendert MONSTER, zn. van Hendrik MONSTER en Maria VELDHOEN, geb. te Oud Beyerland op 3 apr 1838. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Hendrik , geb. te Oud Beyerland op 10 okt 1865, ovl. (3 maanden oud) te Oud Beyerland op 2 feb 1866. 
  2.  Neeltje Jannetje , geb. te Oud Beyerland op 2 jan 1867, ovl. (2 maanden oud) te Oud Beyerland op 11 mrt 1867. 
  3.  Hendrik , geb. te Oud-Beijerland op 27 jun 1868, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam op 9 apr 1916. 
  4.  Arie , geb. op 17 sep 1869, ovl. (38 jaar oud) te Gorinchem op 11 feb 1908. 
  5.  Gerrit , geb. te Oud Beyerland op 7 dec 1870, ovl. (2 maanden oud) te Oud Beyerland op 12 feb 1871. 
  6.  Gerrit , geb. te Oud Beyerland in 1874. 
  7.  Meeuwis , geb. te Oud Beyerland op 7 jul 1875, ovl. (2 maanden oud) te Oud Beyerland op 1 okt 1875. 
  8.  Leendert Marinus , geb. te Oud Beyerland in 1880. 
  9.  Neeltje Maria , geb. te Oud Beyerland op 19 apr 1881. 

Xc.  Elizabeth ROBBEMOND, dr. van Arij ROBBEMOND (IXd) (arbeider) en Neeltje KOORNNEEFF, geb. te Rozenburg op 18 apr 1838, ovl. (63 jaar oud) te Brielle op 19 aug 1901, tr. (resp. 32 en ongeveer 26 jaar oud) te Rozenburg op 24 mrt 1871 met Cornelis de HEER, zn. van Pieter de HEER en Aagje BESTEBREUR, geb. in 1845, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Rotterdam op 20 sep 1903. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Arie , geb. te oostvoorne op 9 feb 1872. 
  2.  Pieter , geb. te oostvoorne op 26 mrt 1873, ovl. (3 maanden oud) te oostvoorne op 21 jul 1873. 
  3.  Elizabeth , geb. te oostvoorne op 5 nov 1874. 
  4.  Aagje Pietertje , geb. te oostvoorne op 30 sep 1876, ovl. (66 jaar oud) te oostvoorne op 21 nov 1942. 
  5.  Pieter , geb. te Brielle in 1878. 
  6.  Gerrit , geb. te Brielle in 1880, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Ridderkerk op 3 nov 1955. 

Xd.  Maria ROBBEMOND, dr. van Arij ROBBEMOND (IXd) (arbeider) en Neeltje KOORNNEEFF, geb. te Rozenburg op 8 sep 1841, ovl. (81 jaar oud) te Rozenburg op 18 nov 1922, tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Rozenburg op 13 dec 1872 met Jacob MARSMAN, zn. van Jakob MARSMAN en Feia VLAARDINGERBROEK, geb. in 1844, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rozenburg op 25 feb 1900. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Neeltje Maria , geb. te Rozenburg op 21 dec 1873, ovl. (4 maanden oud) te Rozenburg op 12 mei 1874. 
  2.  Jacob , geb. te Rozenburg op 9 dec 1874, ovl. (44 jaar oud) te Rozenburg op 13 nov 1919. 
  3.  Arie , geb. te Rozenburg op 27 nov 1875, ovl. (31 jaar oud) te Rozenburg op 19 dec 1906. 
  4.  Fija , geb. te Rozenburg op 27 mei 1877, ovl. (2 maanden oud) te Rozenburg op 10 aug 1877. 
  5.  Gerrit , geb. te Rozenburg op 6 jul 1878, ovl. (2 maanden oud) te Rozenburg op 19 sep 1878. 
  6.  Jan , geb. te Rozenburg op 11 sep 1879, ovl. (6 maanden oud) te Rozenburg op 4 apr 1880. 
  7.  Neeltje Maria , geb. te Rozenburg op 29 mrt 1882. 
  8.  Fija , geb. te Rozenburg op 1 jul 1885. 

Xe.  Arie ROBBEMOND, zn. van Arij ROBBEMOND (IXd) (arbeider) en Neeltje KOORNNEEFF, geb. te Rozenburg op 2 nov 1843, ovl. (71 jaar oud) te Maassluis op 20 apr 1915, tr. (resp. 31 en ongeveer 23 jaar oud) te Rozenburg op 9 apr 1875 met Cornelia van der MEER, dr. van Cornelis van der MEER en Maria NOORDAM, geb. in 1852, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Maassluis op 15 okt 1913. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Neeltje , geb. te Rozenburg op 14 feb 1876, ovl. (62 jaar oud) te Maassluis op 6 apr 1938, volgt XIc
  2.  Cornelis , geb. te Rozenburg op 14 sep 1877, volgt XId
  3.  Arie , geb. te Rozenburg op 30 mrt 1880. 
  4.  Maria , geb. te Rozenburg op 3 sep 1881. 
  5.  Adriana , geb. te Rozenburg op 18 aug 1883, ovl. (6 jaar oud) te Rozenburg op 30 dec 1889. 
  6.  Krijna , geb. te Rozenburg op 26 mei 1885, ovl. (6 jaar oud) te Rozenburg op 24 jun 1891. 
  7.  Gerritje Cornelia , geb. te Rozenburg op 13 feb 1887, ovl. (13 jaar oud) te Rozenburg op 25 apr 1900. 
  8.  Elizabeth Krijntje , geb. te Rozenburg op 13 feb 1887, ovl. (4 jaar oud) te Rozenburg op 29 dec 1891. 
  9.  Jannetje Maria , geb. te Rozenburg op 14 mei 1889, ovl. (7 maanden oud) te Rozenburg op 30 dec 1889. 
  10.  Adriana Jannetje Maria , geb. te Rozenburg op 11 okt 1890, tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Maassluis op 29 jan 1920 met Christoffel MOLENAAR, zn. van Jan MOLENAAR en Francijntje SWANEVELD, geb. in 1890, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Maassluis op 9 dec 1923. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Simon , geb. te Rozenburg op 2 okt 1892. 
  12.  Jan , geb. te Rozenburg op 18 jun 1894, ovl. (53 jaar oud) te Maassluis op 11 mei 1948. 

XIc.  Neeltje ROBBEMOND, dr. van Arie ROBBEMOND (Xe) en Cornelia van der MEER, geb. te Rozenburg op 14 feb 1876, ovl. (62 jaar oud) te Maassluis op 6 apr 1938, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Rozenburg op 25 mei 1899 met Pieter OOSTERLEE, zn. van Klaas OOSTERLEE en Neeltje BREGMAN, geb. in 1873. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Neeltje Cornelia , geb. te Maassluis op 29 okt 1900. 
  2.  Cornelia Neeltje , geb. te Maassluis op 2 mrt 1902. 

XId.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Arie ROBBEMOND (Xe) en Cornelia van der MEER, geb. te Rozenburg op 14 sep 1877, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) te Maassluis op 8 dec 1910 met Stephina JONKMAN, dr. van Louwrens JONKMAN en Stephina KLEIN, geb. te Maassluis op 31 sep 1880, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) in 1969. 
 Uit dit huwelijk 7 zonen: 
  1.  Louwrens , geb. te Maassluis op 29 nov 1911, ovl. (56 jaar oud) te Schiedam op 1 aug 1968, volgt XIIc
  2.  Arie , geb. te Maassluis op 29 nov 1911. 
  3.  Cornelis , geb. te Maassluis op 31 jan 1913, ovl. (88 jaar oud) te Schiedam op 3 mei 2001, volgt XIId
  4.  Simon , geb. in 1915, ovl. (minder dan één jaar oud) te Maassluis op 19 mrt 1915. 
  5.  Gerrit , geb. in 1915, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Maassluis op 8 feb 1916. 
  6.  Simon , geb. in 1920, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Rotterdam op 1 jul 1925. 
  7.  Gerrit , geb. in 1922, ovl. (minder dan één jaar oud) te Maassluis op 15 mrt 1922. 

XIIc.  Louwrens ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XId) en Stephina JONKMAN, geb. te Maassluis op 29 nov 1911, timmerman, ovl. (56 jaar oud) te Schiedam op 1 aug 1968, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Maassluis op 3 dec 1942 met Lucie HOFLAND, geb. te Naaldwijk op 2 nov 1916, ovl. (89 jaar oud) te Maassluis op 17 nov 2005. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelis , geb. te Maassluis op 28 nov 1945, ovl. (58 jaar oud) te Vlaardingen op 19 jan 2004. 
  2.  Louwrens
  3.  Fineke , tr. met Karel PARRE. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIId.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XId) en Stephina JONKMAN, geb. te Maassluis op 31 jan 1913, ovl. (88 jaar oud) te Schiedam op 3 mei 2001, tr. met Lidewij VREUGDENHIL, geb. te Maassluis op 28 aug 1915, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam op 20 jul 1982. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Stephina Lidewij , geb. te Maassluis op 10 okt 1944, ovl. (60 jaar oud) te Leiden op 9 nov 2004. 
  2.  Lidewij , ged. te Maassluis op 4 jun 1946. 
  3.  Louise Marie , geb. te Maassluis op 20 jan 1951. 

Xf.  Dirk ROBBEMOND, zn. van Arij ROBBEMOND (IXd) (arbeider) en Neeltje KOORNNEEFF, geb. te Rozenburg op 31 dec 1846, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam op 8 okt 1897, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Geervliet op 21 okt 1877 met Pietertje van NOORT, dr. van Leendert van NOORT en Annetje ROOS, geb. te Geervliet op 4 jan 1856, ovl. (80 jaar oud) te Rozenburg op 23 nov 1936. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Arie , geb. te Rozenburg op 22 aug 1878, ovl. (92 jaar oud) op 14 mrt 1971, volgt XIe
  2.  Leendert , geb. te Rozenburg op 28 jul 1880, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Zuidland op 2 nov 1905 met Neeltje van EIJSDEN, dr. van Jan van EIJSDEN en Johanna van WILLE, geb. in 1880. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerrit , geb. te Rozenburg op 6 dec 1882, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Rozenburg op 24 nov 1910 met Leentje van der VLIET, geb. in 1886, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Rozenburg op 10 aug 1925. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 45 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Rotterdam op 5 sep 1928 met Anna Maria SCHMIDT, dr. van Johan Heinrich SCHMIDT en Anna Maria ROGGEVEEN, geb. te Rotterdam in 1880. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Annetje , geb. te Rozenburg op 27 aug 1884, volgt XIf
  5.  Neeltje , geb. te Rozenburg op 21 mrt 1888, ovl. (5 jaar oud) te Rozenburg op 28 mei 1893. 
  6.  Willem , geb. te Rozenburg op 7 jan 1890, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam op 13 okt 1936, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Rozenburg op 16 sep 1915 met Jansje van der VLIET, geb. in 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Neeltje , geb. te Rozenburg op 24 jun 1894, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Rozenburg op 27 jul 1916 met Arij QUAK, geb. in 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIe.  Arie ROBBEMOND, zn. van Dirk ROBBEMOND (Xf) en Pietertje van NOORT, geb. te Rozenburg op 22 aug 1878, ovl. (92 jaar oud) op 14 mrt 1971, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Rozenburg op 4 sep 1902 met Arendje KLEIJWEGT, dr. van Cornelis KLEIJWEGT en Baaltje Elisabeth van DAM, geb. op 17 apr 1880, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 28 okt 1968. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Dirk , geb. op 12 sep 1903, ovl. (85 jaar oud) op 18 aug 1989, tr. met Jannetje MOL, geb. op 21 jul 1902, ovl. (89 jaar oud) op 25 aug 1991. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pietertje , geb. te Rozenburg op 18 jan 1907, tr. (beiden 26 jaar oud) te Rozenburg op 8 jun 1933 met Hendrik van PELT, geb. te Rozenburg op 18 jan 1907, ovl. (37 jaar oud) te Rozenburg op 13 okt 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIf.  Annetje ROBBEMOND, dr. van Dirk ROBBEMOND (Xf) en Pietertje van NOORT, geb. te Rozenburg op 27 aug 1884, tr. (22 jaar oud) te Rozenburg op 23 mei 1907 met Gerardus van SPRONSEN
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Pietertje , geb. in 1909, ovl. (minder dan één jaar oud) te Rozenburg op 17 okt 1909. 

IXe.  Johanna ROBBEMONT, dr. van Gerrit ROBBEMOND (VIIIa) en Elisabeth OUWEKERK, geb. te Werkendam op 18 dec 1799, ovl. (67 jaar oud) te Brielle op 2 apr 1867, 
 een dochter: 
  1.  Elisabeth Jacoba ROBBEMONT, geb. te Brielle op 23 mei 1834, volgt Xg

Xg.  Elisabeth Jacoba ROBBEMONT, dr. van Johanna ROBBEMONT (IXe), geb. te Brielle op 23 mei 1834, tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) te Brielle op 3 jul 1867 met Pieter de NEEFF, zn. van Arij de NEEFF en Anna de KLERK, geb. te Brielle op 30 aug 1832. 
 Dit gezin emigreerde in 1879 naar Amerika, zij woonden in 1895 in Pella, Iowa. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Ary , geb. te Brielle op 7 jan 1869, ovl. (16 dagen oud) te Brielle op 23 jan 1869. 
  2.  Ary , geb. te Brielle op 31 mrt 1876. 

IXf.  Rookse van Wensen ROBBEMOND, dr. van Gerrit ROBBEMOND (VIIIa) en Elisabeth OUWEKERK, geb. te Rozenburg op 6 feb 1804, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam op 19 apr 1847, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Brielle op 8 aug 1835 met Bastiaan van VLIET, geb. te Maassluis op 6 apr 1809. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit Arie , geb. te Rotterdam op 2 jan 1838, ovl. (20 dagen oud) te Rotterdam op 22 jan 1838. 

VIIb.  Jan ROBBEMONT, zn. van Wijnant ROBBEMONT (VIa) en Neeltje Arieke van de CAMP, ged. te Almkerk op 29 aug 1728, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Ooltgensplaat op 13 apr 1755 met Arijaantje Leenderts van BAALEN, ged. te Ooltgensplaat op 6 mrt 1735. 
 Deze Jan vertrekt van Almkerk naar Ooltgensplaat. De familienaam wordt hier vervormd tot ROBBE / ROBBEN. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan ROBBE, geb. te Ooltgensplaat op 17 jun 1754. 
  2.  Neeltje ROBBE, geb. te Ooltgensplaat op 7 jan 1756. 
  3.  Bastiaantje Jansd ROBBE, ged. te Ooltgensplaat op 7 okt 1758, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Ooltgensplaat op 29 nov 1820, tr. met Bouwe BREEMAN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gerrit ROBBE, geb. te Ooltgensplaat op 22 feb 1761. 

VIIc.  Maijke ROBBEMONT, dr. van Wijnant ROBBEMONT (VIa) en Maijke VOGEL, ged. te Almkerk op 27 sep 1750, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hoge en Lage Zwaluwe op 14 okt 1834, tr. (resp. ongeveer 30 en 23 jaar oud) te Hoge en Lage Zwaluwe op 13 mei 1781 met Johannes Lambert VOS, zn. van Lambert Jansz VOS en Johanna (Anna) van DONGEN, geb. te Hoge en Lage Zwaluwe op 14 jun 1757, ovl. (65 jaar oud) te Hoge en Lage Zwaluwe op 21 mei 1823. 
 Haar naam staat in vele aktes genoteerd als ROBBERDEMOND. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Lambert , geb. te Hoge en Lage Zwaluwe in 1791, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 37 jaar oud) te Hoge en Lage Zwaluwe op 6 apr 1815 met Teuntje de VISSER, geb. te Hoge en Lage Zwaluwe in 1778. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIb.  Seger Jansz. ROBBEMONT, zn. van Jan Wijnantsz. ROBBEMONT (V) en Aagtje Segers CANIS, geb. te Emmickhoven, ged. te Almkerk op 27 jan 1709, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Emmickhoven op 31 mrt 1754, tr. (resp. ongeveer 28 en 16 jaar oud) te Almkerk op 28 apr 1737 met Lena Jansd. DONKERSLOOT, geb. te Dussen op 12 okt 1720, ovl. (52 jaar oud) te Almkerk op 1 mei 1773. 
 Enkele in het doopboek van Almkerk genoteerde achternamen van kinderen van dit echtpaar zijn: ROOKBOMONT, ROGGEBOND, ROBJEMONT.
Niet alleen zoon Cornelis maar ook diens 2 zusters Aagje en Keeja vertrokken naar 's Gravendeel.
Op 9 juni 1758 huwde Lena Donkersloot, weduwe van Seger Robbemont, met Cornelis van Maastricht. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Keeja (Cornelia) , geb. te Almkerk, volgt VIId
  2.  Aagje , geb. te Almkerk, ged. te Almkerk op 22 nov 1739. 
  3.  Aagje , geb. te Almkerk, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te 's Gravendeel op 14 mrt 1812, volgt VIIe
  4.  Jan ROBBEMONDT, geb. te Almkerk, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Leeuwen op 17 dec 1815, volgt VIIf
  5.  Cornelis ROBBEMOND, geb. te Almkerk, ovl. (60 jaar oud) te 's Gravendeel, volgt VIIg
  6.  Jenneke , geb. te Almkerk, ged. te Almkerk op 12 mei 1748. 
  7.  Lambert , geb. te Almkerk, ged. te Almkerk op 11 okt 1750, matroos VOC. 
   Bron: www.vocopvarenden.nationaalarchief.nl 
   Gegevens van Lammert Zegerse Roberdemond uit Almkerk 
   Datum indiensttreding: 05-07-1769 Datum uit dienst: 00-00-1773 
   Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 
   Uitgevaren met het schip: Burch Plaats of schip: Ridderkerk 
   Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
   Gegevens van de vaart 
   Schip: Burch Vertrek: 05-07-1769 
   Kamer: Zeeland Kaap: 15-11-1769 
   01-01-1770 
   Inventarisnummer: 13171 
   Folio: 125 Aankomst: 30-03-1770 
   Batavia 
   DAS-en reisnr.: 4052.3 
   Gegevens van Lambert Zegerse Roberdemond uit Alenkerk 
   Functie bij indiensttreding Soldaat 
   Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Lekkerlust 
   Hij vertrok uit Nederland met het schip BURCH in het jaar 1769 
   In dienst bij kamer Zeeland 
   Maandbrief Nee 
   Opmerkingen: voor jong matroos 
   Gegevens van de vaart 
   Schip: Lekkerlust Vertrek: 08-04-1769 
   Kamer: Delft Kaap: 15-11-1769 
   Inventarisnummer: 14034 
   Folio: 284 Aankomst: 28-04-1770 
   Batavia 
   DAS-en reisnr.: 4046.4 
   Gegevens van Lambert Segert Robardemont uit Almkerk 
   Datum indiensttreding: 05-04-1774 Datum uit dienst: 00-00-1774 
   Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Absent bij afvaart 
   Uitgevaren met het schip: Morgenster Plaats of schip: Nederland 
   Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 
   Gegevens van de vaart 
   Schip: Morgenster Vertrek: 05-04-1774 
   Kamer: Amsterdam Kaap: 10-09-1774 
   27-09-1774 
   Inventarisnummer: 6601 
   Folio: 299 Aankomst: 13-12-1774 
   Batavia 
   DAS-en reisnr.: 4200.1. 

VIId.  Keeja (Cornelia) ROBBEMONT, dr. van Seger Jansz. ROBBEMONT (VIb) en Lena Jansd. DONKERSLOOT, geb. te Almkerk, ged. te Almkerk op 17 nov 1737, tr. met Adriaan de KIEVIT, ged. te 's Gravendeel in 1731. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Segert , geb. in 1764, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rockanje op 1 feb 1835. 
   Verdronken in de Middenwatering, gevonden en aldus overleden. 

VIIe.  Aagje ROBBEMONT, dr. van Seger Jansz. ROBBEMONT (VIb) en Lena Jansd. DONKERSLOOT, geb. te Almkerk, ged. te Almkerk op 1 apr 1742, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te 's Gravendeel op 14 mrt 1812, begr. te 's Gravendeel op 20 mrt 1812, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te 's Gravendeel op 13 apr 1764 met Huig Leenderts TAK, geb. in 1732, bouwman, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te 's Gravendeel op 29 dec 1788, begr. op 5 jan 1789. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maaike Huijge , geb. in 1763, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Strijen op 3 jul 1823, tr. (1) met Arij van der PLIGT. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Gerrit Danielsz ZWINGELAAR. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leendert Huijge , geb. te 's Gravendeel op 24 okt 1764, ovl. (59 jaar oud) te 's Gravendeel op 2 okt 1824, tr. met Sijgje VERKERK. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Seger Huijge , geb. te 's Gravendeel op 1 jan 1768, ovl. (70 jaar oud) te Sint Anthoniepolder op 6 mrt 1838, tr. (57 jaar oud) (1) te Sint Anthoniepolder op 28 mrt 1825 met Neeltje ZEVENBERGEN. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Jannigje Theunisse BEZEMER. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Huig Huijge , geb. te 's Gravendeel op 16 apr 1778, bouwman, ovl. (55 jaar oud) te Dordrecht op 6 apr 1834, tr. (1) met Bastiaantje Klaasdr. de VOS. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Aaltje van BRAKEL. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Lena , ovl. te 's Gravendeel op 5 mrt 1786. 
  6.  Cornelia Huige , ovl. te 's Gravendeel op 4 jul 1791. 
  7.  Zeger , ovl. te 's Gravendeel op 2 dec 1766. 
  Aagje ROBBEMONT, tr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 59 jaar oud) (2) te 's Gravendeel op 10 mei 1799 met Jacobus van HALTEREN, zn. van Steven van HALTEREN en Pieternella NAAKTGEBOOREN, ged. te Sommelsdijk op 6 dec 1739, Timmerman, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te 's Gravendeel op 9 jan 1818. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIf.  Jan ROBBEMONDT, zn. van Seger Jansz. ROBBEMONT (VIb) en Lena Jansd. DONKERSLOOT, geb. te Almkerk, ged. te Almkerk op 3 nov 1743, Landarbeider, rentenier, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Leeuwen op 17 dec 1815, tr. met Johanna van OORT, dr. van Dirk Martens van OORT en Aafje Willems CREIJENDAAL, geb. te Puiflijk, ged. te Leeuwen op 24 jun 1736, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Leeuwen op 7 jan 1808. 
 Het is zo goed als zeker dat deze Jan, in 1743 geboren te Almkerk, de voorvader is van een hele grote groep nakomelingen die ROBBEMONDT met DT is gaan schrijven. Zij wonen vooral in het rivierengebied tussen Brabant en Gelderland. In zijn overlijdensakte staat dat hij in Leeuwen geboren is, dat zou dan een fout moeten zijn. Het was vroeger gebruikelijk dat kinderen vernoemd werden naar hun ouders, wel, de eerste zoon van Jan en Johanna van Oort wordt Zeger genoemd, naar zijn vader. Ook zijn moeder's naam Lena komt terug in de naam van zijn dochter: Agdelena. Het is dus aannemelijk dat deze Jan vanuit Almkerk vertrokken is naar Leeuwen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Zeger , ged. te Leeuwen op 22 apr 1770. 
  2.  Zeger , ged. te Leeuwen op 7 jul 1771, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Leeuwen op 23 mrt 1843, volgt VIIIb
  3.  Dirk , geb. te Leeuwen op 21 jan 1774, ged. te Leeuwen op 23 jan 1774. 
  4.  Agdelena , geb. te Leeuwen op 29 mei 1778, ovl. (70 jaar oud) te Leeuwen op 24 nov 1848, volgt VIIIc

VIIIb.  Zeger ROBBEMONDT, zn. van Jan ROBBEMONDT (VIIf) (Landarbeider, rentenier) en Johanna van OORT, ged. te Leeuwen op 7 jul 1771, Landbouwer, Winkelier, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Leeuwen op 23 mrt 1843, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Leeuwen op 6 mei 1804 met Gerdina van den HEUVEL, geb. te Leeuwen in 1771, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Leeuwen in 1807. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Zeger ROBBEMONDT, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 26 jaar oud) (2) in 1811 met Josina Johanna van WESTRENEN, dr. van Hendrik van WESTRENEN en Maria van FRANKVOORT, ged. te IJzendoorn in 1785, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te IJzendoorn op 29 feb 1860. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik , geb. te Leeuwen in jun 1811, ovl. (8 jaar oud) te Leeuwen op 1 mei 1820. 
  2.  Hendrik Jan , geb. te Leeuwen op 22 okt 1812, ovl. (76 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 1 mrt 1889, volgt IXg
  3.  Johanna Maria , geb. in 1815, volgt IXh
  4.  Maria Johanna , geb. te Leeuwen op 15 apr 1816, ovl. (12 dagen oud) te Leeuwen op 27 apr 1816. 
  5.  Maria Johanna , geb. te Leeuwen op 15 apr 1816, ovl. (65 jaar oud) te IJzendoorn op 20 okt 1881, volgt IXi
  6.  Maria Gerdina , geb. te Leeuwen op 15 apr 1817. 
  7.  Derk Zegers , geb. te Leeuwen op 11 okt 1819, ovl. (68 jaar oud) te Batenburg op 20 okt 1887, volgt IXj
  8.  Gerardina Elizabeth , geb. te Leeuwen op 3 apr 1822, ovl. (2 jaar oud) te Leeuwen op 28 sep 1824. 
  9.  Jan Hendrik , geb. te Leeuwen op 13 jan 1825, ovl. (9 jaar oud) te Leeuwen op 2 feb 1834. 
  10.  Gerarddina Elizabeth , geb. te Leeuwen op 14 sep 1827. 

IXg.  Hendrik Jan ROBBEMONDT, zn. van Zeger ROBBEMONDT (VIIIb) (Landbouwer, Winkelier) en Josina Johanna van WESTRENEN, geb. te Leeuwen op 22 okt 1812, Planter, ovl. (76 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 1 mrt 1889, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Wamel op 11 sep 1844 met Geertruida SCHANS, dr. van Matthijs SCHANS (Kuiper) en Cornelia GIELEN, geb. te Leeuwen op 29 aug 1818, ovl. (44 jaar oud) te Wamel op 14 aug 1863. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Seger , geb. te Wamel op 24 okt 1844, ovl. (59 jaar oud) te Wamel op 23 jun 1904, volgt Xh
  2.  Cornelia , geb. te Wamel op 2 mei 1847, ovl. (77 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 14 feb 1925, volgt Xi
  3.  Matthijs Jan , geb. te Wamel op 25 feb 1850, ovl. (34 jaar oud) te Leiden op 20 nov 1884, volgt Xj
  4.  Petronella Josina , geb. te Wamel op 3 jul 1852, ovl. (32 jaar oud) te Wamel op 9 sep 1884, volgt Xk
  5.  N.N. , geb. en ovl. te Leeuwen op 1 apr 1855. 
  6.  Geertruida , geb. te Wamel op 17 sep 1856, ovl. (79 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 25 mei 1936, tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 2 jun 1887 met Arie BAAIJENS, zn. van Arie BAAIJENS en Maria de BRUIJN, geb. te Heesbeen, Eethen en Genderen op 23 sep 1850, ovl. (83 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 4 jul 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrik Jan , geb. te Wamel op 19 dec 1858, ovl. (2 jaar oud) te Wamel op 17 mrt 1861. 

Xh.  Seger ROBBEMONDT, zn. van Hendrik Jan ROBBEMONDT (IXg) (Planter) en Geertruida SCHANS, geb. te Wamel op 24 okt 1844, Arbeider, Landbouwer, Planter, ovl. (59 jaar oud) te Wamel op 23 jun 1904, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Horssen op 24 apr 1873 met Huberdina Gijsberta van HEES, dr. van Jan van HEES (Planter) en Lammertje de BON, geb. te Horssen op 27 mei 1848. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik , geb. te Wamel op 14 jan 1874, Landbouwer, ovl. (64 jaar oud) te Wamel op 17 mrt 1938. 
  2.  Lamberta Johanna , geb. te Wamel op 16 mrt 1876. 
  3.  Gerrit Jan Marinus , geb. te Wamel op 24 aug 1877, ovl. (62 jaar oud) te Wamel op 3 feb 1940, volgt XIg
  4.  Jan Marinus , geb. te Wamel op 28 mei 1879, ovl. (72 jaar oud) te Wamel op 26 apr 1952, volgt XIh
  5.  Maria Geertruida , geb. te Wamel op 2 jan 1881. 
  6.  Geertruida Huberdina , geb. te Wamel op 3 sep 1882, ovl. (69 jaar oud) te Wamel op 19 jun 1952, tr. (resp. 21 en 56 jaar oud) te Wamel op 16 sep 1903 met Ernst ERNSTE, zn. van Gerrit ERNSTE en Maria Everdina van WESTRENEN, geb. te Leeuwen op 13 jul 1847, Landbouwer, ovl. (87 jaar oud) te Wamel op 1 nov 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Petronella Josina , geb. te Wamel op 5 jan 1885, ovl. (82 jaar oud) te Wamel op 4 okt 1967, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Wamel op 12 mrt 1914 met Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van TOOR, zn. van David Jan van TOOR (Landbouwer) en Adriana Bertha CROES, geb. te Oijen en Teeffelen op 9 jul 1878, Landbouwer, ovl. (84 jaar oud) te Wamel op 7 dec 1962. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Janna Adriana , geb. te Wamel op 4 jun 1886, ovl. (85 jaar oud) te Wamel op 20 jan 1972, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Wamel op 24 apr 1914 met Jacob van den HEUVEL, zn. van Johannes Ernst van den HEUVEL en Antonia van de VOORT, geb. te Wamel op 21 mei 1885, Landbouwer, ovl. (80 jaar oud) te Wamel op 5 jun 1965. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Willemina , geb. te Wamel op 5 jun 1889, ovl. (73 jaar oud) te Wamel op 3 okt 1962. 

XIg.  Gerrit Jan Marinus ROBBEMONDT (XIg), zn. van Seger ROBBEMONDT (Xh) (Arbeider, Landbouwer, Planter) en Huberdina Gijsberta van HEES, geb. te Wamel op 24 aug 1877, Winkelier, ovl. (62 jaar oud) te Wamel op 3 feb 1940, tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 19 mei 1904 met zijn nicht Gerritje van de GRAAF, dr. van Albertus van de GRAAF (Tabaksplanter) en Cornelia ROBBEMONDT (Xi) (zie XIi). 

XIh.  Jan Marinus ROBBEMONDT, zn. van Seger ROBBEMONDT (Xh) (Arbeider, Landbouwer, Planter) en Huberdina Gijsberta van HEES, geb. te Wamel op 28 mei 1879, Landbouwer, ovl. (72 jaar oud) te Wamel op 26 apr 1952, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Wamel op 24 apr 1914 met Wilhelmina Catharina van den HEUVEL, dr. van Johannes Ernst van den HEUVEL en Antonia van de VOORT, geb. te Wamel op 2 apr 1883. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Antonia Johanna Huberdina , geb. te Wamel op 26 mrt 1915. 
  2.  Seger , geb. te Wamel op 12 jul 1920. 
  3.  Johannes Cornelis Antoon Ernst , geb. te Wamel op 28 okt 1921. 
  4.  Huiberdinus Gijsbertus , geb. op 27 aug 1924. 
  5.  Janna Willemina , geb. te Wamel op 22 mrt 1929. 

Xi.  Cornelia ROBBEMONDT, dr. van Hendrik Jan ROBBEMONDT (IXg) (Planter) en Geertruida SCHANS, geb. te Wamel op 2 mei 1847, ovl. (77 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 14 feb 1925, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Wamel op 2 sep 1869 met Albertus van de GRAAF, zn. van Arien van de GRAAF en Gerritje van GRIJN, geb. te Wamel op 15 sep 1841, Tabaksplanter, ovl. (74 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 6 jan 1916. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Arie , geb. te Leeuwen in 1869, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Leeuwen op 18 dec 1870. 
  2.  Geertruida Hendrika , geb. te Wamel op 17 jun 1873. 
  3.  Gerritje , geb. te Wamel in 1874, volgt XIi
  4.  Jan Hendrik , geb. te Wamel op 25 nov 1876. 
  5.  Bertha Cornelia , geb. te Oijen en Teeffelen in 1890. 
  6.  Antoon , geb. te Oijen en Teeffelen. 
  7.  Antonia

XIi.  Gerritje van de GRAAF, dr. van Albertus van de GRAAF (Tabaksplanter) en Cornelia ROBBEMONDT (Xi), geb. te Wamel in 1874, tr. met haar neef Gerrit Jan Marinus ROBBEMONDT (zie XIg). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Seeger , geb. te Wamel op 4 nov 1905, Winkelier, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam op 12 mei 1940. 
   overleden 12-5-1940 tijdens het bombardement op Rotterdam. 
   Boven het station van Rotterdam bevond zich op een zolder een waarnemingspost. 
   Daar bevond Seger zich toen daar een bom op viel waarbij hij om het leven kwam. 
   Hij diende bij de Infanterie en was een dienstplichtig soldaat. 
  2.  Huberdinus Gijsbertus , geb. te Leeuwen in 1913, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te Leeuwen op 11 jan 1924. 

Xj.  Matthijs Jan ROBBEMONDT, zn. van Hendrik Jan ROBBEMONDT (IXg) (Planter) en Geertruida SCHANS, geb. te Wamel op 25 feb 1850, Tabaksplanter, ovl. (34 jaar oud) te Leiden op 20 nov 1884, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) te Horssen op 8 apr 1875 met Maria van HEES, dr. van Jan van HEES (Planter) en Lammertje de BON, geb. te Horssen op 19 jan 1846, ovl. (30 jaar oud) te Wamel op 21 mei 1876. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Matthijs Jan ROBBEMONDT, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (2) te Appeltern op 8 nov 1878 met Anna Cornelia van der MERKT, dr. van Elizabeth van der MERKT, geb. te Appeltern op 7 apr 1851, ovl. (57 jaar oud) te Ooijen en Teeffelen op 26 jul 1908. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marinus Johannes , geb. te Maasbommel op 4 aug 1879, ovl. (68 jaar oud) te Ammerzoden op 24 jun 1948, volgt XIj
  2.  Anna Geertruida , geb. te Oijen en Teeffelen op 11 dec 1881, ovl. (69 jaar oud) te Lith op 31 mrt 1951, volgt XIk

XIj.  Marinus Johannes ROBBEMONDT, zn. van Matthijs Jan ROBBEMONDT (Xj) (Tabaksplanter) en Anna Cornelia van der MERKT, geb. te Maasbommel op 4 aug 1879, Landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Ammerzoden op 24 jun 1948, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) te Kerkwijk op 22 jun 1906 met Adriana van LEEUWEN, dr. van Willem van LEEUWEN en Hendrika HAASAKKER, geb. te Kerkwijk op 30 aug 1886, ovl. (82 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 14 okt 1968. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Matthijsia Johanna , geb. te Kerkwijk op 19 sep 1906, ovl. (97 jaar oud) op 24 sep 2003, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) op 6 nov 1935 met Heimen van den BOGERT, geb. op 2 nov 1904, ovl. (73 jaar oud) op 31 jul 1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Willem Cornelis , geb. te Kerkwijk op 6 feb 1908, Bouwvakker, landbouwer, grondwerker, ovl. (84 jaar oud) te Ammerzoden op 4 dec 1992, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) op 25 okt 1939 met Johanna Maria de NOO, geb. op 7 jan 1912, ovl. (86 jaar oud) op 17 jun 1998. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis Hendrikus , geb. te Kerkwijk op 12 feb 1910, ovl. (86 jaar oud) te Ammerzoden op 18 mrt 1996, tr. (25 jaar oud) te Ammerzoden op 5 jul 1935 met Anna van LOON. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrik Marinus , geb. te Ammerzoden op 19 jul 1919, Landbouwer, ovl. (62 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 2 apr 1982, tr. (35 jaar oud) te Nederhemert op 2 dec 1954 met Peterke Wilhelmina VERHEIJ. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Adriana , geb. te Ammerzoden op 9 jun 1924, ovl. (50 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 16 jun 1974, tr. (35 jaar oud) te Ammerzoden op 1 okt 1959 met Marinus OOMEN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIk.  Anna Geertruida ROBBEMONDT, dr. van Matthijs Jan ROBBEMONDT (Xj) (Tabaksplanter) en Anna Cornelia van der MERKT, geb. te Oijen en Teeffelen op 11 dec 1881, ovl. (69 jaar oud) te Lith op 31 mrt 1951, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Oijen en Teeffelen op 2 jun 1909 met Hendrikus WIJGERSE, zn. van Hermen WIJGERSE en Hendrika JONKERMAN, geb. te Rossum op 9 feb 1880, ovl. (84 jaar oud) te Lith op 2 feb 1965. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis , ovl. te Lith op 10 nov 1913. 
  2.  Hendrika , ovl. te Lith op 25 jan 1922. 

Xk.  Petronella Josina ROBBEMONDT, dr. van Hendrik Jan ROBBEMONDT (IXg) (Planter) en Geertruida SCHANS, geb. te Wamel op 3 jul 1852, ovl. (32 jaar oud) te Wamel op 9 sep 1884, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) te Wamel op 2 nov 1883 met Arien van HEESEN, zn. van Cornelis van HEESEN en Cornelia van de GRAAF, geb. te Wamel op 6 jan 1860, Arbeider. 
 Petronella Josina stierf in het kraambed, haar dochtertje werd doodgeboren. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  N.N. , geb. en ovl. te Leeuwen op 9 sep 1884. 

IXh.  Johanna Maria ROBBEMONDT, dr. van Zeger ROBBEMONDT (VIIIb) (Landbouwer, Winkelier) en Josina Johanna van WESTRENEN, geb. in 1815, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Hoorn op 17 aug 1845 met Hendrik BLOM, zn. van Hendrik BLOM (Boendermaker) en Marijtje SPAARKOGEL, geb. te Hoorn in 1819, cathechiseermeester, visser. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik Zeger , geb. te Hoorn in 1847. 
  Johanna Maria ROBBEMONDT, tr. (beiden ongeveer 40 jaar oud) (2) te Hoorn op 2 mrt 1855 met Christiaan SCHOLLÉ, zn. van Fredrik SCHOLLÉ en Gerritje ROSE, geb. te Hoorn in 1815, Winkelier. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Christiaan , geb. te Hoorn in 1856. 
  2.  Gerritje Johanna Maria , geb. te Hoorn in 1857. 

IXi.  Maria Johanna ROBBEMONDT, dr. van Zeger ROBBEMONDT (VIIIb) (Landbouwer, Winkelier) en Josina Johanna van WESTRENEN, geb. te Leeuwen op 15 apr 1816, ovl. (65 jaar oud) te IJzendoorn op 20 okt 1881, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Wamel op 21 nov 1844 met Wouter BRINKMAN, zn. van Ruth BRINKMAN en Geurtje van ZUILEN, geb. te IJzendoorn op 25 jan 1814, Broodbakker, ovl. (83 jaar oud) te IJzendoorn op 11 jan 1898. 
 In Genlias staat vermeld dat er een kind met dezelfde naam 15 dagen na de geboorte is overleden. wellicht een tweelingzus waarvan de naam fout is vermeld. Deze Maria Johanna is volwassen geworden ! 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Geurtje , geb. te IJzendoorn in 1846. 
  2.  Zeger , geb. te IJzendoorn op 7 okt 1847, ovl. (54 jaar oud) te IJzendoorn op 8 jan 1902. 
  3.  Dirk Jan , geb. te IJzendoorn in 1851, Koetsier, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg op 27 apr 1932. 
  4.  Johanna Willemina , geb. te IJzendoorn in 1853, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Lienden op 13 feb 1893. 
  5.  Jan Willem , geb. te IJzendoorn in 1854, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Echteld op 20 sep 1926. 
  6.  Johannes , geb. te IJzendoorn in 1856, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te amsterdam op 30 aug 1923. 
  7.  Jan , geb. te IJzendoorn in 1862, Dienstknecht, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Appeltern op 3 feb 1900. 

IXj.  Derk Zegers ROBBEMONDT, zn. van Zeger ROBBEMONDT (VIIIb) (Landbouwer, Winkelier) en Josina Johanna van WESTRENEN, geb. te Leeuwen op 11 okt 1819, Koopman, winkelier, ovl. (68 jaar oud) te Batenburg op 20 okt 1887, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Bergharen op 7 okt 1852 met Reinira Apolina Theodora WIESSEL, dr. van Isaac Johannes WIESSEL en Maria Frederica Landolina TOMEESEN, geb. te Gennip op 24 apr 1825, Dienstmeid, ovl. (89 jaar oud) te Batenburg op 28 jul 1914. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Derk Jan , geb. te Batenburg in mei 1853, ovl. (86 jaar oud) te Batenburg op 4 mrt 1940, volgt Xl
  2.  Johannes Frederik , geb. te Batenburg op 4 dec 1854, volgt Xm
  3.  Reinira Apaulina Theodora , geb. te Batenburg in apr 1857, ovl. (1 jaar oud) te Batenburg op 22 jan 1859. 
  4.  Reinira Appolina Theodora , geb. te Batenburg in 1859, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Batenburg op 19 aug 1905. 
  5.  Herman George , geb. te Batenburg in 1862, huisschilder, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Appeltern op 7 jun 1941, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 46 jaar oud) te Wijchen op 3 jan 1902 met Sophia Johanna de HAAS, geb. te Maasbommel in 1856, koffiehuishoudster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Joziena , geb. te Batenburg in 1864, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Batenburg op 4 mrt 1931. 
  7.  Maria Fredrika , geb. te Batenburg in 1867, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Batenburg op 28 jan 1910. 

Xl.  Derk Jan ROBBEMONDT, zn. van Derk Zegers ROBBEMONDT (IXj) (Koopman, winkelier) en Reinira Apolina Theodora WIESSEL (Dienstmeid), geb. te Batenburg in mei 1853, Voerman, ovl. (86 jaar oud) te Batenburg op 4 mrt 1940, tr. met Johanna DUIJF
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  N.N. , geb. en ovl. te Batenburg op 19 sep 1909. 

Xm.  Johannes Frederik ROBBEMONDT, zn. van Derk Zegers ROBBEMONDT (IXj) (Koopman, winkelier) en Reinira Apolina Theodora WIESSEL (Dienstmeid), geb. te Batenburg op 4 dec 1854, Bakker, tr. (beiden 35 jaar oud) te Appeltern op 9 mei 1890 met Dina FRIK, dr. van Johannes Coenraad FRIK en Hendrica van BRUCHEM, geb. te Appeltern op 29 okt 1854, ovl. (68 jaar oud) te Eindhoven op 11 mrt 1923. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Dirkje , geb. te Batenburg op 5 aug 1892, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Batenburg op 8 apr 1922 met Hendrik RIEZEBOS, zn. van Gerrit RIEZEBOS (Handelaar) en Jentje van der LINDE, geb. te Genemuiden op 11 dec 1891, Rijksambtenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelia , geb. te Batenburg op 3 okt 1900, ovl. (één week oud) te Batenburg op 10 okt 1900. 

VIIIc.  Agdelena ROBBEMONDT, dr. van Jan ROBBEMONDT (VIIf) (Landarbeider, rentenier) en Johanna van OORT, geb. te Leeuwen op 29 mei 1778, Landbouwster, ovl. (70 jaar oud) te Leeuwen op 24 nov 1848, tr. (resp. 19 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Leeuwen op 26 apr 1798 met Jan van den HEUVEL, geb. in 1769, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Leeuwen op 1 sep 1807. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Johanna , geb. te Leeuwen op 21 jan 1801, ovl. (42 jaar oud) te Leeuwen op 9 jun 1843. 
  Agdelena ROBBEMONDT, tr. (resp. 32 en 38 jaar oud) (2) te Leeuwen op 28 mrt 1811 met Antoni Teunis LIESE, zn. van Jan Hendrik LIESE en Alida van den HEUVEL, geb. te Altforst op 15 apr 1772, ovl. (89 jaar oud) te Leeuwen op 12 jul 1861. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Johan Hendrik , geb. te Leeuwen op 31 jul 1815, ovl. (77 jaar oud) te Wamel op 19 jul 1893, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Appeltern op 4 apr 1839 met Geurtje BLANKERS, dr. van Jan BLANKERS en Cornelia VISSER, geb. te Appeltern op 3 jan 1813. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIg.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Seger Jansz. ROBBEMONT (VIb) en Lena Jansd. DONKERSLOOT, geb. te Almkerk, ged. te Almkerk op 20 feb 1746, ovl. (60 jaar oud) te 's Gravendeel, begr. te 's Gravendeel op 15 mrt 1806, relatie met Maartje Cornelisd. BARENDRECHT, dr. van Cornelis Mattheusse BARENDRECHT en Ariaantje Rommelse de BRUIJN, geb. te Strijen op 12 aug 1742, ovl. (65 jaar oud) te 's Gravendeel, begr. te 's Gravendeel op 27 aug 1807. 
 In 1768 verhuisde Cornelis van Almkerk naar 's Gravendeel. Hij kocht op veilingen in de periode 1772-1803: iepe- en essebomen, gereedschap, houtgewas, wilgenhout. In 1788 kocht hij een huis, schuur, erf en zwingelkeet achter Kreek, achter de kerk. In 1803 verkocht hij zijn gewas te velde en kocht een huis in de Lange Kerkstraat. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Lena , geb. te 's Gravendeel op 13 apr 1769, ovl. (75 jaar oud) te Strijen op 9 jul 1844, volgt VIIId
  2.  Adriana , geb. te 's Gravendeel op 25 dec 1770, ovl. (61 jaar oud) te Strijen op 26 apr 1832, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te 's Gravendeel op 20 mei 1798 met Barend KNOEST, geb. te Steenderen in 1767, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hellevoetsluis op 29 jan 1820. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 50 en ongeveer 66 jaar oud) (2) te Strijen op 29 nov 1821 met Willem Hendrik STITS, zn. van Hans Jurgen STITS en Fenneke van HAARST, ged. te Zutphen op 2 jan 1755, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Strijen op 6 dec 1821. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Zeger Cornelisz. , geb. te 's Gravendeel op 4 sep 1773, ovl. (67 jaar oud) te Strijen op 18 feb 1841, volgt VIIIe
  4.  Cornelia , geb. te 's Gravendeel in 1775. 
  5.  Aagje , geb. te 's Gravendeel op 20 mrt 1777. 

VIIId.  Lena ROBBEMOND, dr. van Cornelis ROBBEMOND (VIIg) en Maartje Cornelisd. BARENDRECHT, geb. te 's Gravendeel op 13 apr 1769, ovl. (75 jaar oud) te Strijen op 9 jul 1844, tr. (1) met Cornelis Ariense MAASKANT, geb. te Strijen, ged. te Strijen op 13 sep 1761, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Strijen op 4 mei 1810. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arie , geb. te Strijen op 1 nov 1788, bouwknecht, arbeider, ovl. (60 jaar oud) te Strijen op 13 mei 1849. 
  2.  Maartje , geb. te Strijen in 1791, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Strijen op 11 jan 1840, tr. (resp. ongeveer 22 en 37 jaar oud) te Strijen op 11 sep 1813 met Willem van NEUTEGEM, geb. te Strijen op 4 jan 1776. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willem , geb. in 1795, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Strijen op 13 feb 1841. 
  4.  Cornelis , geb. te Strijen op 5 dec 1796. 
  Lena ROBBEMOND, tr. (resp. 50 en 51 jaar oud) (2) te Strijen op 6 nov 1819 met Aart VERHOEF, zn. van Govert VERHOEF en Pleuntje HEIJKOOP, geb. te Strijen op 9 okt 1768, winkelier aardappelboer, ovl. (69 jaar oud) te Strijen op 8 mrt 1838. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIe.  Zeger Cornelisz. ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (VIIg) en Maartje Cornelisd. BARENDRECHT, geb. te 's Gravendeel op 4 sep 1773, Cultivateur, Arbeider, ovl. (67 jaar oud) te Strijen op 18 feb 1841, tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te 's Gravendeel op 4 mei 1800 met Maria Willemsd. HOEK, dr. van Willem HOEK en Jannigje de ZEEUW, geb. te Numansdorp, ged. te Numansdorp op 13 dec 1772, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te 's Gravendeel op 19 dec 1815. 
 Omdat Zeger niet onvermogend was, moest hij voor zijn huwelijk f 6,- belasting betalen, wat in die tijd een niet gering bedrag was ! Enkele jaren voor zijn huwelijk, op 28 juli 1796, werd Zeger gearresteerd omdat hij Oranje-liedjes zong, wat in de "Franse tijd" ten strengste verboden was ! Net als zijn vader bezocht Zeger vele veilingen, waar hij koper of borg was van o.a. huisraad, timmergereedschap, vlasgereedschappen, struiken, hout, gewas te velde, vee, gereedschap en iepenstammen.
Op 17 december worden er 2 kinderen (doodgeboren?) van hem begraven in 1 kistje.In 1809 bezit hij een huis met boomgaard aan de Kerkstraat. Als zijn dochter Jannigje trouwt (1828) woont Zeger, dan weduwnaar, in Strijen. 
 Via haar vader Willem Hoek loopt er een afstamming naar Karel de Grote ! 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jannigje , geb. te 's Gravendeel op 13 mrt 1801, ovl. (71 jaar oud) te Strijen op 10 nov 1872, volgt IXk
  2.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 23 mei 1803, ovl. (43 jaar oud) te 's Gravendeel op 11 jan 1847, volgt IXl
  3.  Willem , geb. te 's Gravendeel op 31 jan 1806, ovl. (61 jaar oud) te Vught op 7 mei 1867, volgt IXm
  4.  Marigje , geb. te 's Gravendeel op 31 mrt 1810, ovl. (65 jaar oud) te Maasdam op 18 mrt 1876, volgt IXn

IXk.  Jannigje ROBBEMOND, dr. van Zeger Cornelisz. ROBBEMOND (VIIIe) (Cultivateur, Arbeider) en Maria Willemsd. HOEK, geb. te 's Gravendeel op 13 mrt 1801, ovl. (71 jaar oud) te Strijen op 10 nov 1872, 
 een dochter: 
  1.  Maria ROBBEMOND, geb. te 's Gravendeel op 6 sep 1824, dienstmeid, ovl. (24 jaar oud) te Ginneken en Bavel op 22 mrt 1849. 
  Jannigje ROBBEMOND, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te 's Gravendeel op 28 nov 1828 met Hendrik BEKS, zn. van Bastiaan BEKS en Magdalena VEERMAN, geb. te 's Gravendeel op 16 nov 1804, Arbeider, ovl. (85 jaar oud) te Strijen op 4 jan 1890. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Zeger , geb. te Strijen op 17 mei 1829, ovl. (10 dagen oud) te Strijen op 27 mei 1829. 
  2.  Magdalena , geb. te Strijen in 1831, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Strijen op 30 jan 1908. 
  3.  Adriana , geb. te Strijen in 1834, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Strijen op 30 jan 1907. 
  4.  Bastiaantje , geb. te Strijen op 11 jul 1837, ovl. (14 jaar oud) te Strijen op 10 jan 1852. 
  5.  Maartje , geb. te Strijen op 24 nov 1839, ovl. (81 jaar oud) te Strijen op 21 jul 1921. 
  6.  Jannigje , geb. te Strijen op 11 dec 1844, ovl. (15 jaar oud) te Strijen op 26 feb 1860. 
  7.  Seger , geb. te Strijen in 1847, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Strijen op 4 okt 1931. 

IXl.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Zeger Cornelisz. ROBBEMOND (VIIIe) (Cultivateur, Arbeider) en Maria Willemsd. HOEK, geb. te 's Gravendeel op 23 mei 1803, Arbeider, ovl. (43 jaar oud) te 's Gravendeel op 11 jan 1847, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te 's Gravendeel op 2 feb 1828 met Anna WAALBOER, dr. van Cornelis Bastiaansz WAALBOER en Maria Cornelisdr VERDONK, geb. te 's Gravendeel op 2 mrt 1799, ovl. (55 jaar oud) te 's Gravendeel op 25 apr 1854. 
 Cornelis werd op 29.4.1822 ingedeeld als Milicien bij de Tweede Afdeling Kurassiers voor de tijd van vijf jaar. In 1823 werd bij vrijgesteld van najaarsexercities. Eervol ontslag volgde op 10.3.1827.
Bij de volkstelling van 1830 woonde Cornelis met zijn jonge gezin op de Achterdijk 296 en was hij arbeider van beroep. Zij waren toen de enigen in 's -Gravendeel met de naam Robbemond !.
In 1833 woonden ze op de Schenkeldijk 268, wijk 10.
De strijd tegen de Belgen diende zich aan en Cornelis moest in 1831 opnieuw in het leger. Hij werd ingedeeld als Milicien bij de Vijfde Afdeling Infanterie als plaatsvervanger van Simon Zeedijk uit Middelharnis. Gedurende de opstand in België diende hij bij het mobiele leger in 1832, 1833 en 1834. Op 18.3 .1831 wordt hij bevorderd tot Fuselier. Op 5.4.1832 wordt Cornelis onderscheiden met het Metalen Kruis. Het Metalen Kruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12.9.1831, nr. 70 en vervaardigd uit het in het gevecht bij Hasselt op 8.8.1831 veroverde geschut en werd verleend aan allen, zonder onderscheid van rang, die in 1830 en 1831 onder de wapenen waren geweest. Aan degenen die het Kruis ontvingen werd tevens een certificaat uitgereikt, dat men gerechtigd was het Kruis te dragen. Op 15.9.1839 verliet Cornelis het korps wegens eervolle dienst.
Tijdens zijn diensttijd, in 1832, kreeg hij regelmatig verlof omdat zijn vrouw aan het kwakkelen was met haar gezondheid en een gevaarlijke operatie moest ondergaan. De 's- Gravendeelse burgemeester schreef op 31.10.1832 aan de commandant: "De vrouw van Cornelis Robbemond, nog steeds aan hetzelfde ongemak laborerende en daardoor onder chirurgicale behandeling zijnde, heeft mij verzocht U edel gestr. eenige dagen verlof voor haare man te verzoeken, aangezien zij in haar omstandigheden zeer verlangend is hem te zien.".
Na zijn diensttijd leefde Cornelis met zijn gezin in armoe. Zij woonden enige tijd te Ridder kerk en werden daar opgenomen in de "bedeling". Het bevolkingsregister van 's Gravendeel vermeldt verder dat de familie op 21 mei 1846 vanuit Ridderkerk terugkeerde naar 's Gravendeel. Wellicht was Cornelis toen al ziek, hij overleed enige maanden later, op 43 -jarige leeftijd. (Informatie Nationale Militie: Niels Robbemont in www.s-gravendeel.net, =>Historie=>Genealogie). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Rhein , geb. te 's Gravendeel op 25 apr 1828, ovl. (75 jaar oud) te Dordrecht op 6 jan 1904, volgt Xn
  2.  Maria , geb. te 's Gravendeel op 1 mrt 1830, ovl. (13 jaar oud) te Ridderkerk op 17 mei 1843. 
  3.  Maayke , geb. te 's Gravendeel op 26 sep 1831, ovl. (1 jaar oud) te 's Gravendeel op 27 apr 1833. 
  4.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 1 dec 1833, ovl. (64 jaar oud) te Dubbeldam op 8 jul 1898, volgt Xo
  5.  Maayke , geb. te 's Gravendeel op 30 jan 1836, ovl. (36 jaar oud) te 's Gravendeel op 12 dec 1872, volgt Xp
  6.  Zeger , geb. te Maasdam op 5 nov 1839, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravendeel op 21 apr 1906, volgt Xq

Xn.  Rhein ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (IXl) (Arbeider) en Anna WAALBOER, geb. te 's Gravendeel op 25 apr 1828, Arbeider, ovl. (75 jaar oud) te Dordrecht op 6 jan 1904, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te 's Gravendeel op 8 mrt 1850 met Niesje van BRUGGEN, dr. van Floris van BRUGGEN en Trijntje van den BERG, geb. te 's Gravendeel op 9 dec 1826, ovl. (39 jaar oud) te Dubbeldam op 19 jun 1866. 
 Rhein en zijn eerste vrouw vertrokken in 1856 naar Dubbeldam. Het ging hen daar niet voor de wind. In 1859 klopten zij aan bij het burgerlijk armbestuur om bijstand. De gemeente 's-Gravendeel, nog enige jaren verantwoordelijk voor vertrokken inwoners, wilde alleen de huishuur compenseren met 50 cent per week en verder niets: "Indien arbeiders in de kracht huns levens en in gezonde dagen bij overvloed van werk reeds ondersteuning vorderen en men daarin bewilligen moete, dan zullen de meer gegoede ingezetenen spoedig onder de lasten bezwijken".
De werkloosheid van Rhein had een reden. Hij tobde met zijn gezondheid en ook vrouw en kinderen waren regelmatig ziek.
(Bron: Niels Robbemont in www.s-gravendeel.net, =>Historie=>Genealogie). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 10 mrt 1851, ovl. (5 maanden oud) te 's Gravendeel op 29 aug 1851. 
  2.  Trijntje , geb. te 's Gravendeel op 10 jul 1852, volgt XIl
  3.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 9 dec 1853, ovl. (24 jaar oud) te Dubbeldam op 28 mei 1878, volgt XIm
  4.  Antje , geb. te de Mijl Krabbe Nadort op 13 dec 1855, volgt XIn
  5.  Floria , geb. te Strijen in 1858, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Dubbeldam op 13 okt 1860. 
  6.  Floris , geb. te Dubbeldam op 11 jan 1862, ovl. (87 jaar oud) te Dordrecht op 27 jan 1949, volgt XIo
  Rhein ROBBEMOND, tr. (resp. 38 en 41 jaar oud) (2) te 's Gravendeel op 18 okt 1866 met Lena MOL, dr. van Jan MOL en Pietertje BARENDRECHT, geb. te 's Gravendeel op 2 mei 1825, ovl. (71 jaar oud) te Dubbeldam op 3 okt 1896. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter , geb. te Dubbeldam op 13 okt 1867, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op 29 mei 1945, volgt XIp

XIl.  Trijntje ROBBEMOND, dr. van Rhein ROBBEMOND (Xn) (Arbeider) en Niesje van BRUGGEN, geb. te 's Gravendeel op 10 jul 1852, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Dubbeldam op 24 aug 1876 met Jan van der GIESSEN, zn. van Jan van der GIESSEN en Johanna van BRUGGEN, geb. te 's Gravendeel op 25 mrt 1853. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Rhein , geb. te Dubbeldam op 2 feb 1880, ovl. (52 jaar oud) te Nijmegen op 22 apr 1932. 
  2.  Niesje , geb. te Dubbeldam in 1882, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Dordrecht op 8 mei 1902 met Wilhelm Peter STRÖHMEIJER, zn. van Johan Wilhelm Peter STRÖHMEIJER en Cornelia van der LINDEN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johanna , tr. te Dordrecht op 18 okt 1917 met Andries van der JAGT, zn. van David van der JAGT en Antje SCHOOTSTRA. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan , tr. met Helena Elizabeth ZWANG, dr. van Lauwerens ZWANG en Helena Elizabeth HEMELAAR. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelis , tr. (Niesje 24 jaar oud) te Dordrecht op 26 okt 1911 met zijn nicht Niesje ROBBEMOND, dr. van Floris ROBBEMOND (XIo) en Heiltje van de MERWE, geb. te Dubbeldam op 13 nov 1886. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIm.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Rhein ROBBEMOND (Xn) (Arbeider) en Niesje van BRUGGEN, geb. te 's Gravendeel op 9 dec 1853, ovl. (24 jaar oud) te Dubbeldam op 28 mei 1878, tr. (beiden 22 jaar oud) op 24 aug 1876 met Ietje SCHIPPER, dr. van Adriaan SCHIPPER en Jannigje MOOKHOEK, geb. te Dubbeldam op 8 feb 1854. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Adrianus , geb. te Dubbeldam op 17 sep 1875, supp.museum v.Gijn - Dordrecht, ovl. (90 jaar oud) te Dordrecht op 18 okt 1965, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Dordrecht op 5 sep 1901 met Elizabeth de BRUIN, dr. van Arie de BRUIN en Maria KRUITHOF, geb. te Klaaswaal op 27 jun 1873, ovl. (88 jaar oud) te Dordrecht op 30 nov 1961. 
   Deze Adrianus, die zelf kinderloos bleef, werd bij het huwelijk van zijn moeder met Cornelis Robbemond erkend. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Rhein , geb. te Dubbeldam op 24 okt 1876, ovl. (1 jaar oud) te Dubbeldam op 9 aug 1878. 

XIn.  Antje ROBBEMOND, dr. van Rhein ROBBEMOND (Xn) (Arbeider) en Niesje van BRUGGEN, geb. te de Mijl Krabbe Nadort op 13 dec 1855, tr. (beiden 23 jaar oud) te Dubbeldam op 5 jun 1879 met Jacob VISSER, zn. van Meeuwis VISSER en Maria VOLKERT, geb. te Zuid-Beyerland op 25 mei 1856. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Meeuwis , geb. te Dubbeldam in 1880, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Dordrecht op 25 feb 1904 met Jacoba van ASCH, dr. van Cornelis van ASCH en Adriana VERMEULEN, geb. te Dordrecht in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Niesje , geb. te Dubbeldam in 1882, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Dordrecht op 28 mei 1903 met Franciscus Johannes TIJSEN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIo.  Floris ROBBEMOND, zn. van Rhein ROBBEMOND (Xn) (Arbeider) en Niesje van BRUGGEN, geb. te Dubbeldam op 11 jan 1862, ovl. (87 jaar oud) te Dordrecht op 27 jan 1949, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Dubbeldam op 1 mei 1884 met Heiltje van de MERWE, dr. van Adriaan van de MERWE en Adriana SCHELLING, geb. te Dordrecht op 25 okt 1861, ovl. (28 jaar oud) te Dubbeldam op 21 jan 1890. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Adriana , geb. te Dubbeldam op 6 feb 1885, tr. (resp. 31 en ongeveer 40 jaar oud) te Dordrecht op 2 mrt 1916 met Jan LANDSMEER, zn. van Robbert LANDSMEER en Heiltje de WAARD, geb. te Zwijndrecht in 1876. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Niesje , geb. te Dubbeldam op 13 nov 1886, tr. met haar neef Cornelis van der GIESSEN, zn. van Jan van der GIESSEN en Trijntje ROBBEMOND (XIl). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Rijn Adrianus , geb. te Dubbeldam op 10 jul 1888, ovl. (1 jaar oud) te Dubbeldam op 19 mei 1890. 
  4.  Cornelis , geb. te Dubbeldam op 16 okt 1889, ovl. (6 maanden oud) te Dubbeldam op 16 apr 1890. 
  Floris ROBBEMOND, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (2) te Dubbeldam op 12 nov 1891 met Adriana KOETSVELD, dr. van Gijsbert KOETSVELD en Adriana BARENDREGT, geb. te Strijen op 23 mrt 1863, ovl. (30 jaar oud) te Dubbeldam op 3 dec 1893. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marinus ROBBEMOND(GEADOPTEERD), geb. te Dubbeldam op 9 sep 1883, ovl. (70 jaar oud) te Zwijndrecht op 4 jan 1954, volgt XIIe
  2.  Anna , geb. te Dubbeldam op 25 aug 1892, ovl. (1 jaar oud) te Dubbeldam op 10 nov 1893. 
  Floris ROBBEMOND, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) (3) te Dubbeldam op 26 apr 1894 met Maartje WERKHOVEN, dr. van Andries WERKHOVEN en Maria van den HOONAARD, geb. op 19 jan 1865, ovl. (87 jaar oud) te Dordrecht op 17 sep 1952. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Anna , geb. te Dubbeldam op 22 jul 1900, ovl. (86 jaar oud) te Dordrecht op 9 jul 1987, tr. (24 jaar oud) te Dordrecht op 21 aug 1924 met Pieter KLETON, zn. van Willem Frederik KLETON en Johanna Maria Elizabeth SILVIUS. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Reinier , geb. te Dubbeldam op 16 mrt 1902, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op 15 sep 1979, volgt XIIf
  3.  Andries , geb. te Dordrecht op 6 mei 1905, ovl. (72 jaar oud) te Dordrecht op 27 nov 1977, volgt XIIg
  4.  Helena , geb. te Dordrecht op 27 apr 1909, ovl. (96 jaar oud) te Dordrecht op 26 nov 2005, relatie met Jan AARNOUTSE. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIe.  Marinus ROBBEMOND(GEADOPTEERD), zn. van Floris ROBBEMOND (XIo) en Adriana KOETSVELD, geb. te Dubbeldam op 9 sep 1883, ovl. (70 jaar oud) te Zwijndrecht op 4 jan 1954, tr. (beiden 20 jaar oud) te Dordrecht op 29 okt 1903 met Johanna Paulina MEIJER, dr. van Jocobus Willem MEIJER en Gerrigje BOERMAN, geb. te Zwijndrecht op 29 sep 1883, ovl. (79 jaar oud) te Zwijndrecht op 22 dec 1962. 
 Bij zijn geboorte wordt hij ingeschreven als Marinus Koetsveld. Als zijn moeder trouwt met Floris Robbemond, hij is dan 8 jaar, krijgt hij diens achternaam ! 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jacobus Adrianus ROBBEMOND, geb. te Zwijndrecht in 1904, tr. met Maria Goverdina de GEUS, dr. van Cornelis de GEUS en Martha TUK, geb. te Zwijndrecht op 19 mei 1904, ovl. (62 jaar oud) te Zwijndrecht op 24 aug 1966. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adriana ROBBEMOND, geb. te Zwijndrecht in 1906, tr. met Andreas van WELSUM, zn. van Johannes Barinus van WELSUM en Maria SPOOR, geb. te Dordrecht in 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerrigje ROBBEMOND, geb. te Zwijndrecht in 1907, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Zwijndrecht op 16 mei 1928 met Jeronimus KROON, zn. van Jacob Martinus Johannes KROON en Catharina Magelina KROONEN, geb. te Dordrecht in 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Floris ROBBEMOND, geb. in 1916, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Zwijndrecht op 21 dec 2001, tr. met Martha TUK, geb. te 's Gravendeel op 12 feb 1917, ovl. (87 jaar oud) te Zwijndrecht op 1 mrt 2004. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  M. ROBBEMOND, tr. met N. WERVENBOS. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes ROBBEMOND, volgt XIIIb
  7.  M. ROBBEMOND, tr. met W. de KIEVIT. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  H.W. ROBBEMOND, tr. met E. de VRIES. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIb.  Johannes ROBBEMOND, zn. van Marinus ROBBEMOND(GEADOPTEERD) (XIIe) en Johanna Paulina MEIJER, tr. met Annetje MUNTER, geb. op 7 nov 1924, ovl. (78 jaar oud) te Zwijndrecht op 24 okt 2003. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Christiaan Johannes , geb. te Zwijndrecht op 18 dec 1945, volgt XIVa

XIVa.  Christiaan Johannes ROBBEMOND, zn. van Johannes ROBBEMOND (XIIIb) en Annetje MUNTER, geb. te Zwijndrecht op 18 dec 1945, tr. (beiden 24 jaar oud) te Zwijndrecht op 18 dec 1969 met Aagje VERHEIJ, geb. te Heukelum op 7 jul 1945. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan Johannes Christiaan , geb. te Zwijndrecht op 14 apr 1972. 
  2.  Annette Maria Christine , geb. te Dordrecht op 14 feb 1975. 

XIIf.  Reinier ROBBEMOND, zn. van Floris ROBBEMOND (XIo) en Maartje WERKHOVEN, geb. te Dubbeldam op 16 mrt 1902, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op 15 sep 1979, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Dordrecht op 2 aug 1923 met Dirkje de RUITER, dr. van Dirk de RUITER en Eva EWIJK, geb. te Ridderkerk op 24 dec 1900, ovl. (87 jaar oud) te Dordrecht op 27 okt 1988. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Eva Marie , geb. te Rotterdam op 14 jan 1923, ovl. (74 jaar oud) op 29 aug 1997, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) te Dordrecht op 29 sep 1942 met Marinus Hendrik TITO, geb. op 13 mrt 1921, ovl. (85 jaar oud) op 25 mrt 2006. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maartje , geb. te Dordrecht op 30 sep 1924, ovl. (69 jaar oud) te Sao Paulo [Brazilië] op 1 jul 1994, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Dordrecht op 3 dec 1947 met Barend BAKKER, geb. te Dordrecht op 2 dec 1925, ovl. (84 jaar oud) te Holambra Braz [Brazilië] op 28 jun 2010. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Corrie , geb. te Rotterdam op 7 apr 1931, tr. (beiden 23 jaar oud) op 28 jul 1954 met Leendert van GENT, geb. te Dordrecht op 9 okt 1930, ovl. (80 jaar oud) te Dordrecht op 26 okt 2010. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Floris , geb. te Dordrecht op 16 mrt 1933, ovl. (48 jaar oud) te Dordrecht op 18 jan 1982, volgt XIIIc

XIIIc.  Floris ROBBEMOND, zn. van Reinier ROBBEMOND (XIIf) en Dirkje de RUITER, geb. te Dordrecht op 16 mrt 1933, ovl. (48 jaar oud) te Dordrecht op 18 jan 1982, tr. te Dordrecht met Pieternella BOER, geb. te Dordrecht op 20 dec 1939, ovl. (58 jaar oud) te Dordrecht op 6 aug 1998. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Reinier , geb. te Dordrecht op 31 jan 1972, volgt XIVb
  2.  Roelie , geb. te Dordrecht op 26 sep 1968, volgt XIVc
  3.  Henriette , geb. te Dordrecht op 15 jun 1963, volgt XIVd

XIVb.  Reinier ROBBEMOND, zn. van Floris ROBBEMOND (XIIIc) en Pieternella BOER, geb. te Dordrecht op 31 jan 1972, voetballer, tr. (resp. 43 en 41 jaar oud) te Curacao [Nederlandse Antillen] in mrt 2506 met Lidia BRUGGE, geb. op 4 jul 1974. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Rio Joe , geb. te Alkmaar op 5 jan 2005. 
  2.  India Faith , geb. te Alkmaar op 19 nov 2001. 

XIVc.  Roelie ROBBEMOND, dr. van Floris ROBBEMOND (XIIIc) en Pieternella BOER, geb. te Dordrecht op 26 sep 1968, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Dordrecht op 8 jun 1990 met Hendrik SOETEMAN, geb. te Dordrecht op 15 jan 1965. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Stefan , geb. te Dordrecht op 14 mei 1992. 
  2.  Sharon , geb. te Dordrecht op 6 okt 1994. 

XIVd.  Henriette ROBBEMOND, dr. van Floris ROBBEMOND (XIIIc) en Pieternella BOER, geb. te Dordrecht op 15 jun 1963, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Dordrecht op 30 aug 1985 met John LEONARD, geb. te Dordrecht op 27 apr 1962. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sabrina , geb. te Dordrecht op 30 sep 1986. 
  2.  Conchita , geb. te Dordrecht op 10 jan 1990. 
  3.  Leroy , geb. te Dordrecht op 31 dec 1994. 

XIIg.  Andries ROBBEMOND, zn. van Floris ROBBEMOND (XIo) en Maartje WERKHOVEN, geb. te Dordrecht op 6 mei 1905, ovl. (72 jaar oud) te Dordrecht op 27 nov 1977, tr. (1) met Margaretha GROENENDIJK, geb. in 1904, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dordrecht op 28 jun 1959. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Truus , geb. op 25 mei 1933, ovl. (62 jaar oud) op 31 mei 1995, tr. met H. WAPPEROM. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hannie
  Andries ROBBEMOND, tr. (2) met Rachel Margrietha van ALTEN, geb. in 1910, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Dordrecht op 23 sep 2001. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIp.  Pieter ROBBEMOND, zn. van Rhein ROBBEMOND (Xn) (Arbeider) en Lena MOL, geb. te Dubbeldam op 13 okt 1867, landarbeider, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op 29 mei 1945, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) (1) te Dubbeldam op 29 sep 1887 met Teuntje van der GRAAF, dr. van Cornelis van der GRAAF en Luiksje van HEEREN, geb. te Dubbeldam op 7 apr 1870, ovl. (33 jaar oud) te Dordrecht op 17 feb 1904. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Luiksje , geb. te Dubbeldam op 5 mei 1891, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op 19 feb 1969, tr. (28 jaar oud) te Dordrecht op 8 mei 1919 met Teunis van de LOOS, zn. van Teunis van de LOOS en Grietje GROOTENBOER. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Rijn , geb. te Dubbeldam op 7 apr 1893, ovl. (60 jaar oud) te Arkel op 7 nov 1953, volgt XIIh
  3.  Lena , geb. te Dubbeldam op 30 mei 1894, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht op 15 dec 1976, tr. (26 jaar oud) te Dordrecht op 3 feb 1921 met Arie van ZANTEN, zn. van Arie van ZANTEN en Metje van NUSSENBURG. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Neeltje , geb. te Dubbeldam op 12 jul 1899, ovl. (72 jaar oud) te Dordrecht op 19 nov 1971, tr. (27 jaar oud) te Dubbeldam op 14 apr 1927 met Aart DUBBELDAM, zn. van Pieter DUBBELDAM en Iefje in 't VELD. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Teuntje , geb. te Dubbeldam op 12 jul 1899, ovl. (81 jaar oud) te Dordrecht op 3 jan 1981, volgt XIIi
  6.  Antje , geb. te Dubbeldam op 23 mrt 1901, ovl. (4 jaar oud) te Dordrecht op 22 okt 1905. 
  Pieter ROBBEMOND, tr. (resp. 37 en 33 jaar oud) (2) te Dubbeldam op 20 apr 1905 met Maria van HEEREN, dr. van Jan van HEEREN en Dirkje in 't VELD, geb. te Dubbeldam op 1 okt 1871, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht op 14 okt 1953. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Antje , geb. te Dordrecht op 16 jul 1906, ovl. (70 jaar oud) te Dordrecht op 6 okt 1976, tr. (20 jaar oud) te Dordrecht op 2 sep 1926 met Klaas HARMS, zn. van Willem HARMS en Leentje RIDDERHOF. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter , geb. te Dordrecht op 26 jan 1908, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht op 4 dec 1971, volgt XIIj
  3.  Heiltje , geb. te Dordrecht op 5 jul 1910, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht op 18 okt 1994, tr. (22 jaar oud) te Dordrecht op 2 nov 1932 met Piet de VRIES. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Ida , geb. te Dordrecht op 25 feb 1913, ovl. (46 jaar oud) te Dordrecht op 29 apr 1959, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Dordrecht op 3 aug 1933 met Willem Johannes in 't VELD, geb. te Dordrecht op 7 jun 1907, plaatwerker, ovl. (74 jaar oud) te Dordrecht op 30 nov 1981. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria van HEEREN, dr. van Jan van HEEREN en Dirkje in 't VELD, tr. (23 jaar oud) (1) te Dubbeldam op 16 mei 1895 met Balthazar in 't VELD
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria , geb. te Dubbeldam op 7 dec 1895, ovl. (89 jaar oud) te Wageningen op 16 apr 1985, tr. met Rijn ROBBEMOND, zn. van Pieter ROBBEMOND (XIp) (landarbeider) en Teuntje van der GRAAF (zie XIIh). Uit dit huwelijk een dochter. 

XIIh.  Rijn ROBBEMOND, zn. van Pieter ROBBEMOND (XIp) (landarbeider) en Teuntje van der GRAAF, geb. te Dubbeldam op 7 apr 1893, ovl. (60 jaar oud) te Arkel op 7 nov 1953, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Dordrecht op 20 mei 1920 met Maria in 't VELD, dr. van Balthazar in 't VELD en Maria van HEEREN (zie XIp). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Teuntje , geb. te Dordrecht op 8 jul 1921, ovl. (75 jaar oud) te Rhenen op 10 jan 1997, relatie met Jan LITZ, geb. te Dordrecht op 26 nov 1919, ovl. (69 jaar oud) te Rhenen op 16 okt 1989. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIi.  Teuntje ROBBEMOND, dr. van Pieter ROBBEMOND (XIp) (landarbeider) en Teuntje van der GRAAF, geb. te Dubbeldam op 12 jul 1899, ovl. (81 jaar oud) te Dordrecht op 3 jan 1981, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Dordrecht op 28 sep 1922 met Teunis van den ADEL, zn. van Hendrik Frank van den ADEL en Neeltje BAKKER, geb. te papendrecht op 24 jun 1895, ovl. (98 jaar oud) te Sliedrecht op 21 dec 1993. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik Frank , geb. te papendrecht op 3 apr 1924, ovl. (77 jaar oud) op 29 sep 2001. 
  2.  Teuntje Johanna , geb. te papendrecht op 5 jun 1926. 
  3.  Johanna , geb. te papendrecht op 4 okt 1927. 
  4.  Pieter , geb. te papendrecht op 24 aug 1930. 

XIIj.  Pieter ROBBEMOND, zn. van Pieter ROBBEMOND (XIp) (landarbeider) en Maria van HEEREN, geb. te Dordrecht op 26 jan 1908, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht op 4 dec 1971, relatie met Marie BOS, geb. te Dordrecht op 6 sep 1915, ovl. (91 jaar oud) te Vlissingen op 17 jul 2007. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Piet

Xo.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (IXl) (Arbeider) en Anna WAALBOER, geb. te 's Gravendeel op 1 dec 1833, Koopman, Arbeider, ovl. (64 jaar oud) te Dubbeldam op 8 jul 1898, tr. (beiden 25 jaar oud) te Dubbeldam op 6 mei 1859 met Elisabeth van BREE, dr. van Adriaan van BREE en Hendrijna van HEEREN, geb. te Dubbeldam op 27 nov 1833, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht op 11 mei 1907. 
 Op zijn huwelijksakte staat als beroep arbeider vermeld, later werd hij koopman en woonde met zijn gezin aan de Zuidendijk te Dubbeldam. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 26 mrt 1860, ovl. (11 maanden oud) te Dubbeldam op 28 feb 1861. 
  2.  Antje , geb. te Dubbeldam op 30 mrt 1861, ovl. (5 maanden oud) te Dubbeldam op 1 sep 1861. 
  3.  Antje , geb. te Dubbeldam op 13 mrt 1862, ovl. (2 maanden oud) te Dubbeldam op 17 mei 1862. 
  4.  Adrianus , geb. te Dubbeldam op 9 apr 1863, ovl. (39 dagen oud) te Dubbeldam op 18 mei 1863. 
  5.  Anna , geb. te Dubbeldam op 31 mei 1864, ovl. (33 dagen oud) te Dubbeldam op 3 jul 1864. 
  6.  Hendrijna , geb. te Dubbeldam op 18 feb 1866, ovl. (4 maanden oud) te Dubbeldam op 26 jun 1866. 
  7.  Adrianus , geb. te Dubbeldam op 9 jul 1867, ovl. (22 dagen oud) te Dubbeldam op 31 jul 1867. 
  8.  Hendrijna , geb. te Dubbeldam op 10 aug 1868, ovl. (22 dagen oud) te Dubbeldam op 1 sep 1868. 
  9.  Cornelis , geb. te Dubbeldam op 14 okt 1869, ovl. (38 dagen oud) te Dubbeldam op 21 nov 1869. 
  10.  Adrianus , geb. en ovl. te Dubbeldam op 26 sep 1870. 
  11.  Adrianus , geb. te Dubbeldam op 19 nov 1871, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 1935, volgt XIq
  12.  Antje , geb. te Dubbeldam op 30 jan 1873, ovl. (6 maanden oud) te Dubbeldam op 11 aug 1873. 
  13.  Cornelis , geb. te Dubbeldam op 24 okt 1874, ovl. (29 dagen oud) te Dubbeldam op 22 nov 1874. 
  14.  Cornelis , geb. te Dubbeldam op 8 mrt 1876, volgt XIr

XIq.  Adrianus ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (Xo) (Koopman, Arbeider) en Elisabeth van BREE, geb. te Dubbeldam op 19 nov 1871, Voorman Havenbedrijf, ovl. (63 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 1935, tr. (resp. 22 en 33 jaar oud) te Dubbeldam op 18 okt 1894 met Bastiaantje SIMONS, dr. van Anthonie SIMONS en Jaapje VISSER, geb. te Oud Beyerland op 2 okt 1861, ovl. (90 jaar oud) te Dordrecht op 25 feb 1952. 
 Dit gezin heeft gewoond op de Zuidendijk 101 en de Glazenstraat 14. In 1904 verhuisden ze van Dubbeldam naar Dordrecht, naar de Doelenstraat. Op 27 september 1909 vertrok de familie naar Brazilie, om op 31 oktober 1910 weer in Dordrecht aan tekomen! Adrianus was een lange sterke man en werkte na 1910 als voorman bij het zeehavenbedrijf. Hij bezat 2 huizen in Maartensgat, daarvoor 2 huizen aan de Zuidendijk. In 1935 kwam hij bij een ongeluk op zijn werk om het leven. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jaapje , geb. te Dubbeldam op 7 feb 1895, tr. (resp. 17 en ongeveer 21 jaar oud) te Dordrecht op 12 sep 1912 met Arie van der WAAL, zn. van Teunis van der WAAL en Jannetje TIMS, geb. te Zwijndrecht in 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Elisabeth , geb. te Dubbeldam op 14 mei 1897, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Dordrecht op 27 nov 1919 met Willem van KOOTEN, zn. van Pieter van KOOTEN en Maaike de WAARD, ged. te Dordrecht in 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis , geb. te Dubbeldam op 24 mei 1899, ovl. (59 jaar oud) te Dordrecht op 24 okt 1958, volgt XIIk
  4.  Anthonie , geb. te Dubbeldam op 22 mrt 1901, ovl. (3 maanden oud) te Dubbeldam op 11 jul 1901. 

XIIk.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Adrianus ROBBEMOND (XIq) (Voorman Havenbedrijf) en Bastiaantje SIMONS, geb. te Dubbeldam op 24 mei 1899, Arbeider, ovl. (59 jaar oud) te Dordrecht op 24 okt 1958, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te 's Gravendeel op 15 mrt 1924 met Cornelia SAAKES, dr. van Hendrik Dirk SAAKES (Schoenmaker) en Cornelia UITERLINDEN, geb. te 's Gravendeel op 24 jan 1903, ovl. (43 jaar oud) te Dordrecht op 23 sep 1946. 
 Bezat zijn vader Adrianus en betovergrootvader Zeger nog 2 huizen, deze Kees werd door armoede geteisterd. In de beruchte crisisjaren had hij af en toe werk, o.a. als arbeider in een fabriekje of als palingvisser. Tijdens de 2e Wereldoorlog was het hard te halen voor dit gezin, er waren ook 10 monden te voeden. Tijdens de laatste oorlogswinter 1944/1945 werd er honger geleden, na de oorlog werden Jacob (Jaap) en Jaapje Elisabeth (Joke) in een tehuis geplaatst om op krachten te komen. Op 23 september 1946 werd zijn vrouw Corrie aangereden door een automobilist, zij overleed dezelfde dag in het.
ziekenhuis van Dordrecht aan haar verwondingen. Kees overleed op 59- jarige leeftijd aan bronchites. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Adrianus (Robbie) , geb. te Dordrecht op 7 aug 1924, ovl. (55 jaar oud) te Breda op 17 mei 1980, volgt XIIId
  2.  Hendrik Dirk (Henk) , geb. te Dordrecht op 11 aug 1925, ovl. (66 jaar oud) te Dordrecht op 4 okt 1991, volgt XIIIe
  3.  Cornelis Bastiaan (Kees) , geb. te Dordrecht op 22 nov 1927, ovl. (48 jaar oud) te Eindhoven op 12 sep 1976, volgt XIIIf
  4.  Bastiaan , geb. te Zwijndrecht op 5 jul 1930, ovl. (6 maanden oud) te Zwijndrecht op 24 jan 1931. 
  5.  Bastiaan (Bas) , geb. te Zwijndrecht op 31 dec 1931, ovl. (50 jaar oud) te Dordrecht op 9 nov 1982, volgt XIIIg
  6.  Cornelia (Corrie) , geb. te Zwijndrecht op 26 feb 1935, ovl. (58 jaar oud) te Arnhem op 4 aug 1993, volgt XIIIh
  7.  Johannes (Johan) , geb. te Zwijndrecht op 26 feb 1936, ovl. (64 jaar oud) te Dordrecht op 12 nov 2000, volgt XIIIi
  8.  Jaapje Elisabeth , geb. te Zwijndrecht op 28 jan 1940, ovl. (2 jaar oud) te Zwijndrecht op 13 feb 1942. 
  9.  Jacob (Jaap) , geb. te Zwijndrecht op 20 nov 1941, volgt XIIIj
  10.  Jaapje Elisabeth (Joke) , geb. te Zwijndrecht op 10 jun 1944, volgt XIIIk

XIIId.  Adrianus (Robbie) ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Dordrecht op 7 aug 1924, ovl. (55 jaar oud) te Breda op 17 mei 1980, relatie met Adriana BEEKERS, geb. op 22 nov 1936, ovl. (59 jaar oud) te Breda op 9 sep 1996. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Herman , geb. te Breda op 17 okt 1959, volgt XIVe
  2.  Peter , geb. te Breda op 18 mei 1962, volgt XIVf
  3.  Corina , geb. te Breda op 5 mrt 1964, volgt XIVg

XIVe.  Herman ROBBEMOND, zn. van Adrianus (Robbie) ROBBEMOND (XIIId) en Adriana BEEKERS, geb. te Breda op 17 okt 1959, relatie met Miep VIDELER, geb. te Breda op 25 apr 1962. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Robert , geb. te Breda op 16 dec 1984, volgt XVa
  2.  Stefan , geb. te Breda op 14 aug 1986, volgt XVb

XVa.  Robert ROBBEMOND, zn. van Herman ROBBEMOND (XIVe) en Miep VIDELER, geb. te Breda op 16 dec 1984, tr. met Anne TONINO, geb. te Breda op 8 feb 1988. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gijs , geb. te Breda op 30 okt 2012. 
  2.  Pim , geb. op 14 jan 2015, ged. te Breda. 

XVb.  Stefan ROBBEMOND, zn. van Herman ROBBEMOND (XIVe) en Miep VIDELER, geb. te Breda op 14 aug 1986, tr. met Sanne HAVERMANS, geb. te Breda op 17 feb 1987. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Niels , geb. op 20 okt 2009. 
  2.  Lars , geb. te Breda op 3 jan 2013. 

XIVf.  Peter ROBBEMOND, zn. van Adrianus (Robbie) ROBBEMOND (XIIId) en Adriana BEEKERS, geb. te Breda op 18 mei 1962, relatie met Anita van GURP, geb. te Breda op 4 aug 1963. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Chantal , geb. te Breda op 14 nov 1987. 
  2.  Danny , geb. te Breda op 8 dec 1990. 

XIVg.  Corina ROBBEMOND, dr. van Adrianus (Robbie) ROBBEMOND (XIIId) en Adriana BEEKERS, geb. te Breda op 5 mrt 1964, tr, (gesch. te Breda in 2005) met Jacques SEEGERS, geb. te Rotterdam op 1 okt 1962. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pepijn , geb. te Breda op 21 apr 1990. 
  2.  Pleuni , geb. te Breda op 6 apr 1994. 

XIIIe.  Hendrik Dirk (Henk) ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Dordrecht op 11 aug 1925, ovl. (66 jaar oud) te Dordrecht op 4 okt 1991, relatie met Wilhelmina WEEDA, geb. te Dordrecht op 20 sep 1926, ovl. (87 jaar oud) te Dordrecht op 25 dec 2013. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Kees , geb. te Dordrecht op 16 jan 1947, ovl. (67 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 2014, volgt XIVh
  2.  Gerrit , geb. te Dordrecht op 24 dec 1955, volgt XIVi

XIVh.  Kees ROBBEMOND, zn. van Hendrik Dirk (Henk) ROBBEMOND (XIIIe) en Wilhelmina WEEDA, geb. te Dordrecht op 16 jan 1947, ovl. (67 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 2014, relatie met Toos BAUM
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Henk , volgt XVc

XVc.  Henk ROBBEMOND, zn. van Kees ROBBEMOND (XIVh) en Toos BAUM, relatie met Greet van WIJK
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Whitney , geb. te Dordrecht op 24 jan 1992. 
  2.  Giovanni , geb. te Dordrecht op 4 jan 1996. 

XIVi.  Gerrit ROBBEMOND, zn. van Hendrik Dirk (Henk) ROBBEMOND (XIIIe) en Wilhelmina WEEDA, geb. te Dordrecht op 24 dec 1955, relatie met Jantina POLAK, geb. te Dordrecht op 24 mei 1956. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Mandy , geb. te Dordrecht op 6 aug 1976, volgt XVd
  2.  Richard , geb. te Dordrecht op 13 sep 1983. 

XVd.  Mandy ROBBEMOND, dr. van Gerrit ROBBEMOND (XIVi) en Jantina POLAK, geb. te Dordrecht op 6 aug 1976, relatie met Melvin in 't VELD, geb. te Dordrecht op 18 jun 1972. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Lesley , geb. te Dordrecht op 12 mei 2003. 

XIIIf.  Cornelis Bastiaan (Kees) ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Dordrecht op 22 nov 1927, medewerker N.V. Philips, ovl. (48 jaar oud) te Eindhoven op 12 sep 1976, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Eindhoven op 24 jul 1953 met Maria Gerarda RIKKEN, dr. van Gerardus RIKKEN en Maria van HEUMEN, geb. te Eindhoven op 28 apr 1929, ovl. (59 jaar oud) te Eindhoven op 1 nov 1988. 
 Deze Cornelis Bastiaan, roepnaam Kees, kwam na zijn diensttijd, ongeveer 3 jaar in het toenmalige Indië vervuld, in Eindhoven terecht. Hij vond daar werk bij de N.V. Philips. Vanaf 1963 woonde hij met zijn gezin in de Generaal Winkelmanstraat nr. 3, alwaar hij op 48-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Cora , geb. te Eindhoven op 1 nov 1956, volgt XIVj
  2.  Marion , geb. te Eindhoven op 23 jul 1960, volgt XIVk

XIVj.  Cora ROBBEMOND, dr. van Cornelis Bastiaan (Kees) ROBBEMOND (XIIIf) (medewerker N.V. Philips) en Maria Gerarda RIKKEN, geb. te Eindhoven op 1 nov 1956, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Eindhoven op 29 apr 1981 met Wim de WAAL, zn. van Wilhelmus de WAAL (Fitter NV Philips) en Antonia Hendrica Cornelia LEENDERS, geb. te Eindhoven op 24 aug 1957. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Laura , geb. te Eindhoven op 10 aug 1982, volgt XVe
  2.  Ilse , geb. te Eindhoven op 15 apr 1984, relatie met Diederik SMEETS, geb. te Helmond op 24 apr 1982. Uit deze relatie geen kinderen. 

XVe.  Laura de WAAL, dr. van Wim de WAAL en Cora ROBBEMOND (XIVj), geb. te Eindhoven op 10 aug 1982, relatie met Joep BAX, geb. te Eindhoven op 8 dec 1982. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Rick Bartholomeus , geb. te Eindhoven op 6 jul 2009. 
  2.  Iris Laura , geb. te Eindhoven op 2 feb 2011. 
  3.  Evi Lise , geb. te Eindhoven op 27 jul 2013. 

XIVk.  Marion ROBBEMOND, dr. van Cornelis Bastiaan (Kees) ROBBEMOND (XIIIf) (medewerker N.V. Philips) en Maria Gerarda RIKKEN, geb. te Eindhoven op 23 jul 1960, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Eindhoven op 15 jun 1979 met Ruud REKERS, geb. te Eindhoven op 7 okt 1956. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Silas , geb. te Eindhoven op 2 sep 1987. 
  2.  Marlin , geb. te Eindhoven op 2 mei 1989. 

XIIIg.  Bastiaan (Bas) ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Zwijndrecht op 31 dec 1931, ovl. (50 jaar oud) te Dordrecht op 9 nov 1982, relatie met Jenny RIJSDIJK, geb. te H.I.Ambacht op 3 mrt 1933. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Hans , geb. te Dordrecht op 8 sep 1954, volgt XIVl
  2.  Corrie , geb. te Dordrecht op 29 dec 1957, volgt XIVm
  3.  Bas , geb. te Dordrecht op 13 jul 1966. 

XIVl.  Hans ROBBEMOND, zn. van Bastiaan (Bas) ROBBEMOND (XIIIg) en Jenny RIJSDIJK, geb. te Dordrecht op 8 sep 1954, tr. met N.N. STAL
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johan , geb. in 1978. 
  2.  Jolanda

XIVm.  Corrie ROBBEMOND, dr. van Bastiaan (Bas) ROBBEMOND (XIIIg) en Jenny RIJSDIJK, geb. te Dordrecht op 29 dec 1957, relatie met Teun van ZANTEN, geb. te Dordrecht op 19 aug 1954. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Jenny , geb. te Dordrecht op 19 jan 1977. 

XIIIh.  Cornelia (Corrie) ROBBEMOND, dr. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Zwijndrecht op 26 feb 1935, ovl. (58 jaar oud) te Arnhem op 4 aug 1993, relatie met Jacobus Johannes (Sjaak) SMEETS, zn. van Johannes Hubertus Antonius SMEETS en Johanna Gertrudis DRIESSEN, geb. te Belfeld (L) op 18 jan 1931, ovl. (63 jaar oud) te Arnhem op 3 feb 1994. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Kees , geb. te Valburg op 4 jun 1950, ovl. (64 jaar oud) te Bemmel op 24 okt 2014, volgt XIVn
  2.  Gonnie , geb. te Arnhem op 11 mrt 1956, volgt XIVo

XIVn.  Kees SMEETS, zn. van Jacobus Johannes (Sjaak) SMEETS en Cornelia (Corrie) ROBBEMOND (XIIIh), geb. te Valburg op 4 jun 1950, ovl. (64 jaar oud) te Bemmel op 24 okt 2014, relatie met Gonnie WELLING
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Cora , geb. te Arnhem op 19 apr 1973. 

XIVo.  Gonnie SMEETS, dr. van Jacobus Johannes (Sjaak) SMEETS en Cornelia (Corrie) ROBBEMOND (XIIIh), geb. te Arnhem op 11 mrt 1956, relatie met Gerrit de RUITER, geb. te Nijmegen. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Richard , geb. te Arnhem op 11 aug 1978. 
  2.  Robbie , geb. te Arnhem op 22 feb 1980. 

XIIIi.  Johannes (Johan) ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Zwijndrecht op 26 feb 1936, ovl. (64 jaar oud) te Dordrecht op 12 nov 2000, relatie met Maria WEEDA, geb. te Dordrecht op 27 aug 1942, ovl. (56 jaar oud) te Dordrecht op 30 sep 1998. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Ger , geb. te Dordrecht op 2 nov 1960, relatie met Marina QUAK. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Corrie , geb. te Dordrecht op 26 dec 1964, volgt XIVp

XIVp.  Corrie ROBBEMOND, dr. van Johannes (Johan) ROBBEMOND (XIIIi) en Maria WEEDA, geb. te Dordrecht op 26 dec 1964, relatie met Nik KRUL, geb. te Den Haag op 3 dec 1953. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Nikkie , geb. te Dordrecht op 18 jan 1983. 
  2.  Johan , geb. te Dordrecht op 7 jun 1984. 

XIIIj.  Jacob (Jaap) ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Zwijndrecht op 20 nov 1941, relatie met Beligje (Bea) BEERMAN, geb. te Dordrecht op 13 mrt 1944. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Eric Siegfried , geb. te Dordrecht op 27 mrt 1963, volgt XIVq
  2.  Cornelia Caroline , geb. te Dordrecht op 4 apr 1964, volgt XIVr
  3.  Ronald Alexander , geb. te Dordrecht op 13 okt 1967, volgt XIVs
  4.  Esther Miriam , geb. te Vlaardingen op 18 aug 1973, volgt XIVt

XIVq.  Eric Siegfried ROBBEMOND, zn. van Jacob (Jaap) ROBBEMOND (XIIIj) en Beligje (Bea) BEERMAN, geb. te Dordrecht op 27 mrt 1963, tr. met Esther VERMEY, geb. te Schiedam op 5 aug 1965. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jasmin Shanice , geb. te Vlaardingen op 7 jul 1992. 
  2.  Maxim Erwin , geb. te Vlaardingen op 20 mei 1994. 

XIVr.  Cornelia Caroline ROBBEMOND, dr. van Jacob (Jaap) ROBBEMOND (XIIIj) en Beligje (Bea) BEERMAN, geb. te Dordrecht op 4 apr 1964, relatie met Hoessein ZARGARI, geb. te Teheran op 12 dec 1962. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Michael , geb. te Schiedam op 4 mrt 1989. 
  2.  Cheyenne , geb. te Schiedam op 12 mrt 1992. 

XIVs.  Ronald Alexander ROBBEMOND, zn. van Jacob (Jaap) ROBBEMOND (XIIIj) en Beligje (Bea) BEERMAN, geb. te Dordrecht op 13 okt 1967, tr. met Yvonne Adriana Maria van de VOORDE, geb. te Dordrecht op 7 apr 1973. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Alexander Theodorus Jacob (Xander) , geb. te Spijkenisse op 3 jun 2000. 

XIVt.  Esther Miriam ROBBEMOND, dr. van Jacob (Jaap) ROBBEMOND (XIIIj) en Beligje (Bea) BEERMAN, geb. te Vlaardingen op 18 aug 1973, relatie met Laurentius Gerardus Patrick BUIJS, geb. te Schiedam op 2 dec 1973. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Kyan , geb. te Vlaardingen op 15 jul 2014. 

XIIIk.  Jaapje Elisabeth (Joke) ROBBEMOND, dr. van Cornelis ROBBEMOND (XIIk) (Arbeider) en Cornelia SAAKES, geb. te Zwijndrecht op 10 jun 1944, relatie met Joop TIEHUIS, geb. te Arnhem op 25 mei 1936. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Jeroen , geb. te Arnhem op 5 aug 1980, volgt XIVu

XIVu.  Jeroen TIEHUIS, zn. van Joop TIEHUIS en Jaapje Elisabeth (Joke) ROBBEMOND (XIIIk), geb. te Arnhem op 5 aug 1980, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) op 5 jul 2011 met Rebecca Quirine van der HOEK, geb. te Leidschendam op 15 jan 1983. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Dylan (Dylano Quincy) , geb. te Zevenaar op 15 sep 2011. 

XIr.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (Xo) (Koopman, Arbeider) en Elisabeth van BREE, geb. te Dubbeldam op 8 mrt 1876, tr. (beiden 20 jaar oud) te Dubbeldam op 6 aug 1896 met Maria van de BOOGAARD, dr. van Cornelis van de BOOGAARD en Grietje ROOS, geb. te Dubbeldam op 24 sep 1875. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Elisabeth , geb. te Dubbeldam op 1 jun 1897, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Dordrecht op 6 mei 1919 met Aart KOP, zn. van Dirk KOP en Neeltje SCHEURWATER, geb. te Dordrecht in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Grietje , geb. te Dubbeldam op 19 sep 1898, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Dordrecht op 31 mei 1923 met Johannes Adrianus HUIJSMAN, zn. van Martinus HUIJSMAN en Adriana Fransina ZIJDEMANS, geb. te Dordrecht in 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis , geb. te Dubbeldam op 26 feb 1900. 
  4.  Hendrik Adrianus , geb. te Dubbeldam op 11 sep 1901, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 5 dec 1969, volgt XIIl
  5.  Adrianus Hendrik , geb. te Dubbeldam op 27 dec 1902, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Dordrecht op 1 sep 1926 met Grietje KAZEN, dr. van Pieter KAZEN en Janna GILTAIJ, geb. te Sliedrecht in 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Gerdina , geb. te Dordrecht op 26 dec 1909, ovl. (87 jaar oud) op 26 nov 1997, tr. met Johannes SMAK GREGOOR, geb. op 19 jan 1908, ovl. (91 jaar oud) op 4 mrt 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Johanna , geb. op 3 jul 1913, ovl. (77 jaar oud) op 21 mrt 1991. 

XIIl.  Hendrik Adrianus ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (XIr) en Maria van de BOOGAARD, geb. te Dubbeldam op 11 sep 1901, binnenvaartschipper, eigenaar waterstokerij, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 5 dec 1969, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Zwijndrecht op 2 mei 1929 met Elizabeth de HAAS, dr. van Adrianus de HAAS en Maaike VALK, geb. te IJsselmonde op 17 aug 1903. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Adrianus Hendrikus , geb. te Rotterdam op 18 dec 1930, ovl. (67 jaar oud) op 23 mei 1998, volgt XIIIl

XIIIl.  Adrianus Hendrikus ROBBEMOND, zn. van Hendrik Adrianus ROBBEMOND (XIIl) en Elizabeth de HAAS, geb. te Rotterdam op 18 dec 1930, ovl. (67 jaar oud) op 23 mei 1998, tr. met Abeltje HOFSTEE, geb. te Heerenveen op 7 aug 1939. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrik Cornelis , geb. te Rotterdam op 17 dec 1966. 
  2.  Andre Eelke , geb. te Rotterdam op 15 jun 1969, volgt XIVv

XIVv.  Andre Eelke ROBBEMOND, zn. van Adrianus Hendrikus ROBBEMOND (XIIIl) en Abeltje HOFSTEE, geb. te Rotterdam op 15 jun 1969, tr. (1), (gesch.) met W.L.C. van der VELDE, geb. te Wolvega op 2 mei 1970. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Martin Reitze , geb. te Rotterdam op 12 aug 1991. 
  Andre Eelke ROBBEMOND, tr. (2) met Astrid KEUKENS, geb. te Rotterdam op 19 mei 1972. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Nathan Gerardus , geb. te Rotterdam op 14 feb 2006. 
  2.  Rik Adrianus , geb. te Rotterdam op 19 sep 2007. 

Xp.  Maayke ROBBEMOND, dr. van Cornelis ROBBEMOND (IXl) (Arbeider) en Anna WAALBOER, geb. te 's Gravendeel op 30 jan 1836, ovl. (36 jaar oud) te 's Gravendeel op 12 dec 1872, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te 's Gravendeel op 23 okt 1857 met Jan PLUIMERT, zn. van Hendrik PLUIMERT en Bastiaantje van MERLO, geb. te 's Gravendeel op 30 dec 1826, Arbeider. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hendrik , geb. te 's Gravendeel in 1858. 
  2.  Antje , geb. te 's Gravendeel in 1860, ovl. (minder dan één jaar oud) te 's Gravendeel op 13 nov 1860. 
  3.  Antje , geb. te 's Gravendeel in 1862, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te 's Gravendeel op 24 mei 1863. 
  4.  Zeger , geb. in 1868, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te 's Gravendeel op 17 mei 1873. 
  5.  Bastiaan , geb. te 's Gravendeel in 1870, tr. (resp. ongeveer 24 en 21 jaar oud) te Dubbeldam op 10 mei 1894 met Maaike van der WEIJDE, dr. van Cornelis van der WEIJDE en Jannigje NAAKTGEBOREN, geb. te Dubbeldam op 24 jul 1872. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xq.  Zeger ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (IXl) (Arbeider) en Anna WAALBOER, geb. te Maasdam op 5 nov 1839, Arbeider, ovl. (66 jaar oud) te 's Gravendeel op 21 apr 1906, begr. te 's Gravendeel, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te 's Gravendeel op 21 nov 1862 met Ingetje MOL, dr. van Teunis MOL en Cornelia GRONDELLE, geb. te 's Gravendeel op 14 sep 1842, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravendeel op 1 aug 1913. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Cornelis ROBBEMONT, geb. te 's Gravendeel op 25 mrt 1863, ovl. (67 jaar oud) te 's Gravendeel op 5 dec 1930, volgt XIs
  2.  Teunis , geb. te 's Gravendeel op 25 apr 1864, ovl. (29 dagen oud) te 's Gravendeel op 24 mei 1864. 
  3.  Cornelia , geb. te 's Gravendeel op 1 jan 1866, ovl. (58 jaar oud) te 's Gravendeel op 24 nov 1924, volgt XIt
  4.  Teunis , geb. te 's Gravendeel op 18 jan 1868, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravendeel op 4 nov 1955, volgt XIu
  5.  Anna , geb. te 's Gravendeel op 24 feb 1870, ovl. (81 jaar oud) te Dordrecht op 25 nov 1951, volgt XIv
  6.  Adriana , geb. te 's Gravendeel op 4 mei 1872, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op 10 apr 1950, volgt XIw
  7.  Maaike , geb. te 's Gravendeel op 2 jul 1874, ovl. (2 maanden oud) te 's Gravendeel op 22 sep 1874. 
  8.  Maaike , geb. te 's Gravendeel op 5 aug 1875, ovl. (88 jaar oud) te 's Gravendeel op 17 jul 1964, volgt XIx
  9.  Leendert , geb. te 's Gravendeel in 1877, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te 's Gravendeel op 18 mei 1879. 
  10.  Reinier ROBBEMONT, geb. te 's Gravendeel op 1 mei 1879, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravendeel op 9 jul 1964, volgt XIy
  11.  Leendert , geb. te 's Gravendeel op 9 okt 1881, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravendeel op 20 jan 1967, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te 's Gravendeel op 10 nov 1906 met Adriana van de REE, dr. van Marinus van de REE en Hilligje van ROON, geb. te Puttershoek op 27 aug 1887, ovl. (43 jaar oud) te 's Gravendeel op 16 dec 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.  Arie ROBBEMONT, geb. te 's Gravendeel op 12 sep 1884, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht op 30 apr 1967, volgt XIz
  13.  Maria , geb. te 's Gravendeel op 10 jul 1887, ovl. (1 jaar oud) te 's Gravendeel op 30 aug 1888. 

XIs.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 25 mrt 1863, ovl. (67 jaar oud) te 's Gravendeel op 5 dec 1930, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te 's Gravendeel op 14 mei 1887 met Jannigje ARBACH, geb. te Westmaas op 16 dec 1864, ovl. (93 jaar oud) te 's Gravendeel op 4 jan 1958. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Zeger , geb. te 's Gravendeel op 4 mei 1889, ovl. (94 jaar oud) te 's Gravendeel op 27 dec 1983, volgt XIIm
  2.  Nicolaas , geb. te 's Gravendeel op 22 dec 1893, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravendeel op 11 mrt 1979, volgt XIIn
  3.  Cornelia , geb. te 's Gravendeel op 2 nov 1894, ovl. (88 jaar oud) te 's Gravendeel op 6 dec 1982, volgt XIIo
  4.  Teunis , geb. te 's Gravendeel op 28 jan 1897, ovl. (80 jaar oud) te Eindhoven op 15 okt 1977, volgt XIIp
  5.  Jillis , geb. en ovl. te 's Gravendeel op 22 dec 1898. 
  6.  Jilles , geb. te 's Gravendeel op 22 okt 1899, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravendeel op 30 jan 1982, volgt XIIq
  7.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 6 apr 1901, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravendeel op 14 okt 1983, volgt XIIr
  8.  Jacob , geb. te 's Gravendeel op 30 okt 1904, ovl. (82 jaar oud) te Strijen op 13 mei 1987, volgt XIIs
  9.  Reinier , geb. te 's Gravendeel op 15 jun 1909, ovl. (92 jaar oud) te Smilde op 29 jan 2002, volgt XIIt

XIIm.  Zeger ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 4 mei 1889, ovl. (94 jaar oud) te 's Gravendeel op 27 dec 1983, relatie met Jaapje den HAAN, dr. van Kornelis den HAAN en Maria van der HOEVEN, geb. te Zuid-Beijerland in 1895. 
 Uit deze relatie 3 dochters: 
  1.  Jannigje , relatie met Jan KRANENDONK. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Maria , volgt XIIIm
  3.  Cornelia , geb. op 30 okt 1919, ovl. (90 jaar oud) op 28 mei 2010, relatie met Jan VOORWINDEN, geb. op 5 aug 1915, ovl. (66 jaar oud) op 13 nov 1981. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIm.  Maria ROBBEMONT, dr. van Zeger ROBBEMONT (XIIm) en Jaapje den HAAN, relatie met Aart Jan BARTH
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Zeger Cornelis , geb. in 1944, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te 's Gravendeel op 24 mei 1948. 

XIIn.  Nicolaas ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 22 dec 1893, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravendeel op 11 mrt 1979, relatie met Adriana ST. NICOLAAS, dr. van Arie ST. NICOLAAS en Pietertje BRAND, geb. te 's Gravendeel in 1894. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 28 okt 1919, ovl. (86 jaar oud) te Dordrecht op 9 dec 2005, volgt XIIIn
  2.  Arie , geb. te 's Gravendeel op 5 okt 1922, volgt XIIIo
  3.  Zeger , geb. te 's Gravendeel op 7 aug 1924, ovl. (71 jaar oud) te 's Gravendeel op 28 jan 1996, volgt XIIIp
  4.  Pietertje , geb. te 's Gravendeel op 19 sep 1929, ovl. (30 jaar oud) te 's Gravendeel op 25 jan 1960, relatie met Cor in 't VELD. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIn.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Nicolaas ROBBEMONT (XIIn) en Adriana ST. NICOLAAS, geb. te 's Gravendeel op 28 okt 1919, ovl. (86 jaar oud) te Dordrecht op 9 dec 2005, tr. (beiden 23 jaar oud) te 's Gravendeel op 25 aug 1943 met Annigje TAK, dr. van Hendrik TAK (timmerman) en Lijsje van SOEST, geb. te 's Gravendeel op 14 feb 1920, ovl. (83 jaar oud) op 28 apr 2003. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Nicolaas , geb. te 's Gravendeel op 24 feb 1944, volgt XIVw

XIVw.  Nicolaas ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIIn) en Annigje TAK, geb. te 's Gravendeel op 24 feb 1944, relatie met Jaapje Maartje MATTHEUS
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Anita , geb. te 's Gravendeel op 21 mei 1971. 

XIIIo.  Arie ROBBEMONT, zn. van Nicolaas ROBBEMONT (XIIn) en Adriana ST. NICOLAAS, geb. te 's Gravendeel op 5 okt 1922, relatie met Bets MOL
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Zeeger , geb. op 29 apr 1945, volgt XIVx

XIVx.  Zeeger ROBBEMONT, zn. van Arie ROBBEMONT (XIIIo) en Bets MOL, geb. op 29 apr 1945, 
 2 zonen: 
  1.  Arie , geb. te 's Gravendeel op 5 jul 1967. 
  2.  Robbi , geb. te 's Gravendeel op 10 mrt 1969. 

XIIIp.  Zeger ROBBEMONT, zn. van Nicolaas ROBBEMONT (XIIn) en Adriana ST. NICOLAAS, geb. te 's Gravendeel op 7 aug 1924, ovl. (71 jaar oud) te 's Gravendeel op 28 jan 1996, relatie met Sophia Cornelia de RUITER, geb. te Klaaswaal op 5 nov 1926, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravendeel op 22 nov 1996. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Adrie , geb. te 's Gravendeel op 1 okt 1955, volgt XIVy
  2.  Jaco , geb. te 's Gravendeel op 20 jun 1959, volgt XIVz
  3.  Nico , geb. te 's Gravendeel op 10 mei 1963, volgt XIVaa

XIVy.  Adrie ROBBEMONT, dr. van Zeger ROBBEMONT (XIIIp) en Sophia Cornelia de RUITER, geb. te 's Gravendeel op 1 okt 1955, tr. te 's Gravendeel met John de WAARD, geb. op 2 dec 1954. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Niels , geb. te Groot-Ammers op 5 jun 1979. 
  2.  Birgit , geb. op 13 sep 1981. 

XIVz.  Jaco ROBBEMONT, zn. van Zeger ROBBEMONT (XIIIp) en Sophia Cornelia de RUITER, geb. te 's Gravendeel op 20 jun 1959, relatie met Ingetje DONKERSLOOT, geb. te Abbenbroek op 14 dec 1961. 
 Uit deze relatie 3 dochters: 
  1.  Inge , geb. te 's Gravendeel op 19 okt 1989. 
  2.  Sonja , geb. te 's Gravendeel op 21 mrt 1992. 
  3.  Judith , geb. te 's Gravendeel op 15 sep 1996. 

XIVaa.  Nico ROBBEMONT, zn. van Zeger ROBBEMONT (XIIIp) en Sophia Cornelia de RUITER, geb. te 's Gravendeel op 10 mei 1963, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Zaltbommel op 19 jun 1992 met Karia Theresia Prosper LAUWERENS, geb. te Brasschaat op 24 jun 1964. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Thieme Zegert Hugo , geb. te Tilburg op 19 jul 1998. 
  2.  Wout Nicolaas Posper , geb. te Tilburg op 12 apr 2000. 

XIIo.  Cornelia ROBBEMONT, dr. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 2 nov 1894, ovl. (88 jaar oud) te 's Gravendeel op 6 dec 1982, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te 's Gravendeel op 18 sep 1915 met Jacob KWAKERNAAT, zn. van Arie KWAKERNAAT en Elisabeth de ZEEUW, geb. te 's Gravendeel in 1892. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Arie
  2.  Jannigje

XIIp.  Teunis ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 28 jan 1897, ovl. (80 jaar oud) te Eindhoven op 15 okt 1977, relatie met Hendrika BROERE, dr. van Hendrik BROERE en Jacoba BELDER, geb. te Puttershoek in 1900. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Hendrik , volgt XIIIq

XIIIq.  Hendrik ROBBEMONT, zn. van Teunis ROBBEMONT (XIIp) en Hendrika BROERE, relatie met Metta KAMP
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Hennie , volgt XIVab
  2.  Ton , volgt XIVac

XIVab.  Hennie ROBBEMONT, dr. van Hendrik ROBBEMONT (XIIIq) en Metta KAMP, tr. met Rens SIMONSE
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Laura , geb. op 22 okt 1989. 
  2.  Max , geb. op 26 jun 1993. 

XIVac.  Ton ROBBEMONT, zn. van Hendrik ROBBEMONT (XIIIq) en Metta KAMP, relatie met Patry van ASTEN
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Enrico , geb. op 25 mei 1990. 
  2.  Miquel , geb. te Son en Breugel op 21 feb 1992. 
  3.  Juanita , geb. op 16 feb 1994. 

XIIq.  Jilles ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 22 okt 1899, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravendeel op 30 jan 1982, relatie met Maaike van ZANTEN, dr. van Willem van ZANTEN en Maria Hendrika van PROOIJEN, geb. te 's Gravendeel op 20 sep 1896, ovl. (85 jaar oud) op 1 mei 1982. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Jannigje , geb. te 's Gravendeel op 8 jan 1921, ovl. (21 jaar oud) op 7 nov 1942. 
  2.  Jan Willem , volgt XIIIr

XIIIr.  Jan Willem ROBBEMONT, zn. van Jilles ROBBEMONT (XIIq) en Maaike van ZANTEN, relatie met Leni van der GIESSEN
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Jilles
  2.  Leendert , relatie met Anja de RADE. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Elisabeth , geb. in 1956, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Dordrecht op 11 apr 2008, relatie met Carl ABELS. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIr.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 6 apr 1901, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravendeel op 14 okt 1983, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te 's Gravendeel op 3 jul 1926 met Bastiaantje KRANENDONK, geb. te 's Gravendeel in 1905. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis , volgt XIIIs

XIIIs.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIr) en Bastiaantje KRANENDONK, relatie met Hendrika DORST
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Cornelis

XIIs.  Jacob ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 30 okt 1904, ovl. (82 jaar oud) te Strijen op 13 mei 1987, tr. (resp. 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Strijen op 3 sep 1931 met Aafje Jacoba de HEUS, dr. van Teunis de HEUS en Hermina NOORLANDER, geb. te Strijen in 1908. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Teunis Jan , geb. in 1942, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Rotterdam op 24 jun 1947. 
  2.  Jannigje Hermina , geb. te Strijen op 1 sep 1945, relatie met VERRIJP. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Teunis
  4.  Cornelis

XIIt.  Reinier ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIs) en Jannigje ARBACH, geb. te 's Gravendeel op 15 jun 1909, ovl. (92 jaar oud) te Smilde op 29 jan 2002, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te 's Gravendeel op 21 jun 1935 met Lijntje van de BURG, geb. te Strijen op 2 apr 1913, ovl. (91 jaar oud) te Wolvega op 7 sep 2004. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jannigje , geb. te 's Gravendeel op 23 sep 1936, volgt XIIIt
  2.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 10 dec 1939, ovl. (één dag oud) te 's Gravendeel op 11 dec 1939. 
  3.  Lena , geb. te 's Gravendeel op 12 apr 1942, volgt XIIIu
  4.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 1 jun 1946, volgt XIIIv

XIIIt.  Jannigje ROBBEMONT, dr. van Reinier ROBBEMONT (XIIt) en Lijntje van de BURG, geb. te 's Gravendeel op 23 sep 1936, relatie met Abraham den BOER, geb. op 13 jun 1933. 
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Marina Janny , geb. te Zwijndrecht op 6 jul 1961, volgt XIVad
  2.  Jacqueline Renée , geb. te Zwijndrecht op 4 apr 1965, volgt XIVae

XIVad.  Marina Janny den BOER, dr. van Abraham den BOER en Jannigje ROBBEMONT (XIIIt), geb. te Zwijndrecht op 6 jul 1961, tr. met Cees STAM, geb. op 27 mei 1943. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joahnna Maria , geb. te Arnhem op 3 jun 1992. 
  2.  Marjolein , geb. te velp op 24 mrt 1995. 
  3.  Engelmundus Cornelis , geb. te velp op 2 apr 1999. 

XIVae.  Jacqueline Renée den BOER, dr. van Abraham den BOER en Jannigje ROBBEMONT (XIIIt), geb. te Zwijndrecht op 4 apr 1965, tr. met Paul BAKKER, geb. op 3 jun 1963. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Dione , geb. te Dordrecht op 25 mei 1996. 
  2.  Iris , geb. te papendrecht op 2 apr 1999. 

XIIIu.  Lena ROBBEMONT, dr. van Reinier ROBBEMONT (XIIt) en Lijntje van de BURG, geb. te 's Gravendeel op 12 apr 1942, relatie met Pieter GOOTJES, geb. op 4 okt 1941, ovl. (61 jaar oud) op 12 mrt 2003. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Jacqueline , geb. te Dirkshorn op 23 apr 1968, volgt XIVaf
  2.  Pieter , geb. te Sint Maarten op 14 aug 1970. 
  3.  Reinier , geb. te Waarland op 27 nov 1975. 

XIVaf.  Jacqueline GOOTJES, dr. van Pieter GOOTJES en Lena ROBBEMONT (XIIIu), geb. te Dirkshorn op 23 apr 1968, tr. met Joost JONKER, geb. op 16 feb 1969. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jori , geb. te Alkmaar op 2 jul 1996. 
  2.  Jesca , geb. te oudkarspel op 22 aug 1998. 
  3.  Judie , geb. te oudkarspel op 11 apr 2000. 

XIIIv.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Reinier ROBBEMONT (XIIt) en Lijntje van de BURG, geb. te 's Gravendeel op 1 jun 1946, relatie met Aartje VERVELDE, geb. te Dubbeldam op 5 mrt 1948. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Reinier , geb. te 's Gravendeel op 9 mrt 1968, volgt XIVag
  2.  Jacoba Maria , geb. te 's Gravendeel op 2 jul 1969, volgt XIVah
  3.  Evert , geb. te 's Gravendeel op 13 mei 1974, volgt XIVai

XIVag.  Reinier ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIIv) en Aartje VERVELDE, geb. te 's Gravendeel op 9 mrt 1968, tr. met Hiltje OPPERS, geb. te Heerenveen op 5 okt 1967. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Stefan , geb. te Hoogeveen op 19 okt 1994. 
  2.  Justin , geb. te Hoogeveen op 9 okt 2000. 

XIVah.  Jacoba Maria ROBBEMONT, dr. van Cornelis ROBBEMONT (XIIIv) en Aartje VERVELDE, geb. te 's Gravendeel op 2 jul 1969, tr. met Douwe VISSER, geb. te West-Dongeradeel op 29 jun 1968. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Mark Folkert , geb. te Beilen op 8 feb 1992. 
  2.  Erwin Cornelis , geb. te Beilen op 15 dec 1993. 
  3.  Bart Douwe , geb. te Beilen op 16 jul 1996. 

XIVai.  Evert ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIIv) en Aartje VERVELDE, geb. te 's Gravendeel op 13 mei 1974, tr. met Neeltje Klaske VELDHUIZEN, geb. te Noordwolde op 25 mei 1975. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Kevin , geb. te Assen op 26 nov 1999. 
  2.  Valerie , geb. te Assen op 4 apr 2002. 
  3.  Donna , geb. te Smilde op 25 jan 2007. 
  4.  Mitchell , geb. te Smilde op 28 apr 2009. 

XIt.  Cornelia ROBBEMOND, dr. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 1 jan 1866, ovl. (58 jaar oud) te 's Gravendeel op 24 nov 1924, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te 's Gravendeel op 23 mei 1885 met Arie de ZEEUW, zn. van Arie de ZEEUW en Maaike van der WULP, geb. te 's Gravendeel op 4 sep 1859, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Valkenswaard in 1939. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Arie , geb. te 's Gravendeel op 11 sep 1885, ovl. (93 jaar oud) te Valkenswaard op 13 aug 1979. 
  2.  Zegert , geb. te 's Gravendeel op 2 okt 1887, ovl. (67 jaar oud) te Eerbeek op 16 feb 1955. 
  3.  Maaike , geb. te 's Gravendeel op 16 dec 1890. 
  4.  Ingetje Maria , geb. te 's Gravendeel op 15 aug 1893, ovl. (25 jaar oud) te 's Gravendeel op 5 nov 1918. 
  5.  Aart , geb. te 's Gravendeel op 23 sep 1895. 
  6.  Eva , geb. te 's Gravendeel op 10 mei 1897, ovl. (1 jaar oud) te 's Gravendeel op 13 jan 1899. 
  7.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 30 mrt 1899. 
  8.  Jaapje , geb. te 's Gravendeel op 23 dec 1900. 
  9.  Anna
  10.  Melis , geb. te 's Gravendeel in 1906. 
  11.  Adriana
  12.  Lena Elisabeth

XIu.  Teunis ROBBEMOND, zn. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 18 jan 1868, fabrieksarbeider, ovl. (87 jaar oud) te 's Gravendeel op 4 nov 1955, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te 's Gravendeel op 12 mei 1894 met Annigje SMAAL, dr. van Leendert SMAAL en Lena van der GIESSEN, geb. te 's Gravendeel op 16 jul 1871, ovl. (70 jaar oud) te 's Gravendeel op 11 okt 1941. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Ingetje , geb. te 's Gravendeel op 14 apr 1895, ovl. (90 jaar oud) te 's Gravendeel op 26 okt 1985, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te 's Gravendeel op 11 mei 1918 met Andries VALK, geb. op 20 mrt 1891, ovl. (79 jaar oud) op 15 feb 1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leendert , geb. te 's Gravendeel op 5 aug 1897, ovl. (88 jaar oud) te Oud Beyerland op 21 nov 1985, volgt XIIu
  3.  Lena ROBBEMONT, geb. te 's Gravendeel op 8 nov 1899, ovl. (39 jaar oud) te Rotterdam op 31 dec 1938, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) te 's Gravendeel op 27 aug 1927 met Frans de ZEEUW, zn. van Bastiaan de ZEEUW en Willempje van der STAL, geb. te 's Gravendeel in 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Zegert ROBBEMONT, geb. te 's Gravendeel in 1903, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te 's Gravendeel op 4 mrt 1910. 
  5.  Cornelia , geb. te 's Gravendeel op 12 feb 1906, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam op 14 apr 1981, otr. te 's Gravendeel, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 11 jul 1928 met Cornelis de PEE, geb. te Maasdam op 23 sep 1902, ovl. (90 jaar oud) op 22 apr 1993. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Anna Janna ROBBEMONT, geb. te 's Gravendeel op 7 aug 1908, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht op 17 aug 1990, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te 's Gravendeel op 10 mei 1930 met Pieter MOL, zn. van Teunis MOL (Landarbeider, grondwerker) en Elizabeth de GEUS, geb. op 28 aug 1905, Transportarbeider, ovl. (69 jaar oud) te Dordrecht op 25 sep 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria ROBBEMONT, geb. te 's Gravendeel op 21 jan 1911, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht op 2 jan 1996, volgt XIIv
  8.  Zeger , geb. te 's Gravendeel op 15 jul 1914, ovl. (69 jaar oud) op 2 okt 1983, tr. (33 jaar oud) op 29 okt 1947 met Francina van MELSEN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIu.  Leendert ROBBEMOND, zn. van Teunis ROBBEMOND (XIu) (fabrieksarbeider) en Annigje SMAAL, geb. te 's Gravendeel op 5 aug 1897, ovl. (88 jaar oud) te Oud Beyerland op 21 nov 1985, relatie met Teuntje de PEE
 Uit deze relatie 3 zonen: 
  1.  Teunis , geb. te Maasdam op 13 mrt 1923, volgt XIIIw
  2.  Geen , geb. te Maasdam op 18 aug 1926. 
  3.  Jan , geb. te Maasdam op 18 aug 1934. 

XIIIw.  Teunis ROBBEMOND, zn. van Leendert ROBBEMOND (XIIu) en Teuntje de PEE, geb. te Maasdam op 13 mrt 1923, 
 2 zonen: 
  1.  Leendert Cornelis , geb. te Maasdam op 5 apr 1955, volgt XIVaj
  2.  Cornelis , geb. te Maasdam op 28 sep 1959. 

XIVaj.  Leendert Cornelis ROBBEMOND, zn. van Teunis ROBBEMOND (XIIIw), geb. te Maasdam op 5 apr 1955, 
 een zoon: 
  1.  Leendert Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 29 dec 1990. 

XIIv.  Maria ROBBEMONT, dr. van Teunis ROBBEMOND (XIu) (fabrieksarbeider) en Annigje SMAAL, geb. te 's Gravendeel op 21 jan 1911, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht op 2 jan 1996, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te 's Gravendeel op 6 sep 1933 met David VERDONK, zn. van Pieter VERDONK en Marcelia KLEINJAN, geb. te 's Gravendeel op 18 jun 1908, Metselaar, ovl. (78 jaar oud) te 's Gravendeel op 12 aug 1986. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter , ged. te 's Gravendeel in 1936. 

XIv.  Anna ROBBEMOND, dr. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 24 feb 1870, ovl. (81 jaar oud) te Dordrecht op 25 nov 1951, tr. (beiden 23 jaar oud) te 's Gravendeel op 18 mrt 1893 met Jan SNIJDERS, zn. van Cornelis SNIJDERS en Jannetje van TWIST, geb. te 's Gravendeel op 13 feb 1870, asfalteerarbeider, dakdekker, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam op 6 mei 1903. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Jannigje , geb. in 1893, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te 's Gravendeel op 12 okt 1896. 
  2.  Ingetje , geb. in 1895, ged. te 's Gravendeel. 
  3.  Jannigje , geb. te 's Gravendeel in 1897. 
  4.  Cornelia Maria , geb. te 's Gravendeel in 1899. 
  5.  Janna , geb. in 1903, tr. met Arie ROSMOLEN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIw.  Adriana ROBBEMOND, dr. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 4 mei 1872, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op 10 apr 1950, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te 's Gravendeel op 30 apr 1892 met Arie de MAN, zn. van Gerrit de MAN en Teuntje de ZEEUW, geb. te 's Gravendeel op 7 jun 1867, landarbeider, oliehandelaar, ovl. (76 jaar oud) te 's Gravendeel op 27 apr 1944. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arie , geb. in 1903, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te 's Gravendeel op 14 mei 1910. 

XIx.  Maaike ROBBEMOND, dr. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 5 aug 1875, ovl. (88 jaar oud) te 's Gravendeel op 17 jul 1964, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te 's Gravendeel op 20 apr 1895 met Mels SMAAL, zn. van Jan SMAAL en Anna SINT NICOLAAS, geb. te 's Gravendeel op 7 feb 1871, fabrieksarbeider, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravendeel op 19 jan 1954. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna , geb. te 's Gravendeel in 1895, ovl. (minder dan één jaar oud) te 's Gravendeel op 1 okt 1895. 
  2.  Jan , geb. te 's Gravendeel in 1897. 

XIy.  Reinier ROBBEMONT, zn. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 1 mei 1879, arbeider, ovl. (85 jaar oud) te 's Gravendeel op 9 jul 1964, relatie met Lena SMITS, geb. te Dubbeldam op 19 okt 1878, ovl. (82 jaar oud) te 's Gravendeel op 25 sep 1961. 
 Uit deze relatie 8 kinderen: 
  1.  Zeger , geb. te 's Gravendeel op 21 feb 1904, ovl. (80 jaar oud) te 's Gravendeel op 5 dec 1984, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te 's Gravendeel op 22 okt 1927 met Lena STAM, dr. van Hendrik STAM en Annigje de MAN, geb. te 's Gravendeel op 25 dec 1900, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravendeel op 18 nov 1984. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Trijntje , geb. te 's Gravendeel op 2 aug 1905, ovl. (71 jaar oud) te Dordrecht op 29 dec 1976, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te 's Gravendeel op 30 apr 1927 met Cornelis van DRIEL, geb. te Strijen op 5 aug 1901, fabrieksarbeider, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht op 13 feb 1975. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Ingetje , geb. te 's Gravendeel op 11 jan 1908, ovl. (88 jaar oud) te 's Gravendeel op 20 aug 1996, relatie met Teunis KRAAK, geb. te 's Gravendeel op 6 jun 1905, winkelier, ovl. (61 jaar oud) te 's Gravendeel op 19 apr 1967. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Cornelia , geb. te 's Gravendeel op 26 jul 1910, ovl. (75 jaar oud) te Dordrecht op 19 okt 1985. 
  5.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 14 feb 1913, ovl. (71 jaar oud) te Dordrecht op 19 aug 1984, volgt XIIw
  6.  Aart , geb. op 19 mrt 1915, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravendeel op 7 jan 1989, volgt XIIx
  7.  Anna , geb. te 's Gravendeel op 31 jan 1918, ovl. (82 jaar oud) op 1 dec 2000, relatie met Cornelis van GENDEREN, geb. op 23 mrt 1911, ovl. (55 jaar oud) op 7 mei 1966. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.  Willempje , geb. te 's Gravendeel op 27 feb 1921, relatie met Sjouke WALTJE. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIw.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Reinier ROBBEMONT (XIy) (arbeider) en Lena SMITS, geb. te 's Gravendeel op 14 feb 1913, chauffeur, ovl. (71 jaar oud) te Dordrecht op 19 aug 1984, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te 's Gravendeel op 7 dec 1935 met Judith Elisabeth BAARS, geb. te 's Gravendeel op 18 jun 1915, ovl. (90 jaar oud) op 11 nov 2005. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Reinier Jacob , geb. te 's Gravendeel op 10 mei 1936, volgt XIIIx
  2.  Jacob Reinier , geb. te 's Gravendeel op 8 feb 1941, volgt XIIIy

XIIIx.  Reinier Jacob ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIw) (chauffeur) en Judith Elisabeth BAARS, geb. te 's Gravendeel op 10 mei 1936, relatie met Elisabeth Johanna de GROOT
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Gert-Jan , geb. in 1966. 
  2.  Lyzette

XIIIy.  Jacob Reinier ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIw) (chauffeur) en Judith Elisabeth BAARS, geb. te 's Gravendeel op 8 feb 1941, voorman, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te 's Gravendeel op 15 sep 1965 met Pietertje Cornelia de ZEEUW, dr. van Arie Cornelis de ZEEUW en Elisabeth Anje SCHUURING, geb. te 's Gravendeel op 28 aug 1943. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis Arie , geb. te 's Gravendeel op 13 okt 1966, beleidsmedewerker, tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) te 's Gravendeel op 13 sep 2002 met Karin KOOIJ, dr. van Hendrik KOOIJ en Neeltje NAAKTGEBOREN, geb. te 's Gravendeel op 9 mei 1963. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIx.  Aart ROBBEMONT, zn. van Reinier ROBBEMONT (XIy) (arbeider) en Lena SMITS, geb. op 19 mrt 1915, vlasarbeider, ovl. (73 jaar oud) te 's Gravendeel op 7 jan 1989, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) op 13 dec 1934 met Maria BIJL, geb. te Puttershoek op 16 jun 1917, ovl. (87 jaar oud) op 1 apr 2005. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Willem , geb. op 19 mei 1935, relatie met Gezina Wilhelmina BURGSTRA. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Lena , geb. op 23 jul 1936, relatie met Wim WEEDA. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Reinier , geb. op 27 dec 1938, volgt XIIIz
  4.  Cornelis , geb. op 14 jul 1951, ovl. (43 jaar oud) te Dordrecht op 9 feb 1995, volgt XIIIaa
  5.  Maria , geb. op 16 aug 1958, relatie met Henk GEERINK. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIz.  Reinier ROBBEMONT, zn. van Aart ROBBEMONT (XIIx) (vlasarbeider) en Maria BIJL, geb. op 27 dec 1938, tr. (24 jaar oud) op 18 sep 1963 met Hendrika den BOER
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aart , geb. op 21 sep 1964, tr. (25 jaar oud) op 11 okt 1989 met Janie Adriana van DAM. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Marina Cornelia , geb. op 21 okt 1966. 
  3.  Maria , geb. op 10 mei 1968. 

XIIIaa.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Aart ROBBEMONT (XIIx) (vlasarbeider) en Maria BIJL, geb. op 14 jul 1951, ovl. (43 jaar oud) te Dordrecht op 9 feb 1995, relatie met Pietje Florentina SCHEELE
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Floris Aart , geb. op 22 jan 1988. 
  2.  Christian , geb. op 19 jun 1991. 

XIz.  Arie ROBBEMONT, zn. van Zeger ROBBEMOND (Xq) (Arbeider) en Ingetje MOL, geb. te 's Gravendeel op 12 sep 1884, fabrieksarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht op 30 apr 1967, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) op 15 okt 1904 met Adriaantje BOREL, geb. te Strijen op 14 mei 1885, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravendeel op 7 jan 1969. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Ingetje , geb. op 1 feb 1905, volgt XIIy
  2.  Zeger , geb. op 19 mrt 1907, volgt XIIz
  3.  Pieter , geb. te 's Gravendeel op 23 aug 1907, ovl. (91 jaar oud) te Dordrecht op 6 mei 1999, volgt XIIaa
  4.  Adriana , geb. op 25 nov 1909, ovl. (89 jaar oud) op 29 jun 1999, volgt XIIab
  5.  Cornelis , geb. op 21 dec 1912, volgt XIIac
  6.  Teuna , geb. op 18 aug 1915, ovl. (90 jaar oud) op 14 jan 2006, volgt XIIad
  7.  Maria , geb. op 13 jul 1917, volgt XIIae
  8.  Johanna , geb. op 8 feb 1919, ovl. (83 jaar oud) op 29 jun 2002, volgt XIIaf
  9.  Arie , geb. op 4 aug 1922, volgt XIIag
  10.  Cornelia , geb. op 21 nov 1923, volgt XIIah
  11.  Lijsje , geb. op 25 sep 1926, volgt XIIai

XIIy.  Ingetje ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 1 feb 1905, tr. (26 jaar oud) op 6 jun 1931 met Arie de MAN
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Leen

XIIz.  Zeger ROBBEMONT, zn. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 19 mrt 1907, tr. (29 jaar oud) op 19 sep 1936 met Ingetje MORET
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arie

XIIaa.  Pieter ROBBEMONT, zn. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. te 's Gravendeel op 23 aug 1907, Werkman, ovl. (91 jaar oud) te Dordrecht op 6 mei 1999, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te 's Gravendeel op 12 jun 1933 met Sijgje MOL, dr. van Teunis MOL (Landarbeider, grondwerker) en Elizabeth de GEUS, geb. te 's Gravendeel op 12 jul 1903, ovl. (78 jaar oud) te Dordrecht op 18 okt 1981. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Jacob , geb. te Dordrecht op 22 feb 1942, ovl. (58 jaar oud) op 12 sep 2000, volgt XIIIab
  2.  Arie
  3.  Elly
  4.  Teunis
  5.  Ina
  6.  Adrie

XIIIab.  Jan Jacob ROBBEMONT, zn. van Pieter ROBBEMONT (XIIaa) (Werkman) en Sijgje MOL, geb. te Dordrecht op 22 feb 1942, ovl. (58 jaar oud) op 12 sep 2000, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Dordrecht op 14 apr 1965 met Emma Catharina MOL, geb. te Dordrecht op 28 jun 1942. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter Jan , geb. te Dordrecht op 28 mrt 1966. 
  2.  Johanna , geb. te Dordrecht op 8 mei 1969. 

XIIab.  Adriana ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 25 nov 1909, ovl. (89 jaar oud) op 29 jun 1999, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) op 7 aug 1937 met Johannes REIJERKERK, geb. op 3 mrt 1907, ovl. (89 jaar oud) op 18 jul 1996. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Margaretha Adriaantje (Gre) , geb. op 24 sep 1939. 
  2.  Adriaantje Liesje (Annelies) , geb. te Puttershoek op 4 aug 1944. 
  3.  Jacobus (Koos) , ged. te Puttershoek op 12 jun 1953. 

XIIac.  Cornelis ROBBEMONT, zn. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 21 dec 1912, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te 's Gravendeel op 16 jul 1941 met Janna MORET, geb. te Strijen op 27 jul 1916, ovl. (59 jaar oud) te 's Gravendeel op 19 jun 1976. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Arie , geb. te 's Gravendeel op 29 apr 1942, volgt XIIIac
  2.  Pieter , geb. te 's Gravendeel op 2 aug 1943, volgt XIIIad
  3.  Gijsbertus , geb. te 's Gravendeel op 27 sep 1944. 
  4.  Zeger , geb. te 's Gravendeel op 2 aug 1947. 
  5.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 22 okt 1948. 
  6.  Lijpje , geb. te 's Gravendeel op 26 nov 1952. 

XIIIac.  Arie ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIac) en Janna MORET, geb. te 's Gravendeel op 29 apr 1942, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te 's Gravendeel op 1 mrt 1968 met Aalbertje KRANENDONK, dr. van Herman KRANENDONK en Jaapje WILDEMAN, geb. te 's Gravendeel op 17 okt 1948, ovl. (49 jaar oud) op 22 mrt 1998. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Herman Cornelis Arie , geb. te Dordrecht op 20 apr 1973. 
  2.  Janna Jaapje Aalbertje , geb. te 's Gravendeel op 25 jan 1975. 

XIIIad.  Pieter ROBBEMONT, zn. van Cornelis ROBBEMONT (XIIac) en Janna MORET, geb. te 's Gravendeel op 2 aug 1943, tr. (resp. 21 en 17 jaar oud) te 's Gravendeel op 20 aug 1964 met Pietje Aria van ESSEN, geb. te Zwijndrecht op 24 apr 1947. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Janette , geb. te Puttershoek op 7 jul 1965. 
  2.  Marinus Jacobus , geb. te 's Gravendeel op 9 aug 1969. 

XIIad.  Teuna ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 18 aug 1915, ovl. (90 jaar oud) op 14 jan 2006, tr. (18 jaar oud) op 20 okt 1933 met Gerrit Hendrik REEDIJK
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Hendrik , geb. in 1934, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te 's Gravendeel op 3 apr 1945. 
  2.  Piet
  3.  Ger
  4.  Stijnie
  5.  Arie

XIIae.  Maria ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 13 jul 1917, tr. (19 jaar oud) op 21 sep 1936 met Jacob DEKKER
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Jaap
  2.  Arie
  3.  Adrie
  4.  Kees

XIIaf.  Johanna ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 8 feb 1919, ovl. (83 jaar oud) op 29 jun 2002, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) op 2 aug 1939 met Klaas KRANENDONK, geb. op 18 jun 1916, ovl. (77 jaar oud) op 14 dec 1993. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Herman
  2.  Ria
  3.  Arie
  4.  Alie
  5.  Cobi

XIIag.  Arie ROBBEMONT, zn. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 4 aug 1922, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te 's Gravendeel op 27 aug 1947 met Cornelia Eva van ZANTEN, geb. te 's Gravendeel op 30 aug 1924. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Adriaantje Maaike , geb. te 's Gravendeel op 28 mrt 1950, volgt XIIIae
  2.  Jan Herman , geb. te 's Gravendeel op 1 apr 1954, volgt XIIIaf
  3.  Cornelis , geb. te 's Gravendeel op 17 mrt 1960, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te 's Gravendeel op 9 jun 1988 met Hendrika VERMEULEN, geb. te 's Gravendeel op 1 mrt 1965. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIae.  Adriaantje Maaike ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIIag) en Cornelia Eva van ZANTEN, geb. te 's Gravendeel op 28 mrt 1950, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te 's Gravendeel op 21 okt 1970 met Gerrit Harmen VELTHUIZEN, geb. te Maasdam op 10 aug 1948. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Fransesco Vincent , geb. te Rotterdam op 30 nov 1977. 
  2.  Reinhart Stefan , geb. te 's Gravendeel op 2 mrt 1981. 

XIIIaf.  Jan Herman ROBBEMONT, zn. van Arie ROBBEMONT (XIIag) en Cornelia Eva van ZANTEN, geb. te 's Gravendeel op 1 apr 1954, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te 's Gravendeel op 1 jul 1982 met Lijnteje Pieternella van BRUGGE, geb. te 's Gravendeel op 22 jan 1960. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Hendrika Cornelia , geb. te Dordrecht op 11 nov 1986. 
  2.  Cornelia Helena , geb. te Dordrecht op 2 jul 1990. 

XIIah.  Cornelia ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 21 nov 1923, tr. met Johannes FOLMER
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Kees
  2.  Truus
  3.  Adrie
  4.  Janny
  5.  Inge
  6.  Joost
  7.  Arie
  8.  Saar
  9.  Lia , geen kinderen. 
  10.  Marjan

XIIai.  Lijsje ROBBEMONT, dr. van Arie ROBBEMONT (XIz) (fabrieksarbeider) en Adriaantje BOREL, geb. op 25 sep 1926, tr. (24 jaar oud) op 25 jul 1951 met Pieter MOL
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan
  2.  Adrie
  3.  Bets
  4.  Inge

IXm.  Willem ROBBEMOND, zn. van Zeger Cornelisz. ROBBEMOND (VIIIe) (Cultivateur, Arbeider) en Maria Willemsd. HOEK, geb. te 's Gravendeel op 31 jan 1806, marechaussee, tolgaarder, ovl. (61 jaar oud) te Vught op 7 mei 1867, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Strijen op 23 sep 1830 met Jacoba RAS, dr. van Willem RAS en Anna van HALTEREN, geb. te Strijen-Sas op 15 jun 1802, ovl. (75 jaar oud) te Veghel op 15 apr 1878. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Zeger , geb. te Strijen op 27 dec 1828, ovl. (19 dagen oud) te Strijen op 15 jan 1829. 
  2.  Anna , geb. te Strijen op 24 feb 1830, ovl. (32 jaar oud) te Someren op 15 sep 1862, volgt Xr
  3.  Maria , geb. te Strijen op 1 aug 1832, ovl. (9 maanden oud) te Numansdorp op 8 mei 1833. 
  4.  Maria , geb. te Numansdorp op 22 okt 1833, ovl. (81 jaar oud) te Breda op 16 apr 1915, volgt Xs
  5.  Willem , geb. te Numansdorp op 22 feb 1835, ovl. (7 jaar oud) te Baarle-Nassau op 15 feb 1843. 
  6.  Zeger , geb. te Numansdorp op 5 jun 1837, ovl. (5 jaar oud) te Baarle-Nassau op 12 feb 1843. 
  7.  Dirk , geb. te Numansdorp op 20 mrt 1839, ovl. (67 jaar oud) te Harmelen op 1 jun 1906, volgt Xt
  8.  Cornelis , geb. te Baarle-Nassau op 10 sep 1840, volgt Xu
  9.  Jacobus Johannes Karel , geb. te Baarle-Nassau op 5 jun 1842, ovl. (44 jaar oud) te Utrecht op 4 okt 1886, volgt Xv
  10.  Willem Johannes , geb. te Baarle-Nassau op 1 okt 1844, ovl. (71 jaar oud) te Berlicum op 29 feb 1916, volgt Xw
  11.  Johannes Petrus , geb. te Alphen en Riel op 14 aug 1847, ovl. (59 jaar oud) te Oss op 10 jun 1907, tr. (resp. 33 en 23 jaar oud) te Rosmalen op 20 okt 1880 met Johanna van de LIEFOORT, dr. van Adriaan van de LIEFOORT en Maria BOGERS, geb. te Rosmalen op 15 okt 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xr.  Anna ROBBEMOND, dr. van Willem ROBBEMOND (IXm) (marechaussee, tolgaarder) en Jacoba RAS, geb. te Strijen op 24 feb 1830, ovl. (32 jaar oud) te Someren op 15 sep 1862, tr. (resp. 19 en 33 jaar oud) te Ginneken en Bavel op 12 mei 1849 met Hendrik OLDEN, zn. van Hendrik OLDEN en Sara YPENBURG, geb. te amsterdam op 9 feb 1816, Commies douane, ovl. (75 jaar oud) te Budel op 18 dec 1891. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jacoba Maria Willemina , geb. te Ginneken en Bavel op 1 mrt 1850, ovl. (68 jaar oud) te Stratum op 15 feb 1919. 
  2.  Anna Dina , geb. te Ginneken en Bavel op 9 mrt 1851. 
  3.  Willem Hendrik , geb. te Ginneken en Bavel op 28 jun 1852, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam op 7 nov 1924. 
  4.  Albert Cornelis , geb. te Ginneken en Bavel op 17 sep 1853, ovl. (69 jaar oud) te Veldhoven op 28 jun 1923. 
  5.  Maria Aletta , geb. te Chaam op 23 sep 1855, ovl. (67 jaar oud) te Zwolle in mei 1923. 
  6.  Dirk , geb. te Alphen en Riel op 12 jul 1858, ovl. (78 jaar oud) te Apeldoorn op 31 mrt 1937. 
  7.  Anna , geb. te Chaam op 15 okt 1859, ovl. (7 jaar oud) te Vught in mrt 1867. 

Xs.  Maria ROBBEMOND, dr. van Willem ROBBEMOND (IXm) (marechaussee, tolgaarder) en Jacoba RAS, geb. te Numansdorp op 22 okt 1833, ovl. (81 jaar oud) te Breda op 16 apr 1915, tr. (resp. 32 en 54 jaar oud) (1) te Vught op 24 nov 1865 met Egbert REINTS, zn. van Egbert REINTS en Annechien REINTS, geb. te Hardenberg op 14 feb 1811, ovl. (55 jaar oud) te Vught op 18 jun 1866. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria ROBBEMOND, tr. (resp. 36 en 25 jaar oud) (2) te 's Hertogenbosch op 30 mei 1870 met Hendrik Jacobus LIPS, geb. te Zevenbergen op 30 mei 1845, ass.posterijen, winkelier. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aletta Johanna , geb. te 's Hertogenbosch op 3 jul 1869. 
  2.  Jan Hendrik Jacobus , geb. te Schijndel in 1874, kleerbleker. 
  3.  Willem Alexander , geb. te Veghel op 12 jul 1876. 

Xt.  Dirk ROBBEMOND, zn. van Willem ROBBEMOND (IXm) (marechaussee, tolgaarder) en Jacoba RAS, geb. te Numansdorp op 20 mrt 1839, Notaris, ovl. (67 jaar oud) te Harmelen op 1 jun 1906, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) (1) te 's Hertogenbosch op 4 jul 1872 met Henrietta Johanna van REENEN, dr. van Dirk van REENEN en Johanna Hendrikje FOCKE, geb. te 's Hertogenbosch op 21 feb 1840, ovl. (39 jaar oud) te Harmelen op 26 feb 1879. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Hendrina Johanna Wilhelmina , geb. te Soest op 15 feb 1873, volgt XIaa
  2.  Jacoba Henriette , geb. te Soest op 22 mei 1875. 
  3.  Johanna Agatha , geb. te Harmelen op 7 jan 1877, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht op 9 feb 1941, tr. (resp. 26 en ongeveer 35 jaar oud) te Harmelen op 2 apr 1903 met Adrianus van de MINNE, zn. van Jacob van de MINNE en Maria Sophia PANTEKOEK, geb. te Heenvliet in 1868, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Harmelen op 2 sep 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Henrietta Johanna Diderika , geb. te Harmelen op 14 nov 1878, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht op 27 jan 1960, tr. (resp. 43 en ongeveer 65 jaar oud) te Harmelen op 7 sep 1922 met Aart Johannes BOR, zn. van Arie BOR en Wijna van AALSBURG, geb. te Arkel in 1857, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Utrecht op 18 mrt 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Dirk ROBBEMOND, tr. (resp. 41 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Harmelen op 1 jul 1880 met Adriana van VEEN, dr. van Wouter van VEEN en Adriana Johanna Elisabeth VALKENBURG, geb. te Eethen Genderen en Heesbeen in 1852, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Harmelen op 19 dec 1922. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIaa.  Hendrina Johanna Wilhelmina ROBBEMOND, dr. van Dirk ROBBEMOND (Xt) (Notaris) en Henrietta Johanna van REENEN, geb. te Soest op 15 feb 1873, tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Harmelen op 6 jul 1899 met Izak Abram HAAG, zn. van Vincent Hendrik HAAG en Johanna Cornelia Philippina GERRITSZ, geb. te amsterdam in 1872, predikant, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Geldermalsen op 12 dec 1940. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Johanna Cornelia Philippina , geb. te Geldermalsen op 6 apr 1900, ovl. (17 jaar oud) te Geldermalsen op 22 feb 1918. 

Xu.  Cornelis ROBBEMOND, zn. van Willem ROBBEMOND (IXm) (marechaussee, tolgaarder) en Jacoba RAS, geb. te Baarle-Nassau op 10 sep 1840, opperwachtm.Kon.Marechaussee,boekhouder, tr. (resp. 31 en 20 jaar oud) (1) te 's Hertogenbosch op 13 dec 1871 met Margareta Adrietta de ROOCK, dr. van Allebertus Gerrit de ROOCK en Cornelia van der STOK, geb. te Engelen op 25 jan 1851, ovl. (28 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 19 nov 1879. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Willem Albert , geb. te 's Hertogenbosch op 22 jul 1873, ovl. (45 jaar oud) te Dusseldorf [Duitsland] op 1 nov 1918, volgt XIab
  2.  Albert Jacobus , geb. te 's Hertogenbosch op 24 nov 1874, ovl. (4 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 21 apr 1879. 
  3.  Jacoba Cornelia , geb. te 's Hertogenbosch op 8 mei 1876, ovl. (4 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 26 jun 1880. 
  4.  Cornelia Anna Klazina , geb. te 's Hertogenbosch op 16 okt 1879, ovl. (3 maanden oud) te 's Hertogenbosch op 19 jan 1880. 
  Cornelis ROBBEMOND, tr. (resp. 40 en 20 jaar oud) (2) te 's Hertogenbosch op 26 nov 1880 met Artje van de POL, dr. van Jacob van de POL en Bartje NIJDAM, geb. te Dreumel op 3 jul 1860. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelis Jacobus , geb. te Heusden in sep 1881, ovl. (1 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 23 mrt 1883. 
  2.  Jacoba Huberta , geb. te 's Hertogenbosch op 4 nov 1882, ovl. (6 maanden oud) te 's Hertogenbosch op 3 jun 1883. 
  3.  Cornelis Jacobus , geb. te 's Hertogenbosch op 13 dec 1884, ovl. (5 maanden oud) te 's Hertogenbosch op 13 mei 1885. 

XIab.  Willem Albert ROBBEMOND, zn. van Cornelis ROBBEMOND (Xu) (opperwachtm.Kon.Marechaussee,boekhouder) en Margareta Adrietta de ROOCK, geb. te 's Hertogenbosch op 22 jul 1873, Techn.ambt.Minist.v.Kolonien,constructeur, ovl. (45 jaar oud) te Dusseldorf [Duitsland] op 1 nov 1918, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Ginneken en Bavel op 25 sep 1901 met Clara BREUER, dr. van Johannes Adolphus Josephus BREUER en Jedoca Wilhelmina Francisca BRUENS, geb. te Rotterdam in 1878. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wilhelmina , geb. te Breda op 24 jan 1903, ovl. (55 jaar oud) te De Lier op 13 nov 1958, tr. (resp. 27 en minder dan één jaar oud) te De Lier op 23 jul 1930 met Arie in 't VELD, geb. te Numansdorp in 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adrietta , geb. te Breda op 10 mei 1905, diacones. 
  Willem Albert ROBBEMOND, tr. (resp. 35 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Ginneken en Bavel op 30 dec 1908 met Fredrika BREUER, dr. van Johannes Adolphus Josephus BREUER en Jedoca Wilhelmina Francisca BRUENS, geb. te Rotterdam in 1880. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xv.  Jacobus Johannes Karel ROBBEMOND, zn. van Willem ROBBEMOND (IXm) (marechaussee, tolgaarder) en Jacoba RAS, geb. te Baarle-Nassau op 5 jun 1842, spoorwegambtenaar, ovl. (44 jaar oud) te Utrecht op 4 okt 1886, tr. (resp. 40 en 22 jaar oud) te Nijmegen op 6 apr 1883 met Geertruida Everdina de VRIES, dr. van Evert de VRIES en Geertruida Hendrika van der WEDDEN, geb. te Ubbergen op 15 apr 1860. 
 Jacobus Johannes Karel Robbemond.
Gedetineerde in 1861 Provoosthuis te Middelburg.
Geboorteplaats :
Baarle Nassau.
Jaar van opname : 1861.
Inventarisnummer : 371.
Inschrijvingsnummer : 122. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johannes Jacobus , geb. te Utrecht op 23 feb 1884, assuradeur. 
  2.  Willem Evert , geb. te Utrecht op 24 okt 1885, Chauffeur, tr. (resp. 33 en ongeveer 35 jaar oud) te amsterdam op 8 mei 1919 met Everdina Maria van STEEDEN, dr. van Martinus Hendrik van STEEDEN (Meubelmaker) en Everdina Maria ter SMITTEN, geb. te amsterdam in 1884. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacobus Johannes Karel , geb. te Den Haag op 24 dec 1886, ovl. (4 jaar oud) te Nijmegen op 7 jul 1891. 

Xw.  Willem Johannes ROBBEMOND, zn. van Willem ROBBEMOND (IXm) (marechaussee, tolgaarder) en Jacoba RAS, geb. te Baarle-Nassau op 1 okt 1844, spoorwegambtenaar, ovl. (71 jaar oud) te Berlicum op 29 feb 1916, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Ginneken en Bavel op 26 aug 1869 met Wilhelmina Wesselina BAKKER, dr. van Cornelis BAKKER en Cornelia BURGER, geb. te Ginneken en Bavel in 1847. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Jacoba Christina , geb. te Samarang [Indonesië] op 4 mei 1870. 
  2.  Willem Johannes , geb. te Samarang [Indonesië] op 8 dec 1873, ovl. (78 jaar oud) te Den Haag op 8 aug 1952, volgt XIac
  3.  Cornelia Wilhelmina , geb. te Ambarawa [Indonesië] op 11 mei 1876, ovl. (62 jaar oud) te Arnhem op 4 sep 1938, tr. met Gerrit Abraham Titus HAIGHTON, zn. van Edmund Richard HAIGHTON en Gerharda Debora Johanna de MEESTER, geb. te amsterdam op 27 okt 1874. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wilhelmina Wesselina , geb. te Breda op 13 dec 1877, ovl. (73 jaar oud) te Heiloo op 31 jul 1951, volgt XIad
  5.  Dirk , geb. te Gennep op 13 okt 1880, ovl. (25 jaar oud) te Gennep op 28 aug 1906. 
  6.  Cornelis Jacobus Johannes Karel , geb. te Gennep op 17 feb 1882, ovl. (32 jaar oud) te Utrecht op 16 mrt 1914, tr. (31 jaar oud) te Tilburg op 25 apr 1913 met Petronella Harmanna KIEWIET, dr. van Staats Jan KIEWIET en Pieterdina TASTEMA, geb. te Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johannes Franciscus , geb. te Gennep op 1 apr 1883, tr. (resp. 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 22 aug 1918 met Barbara Elisabeth van de WATER, dr. van Laurens Cornelis van de WATER en Susanna Johanna TAKKEN, geb. te Utrecht in 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Marie , geb. te Afferden op 3 jan 1885. 
  9.  Louis Martinus , geb. te Afferden op 8 aug 1886, ovl. (één maand oud) te Afferden op 4 okt 1886. 
  10.  Louis Martinus , geb. te Afferden op 16 sep 1887. 
  11.  Hendrik Jacobus , geb. te Gennep op 20 apr 1891, ovl. (50 jaar oud) te Totolan-Tomohon [Indonesië] op 4 mrt 1942. 
   Hendrik Jacobus Robbemond had de rang SMI. Inf. en was onderscheiden met BK. Hij is begraven in Jakarta, Nederlands ereveld Menteng Pulo. 

XIac.  Willem Johannes ROBBEMOND, zn. van Willem Johannes ROBBEMOND (Xw) (spoorwegambtenaar) en Wilhelmina Wesselina BAKKER, geb. te Samarang [Indonesië] op 8 dec 1873, spoorwegambtenaar, schilder,koopman,boekhouder, ovl. (78 jaar oud) te Den Haag op 8 aug 1952, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Nijmegen op 5 okt 1898 met Johanna Jakoba HAJENIUS, dr. van Joannes HAJENIUS en Jakoba Hendrika JONKHANS, geb. te Rietspruit [R.S.A.] op 9 sep 1869, ovl. (67 jaar oud) te Arnhem op 30 jun 1937. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joannes Hajenius , geb. te Gennep op 17 jul 1899, essaijeur, ovl. (24 jaar oud) te Beekbergen op 31 jan 1924. 
  2.  Wilhelmina Wesselina , geb. te Gennep op 29 sep 1901, ovl. (65 jaar oud) op 6 jul 1967, tr. (resp. 19 en ongeveer 21 jaar oud) te Naarden op 11 nov 1920, (gesch. op 12 mei 1944) met Dirk KEIJZER, zn. van Sijmen KEIJZER (winkelier) en Jantje Janna HULZINGA, geb. te Oostzaan in 1899, handelsreiziger. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willem Johannes , geb. te Gennep in 1908, fotograaf, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Arnhem op 7 okt 1930. 

XIad.  Wilhelmina Wesselina ROBBEMOND, dr. van Willem Johannes ROBBEMOND (Xw) (spoorwegambtenaar) en Wilhelmina Wesselina BAKKER, geb. te Breda op 13 dec 1877, ovl. (73 jaar oud) te Heiloo op 31 jul 1951, tr. (beiden 28 jaar oud) te Gennep op 26 jul 1906 met Johannes KRIJN, zn. van Hendrik KRIJN en Dina VLAANDER, geb. te amsterdam op 7 dec 1877, ovl. (76 jaar oud) te Breda op 14 aug 1954. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Dirk , geb. te Maastricht op 6 apr 1908, ovl. (1 jaar oud) te Maastricht op 11 apr 1909. 
  2.  Willem , geb. te Maastricht op 24 mei 1910, ovl. (92 jaar oud) te Breda op 22 dec 2002. 
  3.  Wilhelmina Wesselina , geb. op 17 aug 1914, ovl. (86 jaar oud) te Amstelveen op 10 apr 2001, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Haarlem op 1 aug 1941 met Hans VOORZANGER, geb. te Haarlem op 29 okt 1916, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen op 12 aug 2000. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXn.  Marigje ROBBEMOND, dr. van Zeger Cornelisz. ROBBEMOND (VIIIe) (Cultivateur, Arbeider) en Maria Willemsd. HOEK, geb. te 's Gravendeel op 31 mrt 1810, ovl. (65 jaar oud) te Maasdam op 18 mrt 1876, 
 een dochter: 
  1.  Maria ROBBEMOND, geb. te Strijen op 30 mrt 1831, ovl. (12 jaar oud) te Strijen op 17 dec 1843. 
  Marigje ROBBEMOND, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (1) te Strijen op 20 feb 1835 met Johannes VERSCHOOR, zn. van Arie VERSCHOOR en Pietertje LAGERSTEE, geb. te Strijen op 9 jun 1804, Arbeider, ovl. (63 jaar oud) te Strijen op 22 jan 1868. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pietertje , geb. te Strijen op 3 sep 1835, ovl. (1 jaar oud) te Strijen op 10 feb 1837. 
  2.  Zegert , geb. te Strijen op 12 nov 1836, ovl. (2 maanden oud) te Strijen op 30 jan 1837. 
  3.  Pietertje , geb. te Strijen op 2 jan 1838, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam op 28 jun 1901, tr. (resp. 18 en ongeveer 23 jaar oud) te Strijen op 25 apr 1856 met Anthonie JANKNEGT, geb. te Gouda in 1833. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jannigje , geb. te Strijen in 1840. 
  5.  Neeltje , geb. te Strijen op 18 jan 1843, ovl. (8 jaar oud) te Strijen op 18 dec 1851. 
  6.  Maria , geb. te Strijen op 9 mrt 1845, ovl. (4 weken oud) te Strijen op 6 apr 1845. 
  7.  Maria , geb. te Strijen op 19 aug 1846, ovl. (5 maanden oud) te Strijen op 9 feb 1847. 
  8.  Zeger , geb. te Strijen op 7 nov 1847, ovl. (2 maanden oud) te Strijen op 11 jan 1848. 
  Marigje ROBBEMOND, tr. (resp. 60 en 67 jaar oud) (2) te Maasdam op 29 sep 1870 met Leendert BELDER, geb. te Maasdam op 5 mrt 1803, Melkboer, Landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Maasdam op 21 dec 1880. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Mayke Hendricksen ROBBEMONT, dr. van Hendrick Wijnantsz van ROBBEAUMONT (IIIa) en Willemke BASTIAANSDOCHTER, ged. te Werkendam op 21 jan 1650, tr. met Joost Jacobszoon van der WIEL
 Gezinsgegevens komen uit een akte van 13 maart 1697 (zaken van boedelbeheer en voogdij uit Almkerk) waarin de voogdij geregeld wordt voor de 2 jongste minderjarige weeskinderen van Maijcke Hendricksen Robbemont en Joost Jacobszoon van der Wiel. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jacob Joosten
  2.  Barbax Joosten
   Van Barbax of Berber is alleen een akte terug gevonden waarin hij en zijn broer Jacob doopgetuigen zijn. 
   Kind Bastiaen Smoker 
   Geslacht m 
   Vader Aart Smoker 
   Moeder Marike Bastiaense Biesheuvel 
   Getuige 1 Jacob Joosten van der Wiel 
   Getuige 2 Berber Joosten van der Wiel 
   Soort registratie doopakte 
   Religie NG 
   Plaats Almkerk 
   Plaats doop Almkerk 
   Datum doop 21-05-1713 
   Periode 1700-1726 
   Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1700-1726 
   Toegangsnr. 8004 
   Inv.nr. 3. 

IIb.  Maria (Maijken) Hendrick Servaes de ROBEMONT, dr. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (I) (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS, tr. (1) te Loon op Zand op 6 sep 1615 met Joannes Andries (Jan) van WIJNSOUWEN
 Rechterlijk archief Loon op Zand:
Folio 70v.
Neeltken Wijnants, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan haar schoonzoon.
Jan Andries Arijens een bedrag van 100 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 12-2-1661 de helft betaald is bij Maijken, wed.v. Jan.
Andries Adriaenssen van Wijnsauwen, door haar zuster Cathelijn en Adriaen Jacobs Wachelaer. De andere helft.
van de schuld staat al op naam van genoemde Maijken.
8-3-1618.
Folio 86 12-2-1661:
Maijken Henrick Servaessen de Robemont naast de goederen die Adam Jacobssen Wachelaer op heden getransporteerd heeft aan mr Dierck Coomans en Andries Janssen van Wijnsauwen. Vervolgens doet zij afstand van haar rechten.
Folio 156v 20-12-1661:
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont, gaan ermee akkoord dat Adriaen, natuurlijke zoon van Jan Ferdinandus en hun moeder Maijken, voor 1/3 deel meedeelt in de nagelaten goederen. Zij doen daarom afstand van 1/3 deel van hun rechten op de goederen ten behoeve van hun natuurlijke broer.
Folio 157v 20-12-1661:
Henrick, zoon van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont en ruiter onder de compagnie van de prins van Talmont, garnizoen houdende te Deventer, verleent volmacht aan zijn broer Andries en natuurlijke broer Adriaen Jan Ferdinandus om namens hem te handelen in de nalatenschap van hun moeder.
Folio 38 14-4-1662:
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsouwen en Marie.
Hendricxssen de Robemont, transporteren goederen aan Adriaen Jan Ferdinandus.
Versterren.
Adam Jacopssen Wachelaer, zoon van Cathelijn Henricxssen de Robemont.
maakt een boedelscheiding met Adriaen Jan Ferdinandus Versterren. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Andries
  2.  Henrick
  Maria (Maijken) Hendrick Servaes de ROBEMONT, tr. (2) met Joannes Ferdinand (Jan) VERSTERREN
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Adriaen
   Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen. (1662) 
   Bron: Archief dorpsbestuur Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 283. 
   Deel I: de Loonse Straat, Molenstraat, Kraanven, Nieuwe Moerstraat en Westerloon: 
   Adriaen Jan Ferdinandus 
   - een kamer met een hofje, gekomen van Maij Henrick Servaessen, aanslag: 10 st. 
   Huwelijk: Adriaen Jan van der Sterre met Maria Dirck Aert Nauwen 
   ondertrouw op 16 jun 1655 Oisterwijk 
   huwelijk op 1 aug 1655 Oisterwijk 
   instantie: sch 
   getuige: Ferdinant_Balthasar van der Sterre, (neef van Moeder van de Bruidegom), Mr. Willem_Hendrick de Robbemont, (oom van de Moeder van de Bruidegom), Dirck_Aert Nauwen (vader van de Bruid) en Wouter Nauwen (broer van de Bruid) 
   Bron: 
   Oisterwijk SCH trouwen 1648-1656 (RHC Tilburg) 867 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Otw (inv.nr. 18, pg58). 

IIc.  Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT, zn. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (I) (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS, schoolmeester en koster, tr. met Theodora (Dirkske) Geerit JANSE
 Staat onder vele namen vermeld, o.a.als Mr. Willem de Robemont, Guilliemus de Robemont en Wilhelmus Henrici. Wordt diverse keren genoemd als doopgetuige, executeur-testamentair en voogd.
Was schoolmeester en koster (benoeming door Engelbert II van Immerseel van Willem Henrick Servaessen tot koster) in Loon op Zand van 1626 tot 1648. In dat jaar werd hij afgezet, waarschijnlijk omdat de Tachtig Jarige oorlog beëindigd werd en de kerk in Loon op Zand afgenomen werd van de katholieken.
Bron:Archief van het dorpsbestuur Loon op Zand, inv.nr. 559,Periode:1643:
gage van mr Willem Hendricxssen, schoolmeester (40-0-0).
Over Willem is in de archieven van Loon op Zand heel veel teruggevonden:
Folio 148v 29-6-1630:
Maijken dochter Claes Zallez, wonende in 's-Gravenhage, maakt haar testament.
Zij wil begraven worden in de kerk van Loon op Zand. Legaat voor Peeterken dochter Lucas Caerl Willemssen, voor Peterken dochter Joost Hermans (bij Willemken dochter Cornelis Willemssen de Pruijser), voor de kinderen Neeltken Wijnants, voor Hendricxken natuurlijke dochter Cornelis Willemssen de Pruijser, voor het altaar van St. Barbara in de kerk van Loon op Zand om een sieraad te kopen, voor de erfgenamen van Loeff Hendricx de Haen. De H. Geest en de kerk van Loon op Zand zijn erfgenamen van haar nalatenschap. Zij stelt Goijaert Geeritssen van Duppen en mr. Dierck Coomans, stadhouder en secretaris, aan als executeurs-testamentair.
Folio 276v 30-6-1632:
Marie dochter wijlen Claes Sallez transporteert goederen aan heer Benedictus van Kessel, pastoor van Loon op Zand.
Folio 277 30-6-1632:
Heer Benedictus van Kessel bekent schuldig te zijn aan Marie dochter wijlen Claes Sallez een jaarlijkse cijns van 6 gulden en 5 stuivers, te lossen met een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze cijns op 18-2-1661 ingelost is door een betaling van heer Thomas Ignatius van Immerseel namens heer Benedictus van Kessel van 200 gulden en 4 stuivers aan Willem Henricx de Robemont, zijn zusters Maijken en Cathelijn, hun zwager Cornelis Peterssen Cleijn en hun broer Wijnant.
Folio 73 22-1-1658:
Mr Willem Hendricx de Robbemont belooft dat hij een rente ten behoeve van de kerk van Loon zal aflossen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de rente op 23-2-1658 ingelost is.
Folio 82 23-3-1658:
Peeter Peeter Nauwen bekent schuldig te zijn aan mr Willem Hendricxssen de Robbemont een bedrag van 100 gulden.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650).
Bron: Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 1889: Willem Henrick Servaessen: de helft in het huisje en hofje van zijn vader, dat hij zelf bewoont.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen. (1662).
Bron: Archief dorpsbestuur Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 283.
Deel I: de Loonse Straat, Molenstraat, Kraanven, Nieuwe Moerstraat en Westerloon:
Willem Henrick Servaessen.
- zijn vaders huis en hof, aanslag: 15 st.
3 gld. 10 st.
Uit het Archief Dorpsbestuur Loon op Zand.
inventarisnummer 603, 13 mei 1665: Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden.
* mr Willem Hendrick Servaessen, oud-schoolmeester.
- weinig inkomen en kan niet meer werken. 
 Rechterlijk archief Loon op Zand:
Folio 107.
Dircxken Gerit Jans, weduwe van mr Willem de Robbemont en geassisteerd met haar zonen Gerit en Henrick en haar zwager Dirck Dries Baeijens, transporteert goederen aan Gillijn Colson.
De goederen zijn mr Willem aangekomen van zijn vader.
29-1-1672.
Folio 107.
Gillijn Colson bekent schuldig te zijn aan Dircxken Gerit Jans een bedrag van 621 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-1-1673 ingelost is.
29-1-1672.
Folio 134.
Jan Adriaens van den Hove, borgemeester van het Straatskwartier over 1673, bekent voor de gemeente schuldig te zijn aan Dircxken, weduwe van mr Willem de Robbemont een bedrag van 200 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 9-2-1676 ingelost is.
7-2-1673. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelia Willem Hendrick , ged. RK te Loon op Zand op 24 aug 1626 (getuigen: Cornelius Petri en Anna Petri van de Graef). 
  2.  Gerardus Willem Hendrick , ged. RK te Loon op Zand op 14 jul 1628 (getuigen: Dirck Dirxsen Duijsters en Cornelia Cornelii). 
  3.  Gerardus Willem Hendrick , ged. RK te Loon op Zand op 15 okt 1633 (getuigen: Joannes Cornelii van Gilse en Ursala Joannis Timmermans). 
  4.  Susanna Willem Hendrick , ged. RK te Loon op Zand op 20 mrt 1636 (getuigen: Andreas Joannis en Maria Henrici), tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Loon op Zand op 11 mei 1657, kerk.huw. (RK) met Theodorus Andries BAEIJENS
   Rechterlijk Archief Loon op Zand:
inventarisnummer 77, 1657-1659.
Folio 70v.
Dierck Andriessen, ingezetene van 's-Hertogenbosch en gehuwd met Susanna Willem Hendricx de Robemont (ligt in het kinderbed), naast de goederen welke onlangs door Willem Hendricxssen de Robemont aan Thomas de Leeuw getransporteerd zijn.
12-1-1658.
Folio 72.
Mr Willem Hendricxssen de Robemont transporteert goederen aan Dierck Andriessen, gehuwd met zijn dochter Susanna, welke goederen eerst aan Thomas de Leeuw getransporteerd waren, maar daarna genaast.
22-1-1658. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Henricus Willem Hendrick , ged. RK te Loon op Zand op 12 okt 1638, volgt IIIb

IIIb.  Henricus Willem Hendrick de ROBEMONT, zn. van Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT (IIc) (schoolmeester en koster) en Theodora (Dirkske) Geerit JANSE, ged. RK te Loon op Zand op 12 okt 1638 (getuigen: Anna Maria Cannaerts en Godefridus Geerit van Duppen), tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Loon op Zand op 9 okt 1663, kerk.huw. (RK) met Elisabeth (Lijsbeth) Johannis (De HERT) de LAUDERSIE, RK. 
 Rechterlijk archief Loon op Zand:
Folio 224v.
Hendrick Willemse Robbemont legt een verklaring af over het bewaken van een kar.
23-3-1697.
005.
Hendrick Willemse Robbemont herhaalt zijn verklaring van 23-3-1697.
8-6-1697. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jenneken Hendrick de ROBEMONT, RK. 
   Rechterlijk archief Loon op Zand: folio 70: 
   Peeter Joost Ghijsbrechts en Heijliger Janssen Oerlemans bekennen schuldig te zijn aan de onmondige Jenneken, dochter van Henrick Willems Robemont en zijn 1e huisvrouw Lijsbeth Jans de Hert, een bedrag van 25 gulden en 10 stuivers terzake van geleend geld. 
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-2-1681 ingelost is. 
   6-2-1679. 
  Henricus Willem Hendrick de ROBEMONT, tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) te Tilburg op 9 jun 1669 (getuige: Adriaen Peter Burgers (oom van de bruid)), kerk.huw. (NG) met Cathelijn Peter Adriaen EMMEN
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Hendrick ROBBEMONT, geb. te Tilburg in 1674, tr. (ongeveer 47 jaar oud) te Tilburg op 10 nov 1721 met Anthony SOMERS. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IId.  Cathelijn (Lijntken) Hendrick Servaes de ROBEMONT, dr. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (I) (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS, tr. met Jacob Adam WACHTELAER
 Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:
Folio 70v.
Neeltken Wijnants, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan haar schoonzoon.
Jan Andries Arijens een bedrag van 100 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 12-2-1661 de helft betaald is bij Maijken, wed.v. Jan.
Andries Adriaenssen van Wijnsauwen, door haar zuster Cathelijn en Adriaen Jacobs Wachelaer. De andere helft.
van de schuld staat al op naam van genoemde Maijken.
8-3-1618.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650).
Bron: Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 1889:
Lijntken Henrick Servaessen.
haar vierde deel in het huisje en hofje van haar vader, dat zij zelf bewoont.
30 st.
Uit Rechterlijk Archief Loon op Zand:
Folio 85.
Cathelijn Hendrick Servaessen de Robemont, weduwe van Jacob Adams Wachelaers, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar zoon Adam.
12-2-1661. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Adam